Regeling vervallen per 29-12-2022

Apv, Aanwijsbesluit Kampeermiddelen e.a.

Geldend van 01-01-2011 t/m 28-12-2022

Intitulé

Apv, Aanwijsbesluit Kampeermiddelen e.a.

Nr.BW10-0579

Burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard;

Gelezen de voorstellen van 6 november 2007, 24 augustus 2010 en 21 september 2010;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: “de APV”);

Overwegende dat in artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan acht achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Overwegende dat de bebouwde kom niet geschikt is voor het parkeren van recreatievoertuigen of voertuigen die voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt;

Besluit:

De bebouwde kom van gemeente Heerhugowaard aan te wijzen als plaats zoals bedoeld in artikel 5:6 lid 1 onder a van de APV, welke gearceerd zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard op 21 september 2010.

de secretaris de burgemeester

Drs. J.G. den Hertog Drs. H.M.W. ter Heegde

Kaart behorende bij aanwijsbesluit parkeren van kampeermiddelen e.a.