Regeling vervallen per 01-01-2021

Nadeelcompensatieverordening, beleidsregel algemene

Geldend van 16-03-2007 t/m 31-12-2020

Intitulé

Nadeelcompensatieverordening, beleidsregel algemene

Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,

Overwegende dat:

Op grond van de Algemene nadeelcompensatieverordening geen vergoeding wordt toegekend voor schade die valt binnen het normale maatschappelijk risico of het ondernemersrisico van verzoeker,

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie het normale maatschappelijk risico dient te worden vertaald naar een objectieve en bepaalbare maatstaf,

Deze vertaling in beginsel op twee wijzen kan geschieden, namelijk via een kortingsbenadering achteraf of via een drempelbenadering vooraf,

De ‘kortingsbenadering achteraf’ een algemeen aanvaarde benadering is die voortvloeit uit het zg. Paul Krugerbrug-arrest (1988) en mede vorm heeft gekregen in diverse nadeelcompensatie-verordeningen, zoals de verschillende regelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat en van de gemeentebesturen van Rotterdam en Utrecht,

Gelet op artikel 3 Algemene nadeelcompensatieverordening Oud-Beijerland en artikel 4:81 Awb,

Besluit vast te stellen:

Beleidsregel Algemene nadeelcompensatieverordening

Artikel 1

Van het op grond van de Algemene nadeelcompensatieverordening Oud-Beijerland bepaalde nadeel valt 25% onder het normale maatschappelijk risico van verzoeker en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,
De secretaris, de burgemeester,
J. Brouwer A. Latenstein van Voorst
Vastgesteld: 13 maart 2007