Regeling vervallen per 14-05-2016

Verordening Stuurgroep Innovatieve Acties

Geldend van 31-07-2003 t/m 13-05-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2003

Intitulé

Verordening Stuurgroep Innovatieve Acties

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 6 mei 2003, nr. RE2003.41585 (Provinciaal Blad nr. 2003/90 van 19 juni 2003). Op 31 juli 2003 met terugwerkende kracht tot tot 1 januari 2003 in werking getreden.

Artikel 1.

Ter uitvoering van de beschikking van de Europese Gemeenschappen d.d. 19 december 2002, nr. C (2002)5527, betreffende het regionale programma inzake innovatieve acties is er een provinciale commissie als bedoeld in artikel 82, eerste lid, van de Provinciewet, genaamd Stuurgroep Innovatieve Acties, verder te noemen: stuurgroep.

Artikel 2. 

 • 1.

  De stuurgroep heeft tot taak het adviseren aan Gedeputeerde Staten inzake:

  • a.

   de uitvoering en subsidieverstrekking op grond van de Subsidieregeling Europese programma’s Gelderland, paragraaf 2a (Stuurgroep Innovatieve Acties);

  • b.

   de voortgang van de uitvoering van het Programma Innovatieve Acties;

  • c.

   de promotie en publiciteit van het programma.

 • 2.

  In het kader van de adviserende rol beschreven in lid 1, heeft de stuurgroep tot taak het aanbieden van voortgangs- en jaarverslagen aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 3.

 • 1.

  De stuurgroep is als volgt samengesteld:

  • a.

   Voorzitter.

  • b.

   Twee leden met deskundigheid op het gebied van leren voor duurzaamheid.

  • c.

   Twee of drie leden uit de stuurgroepen D2.

  • d.

   Twee of drie leden met deskundigheid op het gebied van versterking kennisclusters, zoals bedoeld in de beleidsnota "Trekkracht".

  • e.

   Twee of drie leden met deskundigheid op het gebied van duurzaam ondernemen.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen per categorie eenzelfde aantal plaatsvervangende leden benoemen.

Artikel 4.

 • 1.

  Voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  Zij hebben zitting gedurende de looptijd van het programma.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten benoemen een secretaris.

Artikel 5.

 • 1.

  De stuurgroep vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer ten minste twee leden hem dit met opgaaf van redenen verzoeken.

 • 2.

  De stuurgroep kan alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 3.

  Ieder lid heeft ййn stem. De stuurgroep beslist met meerderheid van geldig uitgebrachte, niet blanco stemmen.

 • 4.

  Als de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 5.

  Leden die hebben tegengestemd kunnen hun redenen daarvoor aan het advies toevoegen.

Artikel 6.

 • 1.

  De vergaderingen van de stuurgroep zijn openbaar.

 • 2.

  Op voorstel van de voorzitter of van ten minste twee leden worden de deuren gesloten. Daarna beslist de stuurgroep of de vergadering verder besloten zal blijven dan wel opnieuw openbaar is.

Artikel 7.

De stuurgroep regelt zelf haar werkwijze voorzover niet in deze verordening is voorzien.

Artikel 8.

 • 1.

  Ter verantwoording aan Gedeputeerde Staten maakt de stuurgroep aan het einde van de zittingsperiode een verslag van de werkzaamheden.

 • 2.

  De stuurgroep zal binnen vier werken na de eerstvolgende vergadering vragen van Gedeputeerde Staten beantwoorden.

Artikel 9.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking zes weken na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Stuurgroep Innovatieve Acties".

Ondertekening

Gedeputeerde staten van Gelderland