Verordening Clientparticipatie Wet Sociale Voorziening

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg

gelet op artikel 2 lid 3 van de Wet Sociale Werkvoorziening;

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet,

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende “Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening”

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a)

   de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • b)

   de Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

  • c)

   cliënt: de persoon die:

   • ·

    in het werkgebied Walcheren woonachtig is en

   • ·

    blijkens een geldige (her)indicatiebeschikking behoort tot de doelgroep van de Wsw;

  • d)

   cliëntenorganisaties: organisaties van cliënten en geïndiceerden, organisaties die mede de belangen van cliënten en geïndiceerden behartigen, werknemersorganisaties daaronder begrepen;

  • e)

   cliëntenraad: een uit vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en cliënten dan wel geïndiceerden bestaande raad met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven;

  • f)

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen;

  • g)

   het AB: het Algemeen Bestuur van LétÉ;

  • h)

   het DB: het Dagelijks Bestuur van LétÉ;

  • i)

   de wethouder: de wethouder voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen;

  • j)

   de beleidsadviseur: de beleidsadviseur Wsw van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

 • 2. De begripsbepalingen Wsw zijn op deze verordening van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Hoofdstuk 2. De cliëntenraad.

Artikel 2. Samenstelling.

 • 1. De cliëntenraad telt ten hoogste negen leden, niet zijnde gemeenteraadsleden, leden in raadscommissies, leden van het college, of leden van de ondernemingsraad van LétÉ.

 • 2. De cliëntenraad bestaat uit maximaal zes individuele cliënten uit de Wsw-doelgroep en maximaal 3 leden van cliëntenorganisaties.

 • 3. De cliëntenorganisaties als bedoeld in het tweede lid moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • o

   zij moeten mede de belangen van cliënten behartigen;

  • o

   zij moeten kunnen terugkoppelen naar hun leden;

  • o

   zij moeten door de leden terugroepbaar of aanspreekbaar zijn;

  • o

   zij moeten hun werkterrein hebben in de provincie Zeeland;

  • o

   zij moeten mede direct belang hebben bij het gemeentelijke beleid voor de sociale werkvoorziening

 • 4. De beleidsadviseurs zijn aanspreekpunt van de cliëntenraad.

Artikel 3. Benoeming en zittingsduur leden cliëntenraad en voorzitter.

 • 1. Het Dagelijks Bestuur van LétÉ benoemt de individuele cliënten op voordracht van de cliëntenraad en de vertegenwoordigers (alsmede hun plaatsvervangers) van de cliëntenorganisaties op voordracht van deze organisaties tot lid van de cliëntenraad.

 • 2. De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3. De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar.

 • 4. De leden zijn voor één periode herbenoembaar.

 • 5. Wanneer een individuele cliënt niet meer behoort tot de in artikel 1, lid 1 sub c. genoemde doelgroepen, dan eindigt zijn lidmaatschap van de cliëntenraad. Op zijn verzoek kan hij nog maximaal twee maanden lid van de cliëntenraad zijn.

 • 6. De voordracht ter voorziening van tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt bij voorkeur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 7. Elke vier jaar biedt het bestuur aan niet in de cliëntenraad vertegenwoordigde cliëntenorganisaties de gelegenheid zich aan te melden voor het lidmaatschap van de cliëntenraad. Na advies van de cliëntenraad en overleg met de aangemelde cliëntenorganisaties besluit het bestuur welke organisaties in de cliëntenraad kunnen worden vertegenwoordigd.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden cliëntenraad.

 • 1. De taak van de cliëntenraad bestaat uit het gevraagd of uit eigen beweging geven van adviezen over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de uitvoering van de wet.

 • 2. Tot de in het eerste lid genoemde taak behoren geen klachten, bezwaarschriften en dergelijke aangelegenheden, die op individuele geïndiceerden betrekking hebben, maar wel de hierbij gehanteerde procedures, regelingen en andere aangelegenheden met een algemeen karakter.

 • 3. Tot de in het eerste lid genoemde taak behoort evenmin advisering over de verplichte uitvoering van wettelijke voorschriften, voor zover bij deze uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid bestaat.

 • 4. Tot de in het eerste lid genoemde taak behoort evenmin advisering over zaken die op grond van de Wet op de ondernemingsraden behoren tot de competentie van de ondernemingsraad van LétÉ.

 • 5. De cliëntenraad zal binnen een periode van vier weken na adviesaanvraag schriftelijk antwoorden op bij haar ingediende adviesaanvragen en verzoeken.

 • 6. De cliëntenraad kan een spreekuur houden.

 • 7. De cliëntenraad kan besluiten één of meer leden van de raad af te vaardigen naar landelijke, provinciale of regionale bijeenkomsten van overkoepelende organisaties, alsmede naar andere voor de cliëntenraad belangrijke bijeenkomsten.

 • 8. De cliëntenraad heeft tenminste eens per kwartaal overleg met de voorzitter van het DB en de directeur van LétÉ.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden functionarissen.

 • 1. Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • 1.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • 2.

   het leiden van de vergadering;

  • 3.

   het handhaven van de orde;

  • 4.

   het schorsen van een vergadering;

  • 5.

   het peilen van meningen en het mededelen van uitslagen en stemmingen;

  • 6.

   het vertegenwoordigen van de cliëntenraad naar buiten.

 • 2. Tot de taak van de secretaris behoort:

  • 1.

   het zorg dragen voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten;

  • 2.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • 3.

   het bewaken van het beschikbare budget.

  • 4.

   het zorg dragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat zij haar taak op een goede wijze kan uitvoeren;

  • 5.

   het openbaar maken van de agenda;

  • 6.

   het zorg dragen voor de notulen en rappellijst.

Artikel 6. Vergaderorde.

 • 1. De leden hebben het recht schriftelijk voorstellen aan de cliëntenraad te doen, die bij de voorzitter of secretaris worden ingediend.

 • 2. De voorstellen worden zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden.

 • 3. Indien de cliëntenraad over de behandeling van deze voorstellen niet onmiddellijk beslist, heeft behandeling zoveel mogelijk in de eerstvolgende vergadering plaats.

 • 4. De leden hebben het recht een voorstel te doen betreffende de orde van de vergadering.

 • 5. De cliëntenraad kan een of meer medewerkers van de afdeling c.q. het uitvoeringsbedrijf uitnodigen om de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

Artikel 7. Besluitvorming en notulen.

 • 1. De cliëntenraad kan beraadslagen en besluiten indien tenminste een aantal van vijf leden ter vergadering aanwezig is, hetgeen blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.

 • 2. Alleen de leden van de cliëntenraad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door een plaatsvervanger, dan heeft deze stemrecht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 • 3. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

 • 4. Bij vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in het vijfde lid.

 • 5. Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen, indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen of onthoudingen groter is dan het totaal aantal stemmen, dat voor en tegen het voorstel is uitgebracht.

 • 6. Bij staking van stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter nader te bepalen tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behoudens het bepaalde in het achtste lid.

 • 7. Stemming over zaken geschiedt door handopsteking.

 • 8. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten en ondertekende stembiljetten. Leidt een herstemming, als gevolg van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een besluit, dan beslist het lot.

 • 9. Minderheidsstandpunten worden op verzoek toegevoegd aan de notulen. De notulen van een vergadering worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering van de raadscommissie welzijn en binnen vijf werkdagen na de vergadering van de cliëntenraad aan de leden en voorzitter van de cliëntenraad, de leden van de raadscommissie en het bestuur toegestuurd.

Artikel 8. Faciliteiten.

 • 1. Het DB en de afdelingen welke belast zijn met het Wsw-beleid van de drie Walcherse gemeenten dragen er zorg voor dat aan de cliëntenraad alle informatie wordt verstrekt die nodig is voor haar taakvervulling op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

 • 2. Het bestuur zorgt er voor dat de cliëntenraad kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn om de in deze verordening geformuleerde taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De clientenraad zal daartoe jaarlijks voor 1 april een begrotingsvoorstel indienen.

 • 3. De clientenraad brengt jaarlijks voor 1 april schriftelijk verslag uit over haar activiteiten aan het bestuur en de gemeenteraden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen.

Artikel 9. Zaken waarin de verordening niet voorziet.

 • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur na daarover advies te hebben ingewonnen bij de cliëntenraad.

 • 2. De cliëntenraad zal ten behoeve van haar werkzaamheden een huishoudelijk reglement vaststellen, uiterlijk 3 maanden na installatie van de raad.

Artikel 10. Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 11. Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2008.
De gemeenteraad van Middelburg
de voorzitter, de raadsgriffier, mr. J.M. Schouwenaar E. Israël Publicatie: 9 juli 2008

Toelichting Cliëntenparticipatie

De Wet sociale werkvoorziening

De gewijzigde wet schrijft voor dat gemeenteraad bij verordening regels vaststelt over de manier waarop geïndiceerden of hun vertegenwoordigers betrokken zijn bij de uitvoering van de wet. De cliëntenparticipatie voor de Wsw wordt hiermee op identieke leest geschoeid als in de Wwb. Dit betekent onder meer dat er één regionale cliëntenraad komt voor de drie gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. De gemeenten stellen voor 1 juli 2008 een verordening vast waarin dit wordt geregeld.

De verordening

De inspraak van geïndiceerden in de sociale werkvoorziening vindt plaats op twee verschillende niveaus. De wet regelt inspraak van alle Wsw-geïndiceerden op het door de gemeente gevoerde beleid. De werknemers van LétÉ hebben via de ondernemingsraad inspraak op zaken die het uitvoeringsbedrijf betreffen. Beide inspraakorganen hebben dus hun eigen verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat de verantwoordelijkheden door elkaar lopen is in de verordening opgenomen dat OR-leden geen lid van de cliëntenraad kunnen zijn.

Een van de eerste vragen is hoe groot de cliëntenraad Wsw zou moeten zijn. De ervaring leert dat een beperkte groepsgrootte de beste resultaten oplevert. De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen kiezen voor een omvang van de raad van 9 leden. Van deze plaatsen worden er 6 beschikbaar gesteld voor geïndiceerden en 3 voor cliëntorganisaties die de belangen van geïndiceerden behartigen. Om een voldoende draagvlak voor besluitvorming te bewerkstellingen, wordt een quorum van 5 aanwezige leden als vereist gesteld.

Cliëntenparticipatie brengt kosten met zich mee. De geïndiceerden en hun vertegenwoordigers ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Daarnaast is er budget beschikbaar voor activiteiten als scholing en deskundigheidsbevordering. In de begroting van LétÉ zal hiervoor een bedrag worden opgenomen.