Controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de juridische controlling ten behoeve van de ge­meente Middelburg

Geldend van 01-08-2006 t/m heden

Intitulé

JURIDISCH CONTROLLERSTATUUT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg

b e s l u i t e n

vast te stellen het volgende controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de juridische controlling ten behoeve van de gemeente Middelburg.

I Algemeen.

I Algemeen.

Artikel 1

De juridisch controller is belast met de werkzaamheden, ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad, de directie, de projectleiders en de overige daarvoor in aanmerking komende functionarissen, die zijn gericht op de werking van de organisatie en de verwerkingsprocessen.

Toelichting artikel 1

In het duale stelsel heeft de gemeenteraad recht op ambtelijke bijstand. De juridisch controller is een ambtenaar met specifieke deskundigheden op juridisch gebied. De griffie kan gelijk bij elke ambtenaar een verzoek doen tot ondersteuning van de controller. In de gemeente Middelburg is gekozen voor de positionering van de controller in de lijnorganisatie. Vanwege de specifieke taken en onafhankelijke positie van de controller is dit controllerstatuut opgesteld. Uiteraard vormt de specifieke functiebeschrijving (S-14) het uitgangspunt voor dit statuut.

Met “de overige daarvoor in aanmerking komende functionarissen” worden in ieder geval de afdelingshoofden bedoeld. In alle overige gevallen beslist het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning in overleg met de juridisch controller of deze functionarissen de juridisch controller mogen belasten met werkzaamheden.

Artikel 2

De juridisch controller verricht onderzoeken uit rechtmatigheidsoverwegingen en rapporteert hieromtrent waarbij zonodig adviezen worden gegeven ten aanzien van nieuw in te voeren of te wijzigen procedures.

Artikel 3

Indien de juridisch controller behoefte heeft aan specifieke deskundigheid doet hij aan het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning de nodige voorstellen tot het inschakelen van interne en/of externe deskundigen.

II Bevoegdheden

Artikel 4

De juridisch controller doet jaarlijks in overleg met de financiële controller en de externe accountant een voorstel aan het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning voor een controleplan, conform artikel 212 en 213a Gemeentewet en laat dit vaststellen door het college van burgemeester en wethouders voor 15 november van elk jaar.

Artikel 5

De juridisch controller heeft conform artikel 28 van de Organisatieverordening de bevoegdheid zich gevraagd en ongevraagd rechtstreeks tot het college van burgemeester en wethouders te wenden. Hij stelt hiervan het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning en de directie in kennis.

III Specifieke taken.

Artikel 6

De juridisch controller is verantwoordelijk voor de controllingtaken (inclusief interne controle) binnen de gemeente. De juridische controller is mede-adviseur voor het ontwikkelen van een zodanige bedrijfsvoering dat met de meest effectieve en efficiënte inzet van middelen de gemaakte productafspraken in kwantiteit en kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. Het werkterrein van de juridische controller omvat alle aandachtsgebieden van bedrijfsvoering.

De specifieke taken van de juridische controller omvatten het volgende:

 • -

  Toetsing op juridische rechtmatigheid;

 • -

  Check op (Europese) regelgeving en contractbewaking.

Waar de rechtmatigheid van contracten met derden in een project aan de orde is, maakt de juridisch controller deel uit van de projectgroep. Specifiek in de rol van projectcontroller voert de juridisch controller de volgende taken uit:

 • -

  Vanaf de aanvang van het project het ondersteunen van de projectleider bij het juridisch structureren, managen en beheersen van projecten;

 • -

  Adviseren van de stuurgroep inzake juridische planning en bewaking van budgetten;

 • -

  Het toetsen van de (tussentijdse) projectinformatie op de juridische rechtmatigheid.

IV Werkwijze.

Artikel 7

De juridisch controller draagt zorg voor een systematische vastlegging van de door hem te verrich­ten werkzaamheden onderverdeeld naar aard en frequentie van de werkzaamheden.

V Rapportering.

Artikel 8

De juridisch controller rapporteert per kwartaal aan de directie en het college van burgemeester en wethouders de resultaten van zijn werkzaamheden. Bij een vermoeden van gepleegde onregelmatigheden rapporteert de juridische controller zonder uitstel.

Titeldeel IV Slotbepaling.

Artikel 9

In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet, wordt door het college van burgemeester en wethouders een beslissing genomen.

Artikel 10

Dit statuut treedt in werking op 1 augustus 2006 en kan worden aangehaald onder de titel "juridisch controllerstatuut".

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2006.
Gewijzigd bij B&W-besluit d.d. 29 januari 2008.