Verordening tot instelling van de erepenning van de gemeente Winterswijk en tot regeling van de toekenning daarvan

Geldend van 29-05-1980 t/m 01-01-2020

Intitulé

Verordening tot instelling van de erepenning van de gemeente Winterswijk en tot regeling van de toekenning daarvan

1980, nr. V-12

De raad van de gemeente Winterswijk;

overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot het instellen van een erepenning van de gemeente Winterswijk, teneinde op deze wijze uitdrukking te kunnen geven aan waardering en erkentelijkheid jegens natuurlijke personen, die zich voor de gemeenschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt;

gelet op artikel 168 van de gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot instelling van de erepenning van de gemeente Winterswijk en tot regeling van de toekenning daarvan

Artikel 1

Onder de naam "erepenning van de gemeente Winterswijk" wordt ingevoerd een onderscheiding in de vorm van een aan één zijde bewerkte zilveren of bronzen penning met de daarbij behorende oorkonde.

Artikel 2

De penning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente en de tekst "gemeente Winterswijk", terwijl aan de achterzijde de naam van de begiftigde wordt ingeslagen, alsmede de datum van uitreiking.

De vormgeving en afmetingen van de erepenning worden vastgesteld door burgemeester en wethouders.

Artikel 3

De erepenning kan worden verleend als blijk van waardering en erkentelijheid aan ingezetenen en niet--ingezetenen, die zich jegens de gemeente en/of plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4

De erepenning wordt toegekend door de raad der gemeente.

Artikel 5

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september 1978.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Erepenning Winterswijk".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Winterswijk in zijn openbare vergadering, gehouden op 29 mei 1980.
C.de Vries, voorzitter H. Nijkes, secretaris