Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Middelburg

Geldend van 31-01-2001 t/m heden

Intitulé

Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Middelburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

overwegende dat ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen;

gelet op de toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet;

BESLUITEN:

vast te stellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Middelburg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • -

  Belastingschuld: het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet “Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen” voorkomt.

 • -

  Belastingjaar: Periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.

 • -

  De incassant: de gemeente Middelburg.

 • -

  De belastingplichtige: natuurlijk- of rechtspersoon.

Artikel 2 DOEL VAN DE AUTOMATISCHE INCASSO

De automatische incasso heeft tot doel de belastingschuld van de belastingplichtige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van acht maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen: Onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolrechten, hondenbelasting en precariobelasting.

Artikel 4 DEELNAME AAN DE AUTOMATISCHE INCASSO

 • 1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingplichtige, indien het totaal bedrag van de incassoregeling opgenomen belastingen niet meer bedraagt dan € 2.000,-- per jaar.

 • 2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetaling belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 AANMELDING

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats vóór 15 februari van het belastingjaar door de groene machtigingskaart in te leveren bij of toe te zenden aan de sectie belastingen van de gemeente Middelburg.

 • 2. De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 6 BEREKENING TERMIJNBEDRAG

 • 1. Na vaststelling van de aanslag gemeentelijke belastingen wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van de acht (8) incassotermijnen.

 • 2. De incassant heeft het recht, indien de hoogte van de belastingschuld daar-toe aanleiding geeft, om gedurende het belastingjaar de hoogte van het ter-mijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingplichtige.

Artikel 7 TIJDSTIP VAN AFSCHRIJVING

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 8 ONTBINDENDE VOORWAARDEN

 • De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1. indien de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende maanden niet slaagt;

 • 2. indien de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden belemmeren;

 • 3. indien de belastingplichtige de machtiging opzegt, door het inzenden van de rode kaart.

ARTIKEL 9 OVERLIJDEN

 • 1. Bij overlijden van de belastingplichtige dient de automatische incasso zo spoedig mogelijk te worden beëindigd.

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso voortzetten door het afgeven van een nieuwe machtiging, welke door de erven dient te worden stopgezet na voldoening van de laatste termijn.

ARTIKEL 10 ECHTSCHEIDING

 • 1. Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigd de automatische incasso niet.

 • 2. Indien als gevolg van echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op bestaande rekeningnummer, dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 11 VERHUIZING

 • 1. Verhuizing van de belastingplichtige beëindigd de automatische incasso niet.

 • 2. Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingplichtige na de laatste termijnbetaling de incasso te beëindigen.

Artikel 12 WIJZIGING BANKGIRO-INCASSO

Wijzigingen betreffende het bank- of gironummer dienen zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt aan de sectie belastingen van de gemeente Middelburg.

Artikel 13 TERUGSTORTING

 • 1. Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij/zij de giro- of bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de gele terugboekingskaart binnen een maand na ontvangst van het afschrift aan de giro- of bankinstelling te zenden.

Artikel 14 SLOTBEPALING

 • 1. Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Middelburg kan worden aangehaald als “Het incassoreglement”.

 • 2. Dit reglement treedt in werking de dag na vaststelling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Middelburg d.d. 30 januari 2001.
De secretaris, de burgemeester,
Gewijzigd: 2 september 2003
Publicatie:
Inwerkingtreding:
Datum ingang reglement: 1 januari 2004