Bomenverordening Oirschot 2010

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Intitulé

Bomenverordening Oirschot 2010

De raad van de gemeente Oirschot;

 

gezien het voorstel van het college van 17 augustus 2010;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Bomenverordening Oirschot 2010.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:a. boom:een houtachtig, overblijvend gewas, vitaal dan wel afgestorven, met een diameter van de stam van minimaal 20 cm op 1.30 m hoogte boven het maaiveld. Ingeval van bovengrondse meerstammigheid geldt de diameter van de dikste stam. In het kader van een herplant- of instandhoudingplicht kunnen voorschriften gesteld of maatregelen genomen worden voor bomen met een kleinere diameter van de stam dan 20 cm op 1.30 m boven het maaiveld; 

  b. houtopstand:één of meer bomen, boomvormer, hakhout, een houtwal (lintbeplanting), een beplanting van bosplantsoen; 

  c. hakhout:één of meer bomen of boomvormers, die na geveld te zijn, opnieuw op de stronk uitlopen; 

  d. knotten/kandelaberen:het tot op de oude snoeiplaats verwijderen van uitgelopen takhout bij knotbomen, gekande- laarde bomen of leibomen als periodiek noodzakelijk onderhoud; 

  e. bebouwde kom:de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid Boswet; 

  f. boomwaarde: de financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;  

  g. monumentale boom:boom die op grond van gestelde criteria, aangegeven in bijlage 1: waardebepaling boom, een score behaalt vanaf 50 punten of meer; 

  h. beeldbepalende boom:boom die op grond van gestelde criteria, aangegeven in bijlage 1: waardebepaling boom, een score behaalt vanaf 35 punten tot 50 punten; 

  i. erfbeplanting:houtopstand, die -in het kader van subsidie- is aangelegd ten behoeve van de landschappelijke inpassing van bouwwerken, gelegen op en direct grenzend aan dan wel aansluitend op gronden die niet bestemd zijn voor de teelt van landbouwgewassen en op welke gronden gebouwen zijn gelegen bestemd voor bewoning, opslag of productie-doeleinden als bergingen, veestallen, kassen en dergelijke (hiervoor geldt nieuw groen, vrij groen);  

  j. dunning:velling die uitsluitend als verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei en instandhouding van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd; 

  k. college:het college van burgemeester en wethouders.

   

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder vellen mede verstaan rooien met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel onder- als boven-gronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand tengevolge hebben, alsmede het verrichten van handelingen waarvan men weet of behoort te weten dat die de dood of ernstige beschadiging van houtopstand ten gevolge kan hebben.

Artikel 2 Kapverbod

 • 1 Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2 Het verbod geldt uitsluitend voor: a. houtopstanden die opgenomen zijn in de Lijst beschermde houtopstanden van Oirschot; b. houtopstanden die op grondgebied staan van een overheidsinstelling;c. houtopstanden die geplant zijn in het kader van de herplantplicht zoals genoemd in artikel 9.

 • 3 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:a. houtopstand, die moet worden geveld krachtens artikel 7 van de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze verordening;b. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud;c. het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten, mits deze al een cultuurvorm hebben;d. dunning.

 • 4 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt tevens niet in het geval dat voor het vellen van de houtopstand een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen vereist is als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening en bij de beoordeling van deze omgevingsvergunning dezelfde weigeringsgronden zijn betrokken als bedoeld in artikel 5, eerste lid. In dat geval is in het kader van het besluit omtrent de omgevingsvergunning met de activiteit aanleggen artikel 8, tweede tot en vierde lid eveneens van toepassing.

 • 5 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt tevens niet in het geval dat voor het vellen van de houtopstand de Boswet van toepassing is.

 • 6 Het in artikel 2, eerste lid, gestelde verbod geldt tevens niet voor velling van erfbeplanting, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 is opgenomen in het daar bedoelde register van erfbeplantingen. Hiervoor geldt nieuw groen, vrij groen.

Artikel 3 Vervallen

vervallen

Artikel 4 Gevaarlijke situatie

 • 1 De burgemeester kan het bevel geven tot het direct vellen van een houtopstand, indien sprake is grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang in verband met ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, of van een noodtoestand.

Artikel 5 Toetsingscriteria vergunningen

 • 1 Het bevoegd gezag kan de vergunning weigeren, dan wel onder voorschriften verlenen, in het belang van onder meer:- natuur- en milieuwaarden;- landschappelijke/stedenbouwkundige waarden;- cultuurhistorische waarden;- waarden van stads- en dorpsschoon:- waarden van recreatie en/of leefbaarheid;- monumentale waarden;- beeldbepalende waarden.

 • 2 Het bevoegd gezag kan in ieder geval de vergunning verlenen in het belang van de verkeersveiligheid.

 • 3 Een vergunning als bedoeld in artikel 2 dient te worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 • 4 De in het eerste lid genoemde waarden worden middels een waarderingsmodel met puntensysteem geobjectiveerd. Dit waarderingsmodel is opgenomen in de bijlage (Waarderingscriteria Bomen Gemeente Oirschot) van deze verordening.

 • 5 Het bevoegd gezag kan de vergunning eveneens weigeren nadat de overige vergunningen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, zijn verleend, indien de aanvrager van een vergunning niet, of niet tijdig, of niet volledig de aanwezigheid heeft gemeld van een beeldbepalende of anderszins waardevolle houtopstand aan het bevoegd gezag.

Artikel 6 Vervallen

vervallen

Artikel 7 Vervallen vergunning

De vergunning vervalt, indien daarvan niet binnen een termijn van 1 jaar, ingaande op de datum van het onherroepelijk worden van de vergunning, volledig gebruik is gemaakt.

Artikel 8 Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1 Aan een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid en het bevel als bedoeld in artikel 4, eerste lid, kunnen door het bevoegde gezag in het belang van de bescherming en het behoud van houtopstanden voorschriften worden verbonden.

 • 2 Tot deze voorschriften kan behoren het voorschrift:a. dat binnen een bepaalde termijn van de vergunning gebruik dient te worden gemaakt;b. dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant. Indien het gemeentelijk beleid en/of bestemmings-, bomen-, groen-, of landschapsplan de te vellen houtopstand direct of indirect als waardevol omschrijft, wordt zo veel mogelijk een herplantplicht opgelegd;c. dat, indien ter plaatse herplant niet mogelijk is, een geldelijke bijdrage in het herplantfonds van de gemeente gestort moet worden;d. tot het opvolgen van aanwijzingen tijdens het gebruik van de vergunning ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.

 • 3 Wordt een voorschrift zoals bedoeld in het tweede lid, onder b opgelegd, dan kan daarbijtevens worden bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet geslaagde herplant moet worden vervangen.

 • 4 Wordt een vergunning tot verplanting gegeven, dan kan aan de vergunning het voorschrift worden verbonden, waarin wordt bepaald binnen welke termijn na de verplanting en op welke wijze niet geslaagde verplanting moet worden vervangen.

Artikel 9 Herplant - / instandhoudingplicht

 • 1 Indien een houtopstand, waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze verordening van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, anders dan bij de wijze van dunning, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het college aan de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel, waarop de houtopstand zich bevond, dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door haar te geven aanwijzingen binnen een door haar te stellen termijn.

 • 2 Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.

 • 3 Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd kan het college aan de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel, waarop de houtopstand zich bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is de verplichting opleggen om overeenkomstig de door het college gegeven aanwijzingen binnen een door het college te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 4 Degene aan wie de verplichting als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 10 Schadevergoeding

Het bevoegd gezag beslist op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17 juncto artikel 13, vierde lid, van de Boswet.

Artikel 11 Afstand van de erfgrens

De afstand van de erfgrens als bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters.

Hoofdstuk 2 Monumentale en beeldbepalende houtopstand

Artikel 12 Lijst met beschermde houtopstanden

 • 1 Het college stelt in het belang van de in het eerste lid van artikel 5 vermelde waarden, een lijst vast met beschermde particuliere houtopstanden. Opname op de lijst vindt plaats indien een houtopstand op grond van het in artikel 5, vierde lid, genoemde waarderingsmodel als beeldbepalend of monumentaal wordt aangemerkt.

 • 2 Erfbeplanting, die overeenkomstig artikel 13 is opgenomen in het daar bedoelde register van erfbeplantingen, maken geen deel uit van de in het eerste lid genoemde lijst.

 • 3 De lijst, genoemd in het eerste lid, vermeldt de plaatselijke aanduiding met kaart, een foto van de houtopstand en beschrijving ervan alsmede reden van opname op deze lijst.

 • 4 Het college deelt het besluit omtrent plaatsing op de in het eerste lid genoemde lijst schriftelijk mede aan de eigenaar en andere zakelijk gerechtigden.

 • 5 Van een besluit omtrent plaatsing op de lijst wordt kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 13 Openbaar register van erfbeplantingen

 • 1 Het college houdt een openbaar register bij van in de gemeente aangelegde erfbeplantingen die met subsidie zijn aangelegd.

 • 2 In dit register worden alle erfbeplantingen opgenomen die door de eigenaar of door degene die, krachtens zakelijk recht dan wel krachtens privaatrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de erfbeplanting te beschikken, aan het college worden gemeld door middel van een plattegrondtekening, schaal 1:100 of 1:200, waarop is aangegeven de plaats, de oppervlakte en de soort erfbeplanting.

 • 3 Het college deelt degene die de melding doet mede of de aangegeven beplanting als erfbeplanting wordt aangemerkt en als zodanig in het register is opgenomen.

 • 4 Opname in het register kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien:a. de erfbeplanting is aangebracht op grond van een publiekrechtelijk dan welprivaatrechtelijk voorschrift (bijvoorbeeld krachtens een verleende vergunning of krachtens overeenkomst), dan wel op grond van andere regelgeving niet zonder voorafgaande toestemming mag worden geveld;b. de erfbeplanting bestaat uit landschappelijk, natuurwetenschappelijk, cultuur- historisch of anderszins waardevolle beplanting;c. de erfbeplanting geheel of gedeeltelijk bestaat uit solitaire bomen.

Artikel 14 Adviezen en inspraak

 • 1 Alvorens het college tot vaststelling of wijziging van de lijst als bedoeld in artikel 12, eerste lid overgaat, wint zij omtrent haar voornemen advies in bij de gemeenteraad en bij instellingen die:a. bescherming van houtopstand tot hun statutaire doeleinden hebben;b. in de gemeente op het gebied van natuur of houtopstand een breed maatschappelijk draagvlak hebben.

 • 2 Omtrent het voornemen tot vaststelling van de lijst als bedoeld in artikel 12, eerste lid wordt inspraak verleend op grond van de gemeentelijke inspraakverordening als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 15 Vervallen

vervallen

Artikel 16 Bestrijding van de iepziekte

 • 1 Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden, die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkever is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:- indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;- de iepen ter plaatse te ontbasten en de bast te vernietigen;- de niet ontbaste iepen of delen daarvan of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt verkomen.

 • 2 a. Het is verboden gevelde iepen als bedoeld in het eerste lid of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren;b. het college kan ontheffing verlenen van het onder a. gestelde verbod.

 • 3 Spoedeisende gevallen uitgezonderd gaat het college niet over tot toepassing van bestuursdwang in geval van het niet voldoen aan de aanschrijving als bedoeld in het eerste lid dan nadat zij de aanschrijving hebben bekend gemaakt en de in die aanschrijving bepaalde termijn is verstreken.

Artikel 17 Bescherming bomen

 • 1 Het is verboden om houtopstanden, die openbaar eigendom zijn:- te beschadigen, te bekladden of te beplakken;- daar snoeiwerk aan te verrichten, behoudens door medewerkers van de gemeente ter uitoefening van de aan hen opgedragen boomverzorgende taak.

 • 2 Het is verboden zonder toestemming van de rechthebbende één of meer voorwerpen in of aan een houtopstand, die zichtbaar is vanaf de openbare weg of staande op een openbaar toegankelijke plaats, aan te brengen of anderszins te bevestigen.

 • 3 Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet wanneer wordt gehandeld krachtens wettelijk voorschrift.

Hoofdstuk 4 Straf- en slotbepalingen

Artikel 18 Strafbepaling

 • 1 Degene, die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, of een verplichting opgelegd krachtens artikel 9 wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechterlijke veroordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening gehouden worden met de boomwaarde.

 • 2 Degene, die handelt in strijd met de artikelen 16 en 17 wordt bestraft met een hechtenis van ten hoogste 2 maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 3 De op grond van dit artikel ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid tot het instellen door het college van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens schade aan bomen of houtopstanden.

Artikel 19 Opsporingsambtenaren

Met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafverordening genoemde opsporingsambtenaren, de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering belast.

Artikel 20 Toezicht op naleving

 • 1 Met het toezicht op de naleving van deze verordening en de op grond daarvan genomen besluiten zijn belast de door het bevoegd gezag aan te wijzen ambtenaren ieder voor zover het betreft de in het aanwijzingsbesluit vermelde onderdeel van deze verordening.

 • 2 Een ieder is verplicht om aan de krachtens eerste lid van dit artikel aangewezen ambtenaren gevraagd en ongevraagd alle medewerking te verlenen en alle inlichtingen te verstrekken, die zij redelijkerwijs bij de uitvoering van de hen opgedragen taak behoeven.

Artikel 21

 • 1 Op de dag dat deze verordening in werking treedt vervalt de Bomenverordening Oirschot 2008, vastgesteld bij besluit van 29 april 2008.

 • 2 Deze verordening treedt in werking per 1 oktober 2010.

Artikel 22 Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als Bomenverordening Oirschot 2010.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 28 september 2010, 
de gemeenteraad,
 
Han Struijs,   Ruud Severijns,griffier            voorzitter

Achterste heistraat 5 5linde 1

571px 461px

Akkerweg in haag naast nr 1 2

570px 415px

Beerseweg 6 1paardecastanje 3

572px 310px

Boterwijksestraat 3 1 zomereik(quercus robur) 4

571px 354px

Boterwijksestraat 15 4linden 5

570px 473px

Braken aan perceelrand van nr3 6

571px 389px

Braken tussen woning nr 2 en nr3 7

571px 327px

Braken voor woonhuis nr 3 2fruitbomen 8

571px 461px

Burgerwalweg 1 1 zomereik 9

572px 327px

Hedel nabij boerderijwoning nr 3 1 fruitboom appelboom 10

570px 473px

Hoeven 1 beuk 11

572px 398px

Hoeven 2 1 linde (Tilliaeuropea) 12

570px 353px

Hoeven 2 1 zomereik (Quercusrobur) 13

571px 422px

Hoeven rechts naast nr 2 4haagbeuken 14

571px 334px

Hoogeindseweg 17 6 linde 15

571px 473px

Hoogeindseweg (hoek Hille) nr 20 1 kleinbladige linde 16

570px 522px

Hoolkot 4 2 kleinbladige linde(Tilia cordata) 17

571px 649px

Huijgevoort 7 5 linde 18

571px 327px

Huijgevoort 8 4 linden 19

571px 316px

Huijgevoort 11 1paardekastanje 20

572px 353px

Krukkerd links naast nr 5 21

571px

336px

Kuikseindseweg 19 2 linde 22

570px 319px

Lopensestraat voor woning nr 10 1 beuk 23

572px 299px

Meijerijsebaan voor woning nr2 24

571px 327px

Nieuwedijk re naast nr 17 1gewone es 25

571px 497px

Notel voor boerderijwoning nr10 26

571px 363px

Notel voor boerderijwoning nr 10 notenboom 27

572px 319px

Notel voor boerderijwoning nr 22 2 linden 28

572px 291px

Notel voor boerderijwoning nr 34 1 perenboom 29

572px 316px

Oude grintweg 90 voor dewoning-cafe 2 linden 30

572px 318px

Peperstraat re naast de woning nr7 31

571px 334px

Peperstraat re naast de woningvan nr 9 32

573px 392px

Proosbroekweg recht voor nr 7 1zomereik 33

571px 319px

Proosbroekweg ter hoogte vanschuur van nr 7 1 paardekastanje 34

570px 485px

Putstraat 12 2 zomereiken 35

571px 319px

Reijsings naast nr 2 1 zwartenoot 36

571px 337px

Schepersweg 5 2 linde(hongaarse) 37

572px 409px

Spoordonkseweg voor en achter nr148 38

570px 485px

Straatsedijk 2a 4haagbeuken 39

572px 327px

Straatsedijk 2a 5 linde 40

573px 337px

Straatsedijk 7 4 linden 41

570px 308px

T laar 2 variabel aantalstuks 42

572px 588px

Voldijnseweg 1 1 zomereik 43

571px 319px

Voldijnseweg 2 2fruitbomen 44

570px 600px

Voldijnseweg 18 1 acacia(Robinia pseudoacacia) 45

512px 327px

Voldijnseweg 18 1 linde (Tilliaplatiphylos) 46

574px 380px

Voorste heistraat 7 3linde 47

571px 328px

Wevershoek aanweiland voor nr1 48

572px 291px

Wevershoek in haag naast nr 1 8zomereiken 49

572px 299px

MIDDELBEERS, Hertog Janstraat 30, 1 Gele treurwilg 50

573px 396px

MIDDELBEERS, Hoogdijk 2, 7 Gewone beuken 51

572px 298px  300px

MIDDELBEERS, Kuikeindseweg 11, 5 Linde 52

574px 379px

MIDDELBEERS, Kuikeinseweg 9, 4 Linde 53

573px 426px

MIDDELBEERS, Kuikseindseweg 13, 2 Linde 54

572px 417px

MIDDELBEERS, Kuikseindseweg 13a 55

574px 381px

MIDDELBEERS, Kuikseindseweg 9b, 1 Linde 56

574px 407px

MIDDELBEERS, St. Jorisstraat, 1 gewone beuk 57

570px 407px

MIDDELBEERS, Vestdijk 49 a, 1 Linde 58

572px 556px

MIDDELBEERS, Vestdijk 53, 1 zomereik 59

573px 397px

MIDDELBEERS, Voorteindseweg 8, 2 Linde 60

572px 607px

MIDDELBEERS, Willibrordusstraat 2B, Diverse inheemse loofboomsoorten 61

572px 413px

MIDDELBEERS, Willibrordustraat 25, 15 Linde 62

573px 388px

MIDDELBEERS, Willirbrordstraat 16 - 18 (kerk), 1 gewone beuk 63

573px 381px

MIDDELBEERS, Willibrordstraat 16 - 18 (begraafplaats), 1 zomereik 64

573px 372px

MIDDELBEERS, Willibrordstraat 16 - 18 (pastorie), 2 Japanse esdoorn 65

574px 607px 607px

MIDDELBEERS, Willibrordstraat 16 - 18, 1 Witte esdoorn 66

574px 388px

MIDDELBEERS, Willibrordstraat 16 -18 (pastorie), 1 Vederesdoorn 67

571px 389px

MIDDELBEERS, Willibrordstraat 16 -18, 13 gewone - rode beuk 68

572px 606px

MIDDELBEERS, Willibrordstraat 25, 1 Gewone acacia 69

571px 385px

MIDDELBEERS, Willibrordusstraat 2A, Diverse inheemse loofboomsoorten 70

569px 414px

OIRSCHOT - Mousten 4 - 1 Witte paardenkastanje 71

571px 422px

OIRSCHOT, Bestseweg 18, 1 Zomereik 72

570px 423px

OIRSCHOT, Bestseweg 18, 2 Zomereiken 73

570px 406px

OIRSCHOT, Bestseweg 32, 1 zomereik 74

570px 408px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 gewone beuk (1) 75

570px 400px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 gewone beuk (2) 76

573px 414px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 gewone beuk (3) 77

572px 382px  

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 Gewone plataan 78

573px 364px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 Linde 79

571px 384px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 zomereik (1) 80

572px 404px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 zomereik (2) 81

572px 368px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 1 zomereik (3) 82

571px 381px

OIRSCHOT, Bestseweg 34, 2 zomereiken 83

573px 393px

OIRSCHOT, De Stad 1 B, 1 Gele treurwilg 84

573px 365px

OIRSCHOT, De Stad 1B, 3 Linde 85

574px 586px

OIRSCHOT, Den Heuvel 36, 2 Tília x europáea 86

572px 357px

OIRSCHOT, Gashuisstraat 18 - Westerlohof, 6 Gewone beuken 87

575px 545px

OIRSCHOT, Gasthuisstraat 29, 1 Mammoetboom 88

571px 381px

OIRSCHOT, Gasthuisstraat 29, 1 Treures 89

574px 355px

OIRSCHOT, Het straatje, 2 Linde 90

573px 354px

OIRSCHOT, Hoogeindseweg 1, 1 Gewone plataan 91

571px 389px

OIRSCHOT, Kanaalstraat 5, 1 Gewone Haagbeuk 92

574px 374px

OIRSCHOT, Kapelpad 14, 1 Mammoetboom 93

572px 378px

OIRSCHOT, Kerkhof, 1 Gewone es 94

573px 380px

OIRSCHOT, Kerkhof, 3 Hollandse linde 95

574px 356px

OIRSCHOT, Kloosterstraat 134, 1 Gewone acacia 96

576px 389px

OIRSCHOT, Koestraat 14, 1 Lucombe eik 97

573px 358px

OIRSCHOT, Koestraat 39, 1 gewone acacia 98

574px 363px

OIRSCHOT, Koestraat 39, 1 Kronkelacacia 99

573px

OIRSCHOT, Koestraat 39, 3 Amerikaanse eiken 100

576px 396px

OIRSCHOT, Koestraat, 1 Witte paardenkastanje 101

576px 356px

OIRSCHOT, Leeuwerikstraat 1, 3 zwarte walnoot 102

573px 369px

OIRSCHOT, Molenstraat 40, 2 Winterlinde 103

573px 363px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Bruine beuk 104

567px 381px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Bruine beuk (1) 105

567px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Gewone acacia 106

573px 374px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Gewone beuk 107

573px 384px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Gewone beuk (1) 108

573px 382px  

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Gewone beuk (2) 109

572px 365px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 gewone plataan 110

576px 374px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Hemelboom 111

570px 406px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Linde 112

574px 366px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Moerascypres 113

570px 365px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Reuzen zilverspar 114

576px 386px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Reuzenlevensboom 115

575px 355px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Varenbeuk 116

569px

OIRSCHOT, Montfortlaan 12, 1 Varenbeuk (1) 117

574px

OIRSCHOT, Nieuwstraat 17, 1 Hemelboom 118

574px 372px

OIRSCHOT, Nieuwstraat 17, 1 Japanse notenboom 119

576px 365px

OIRSCHOT, Nieuwstraat 17, 1 Liriodendron tulipifera 120

576px 392px

OIRSCHOT, Nieuwstraat 39, 1 Gewone beuk 121

573px 364px

OIRSCHOT, Nieuwstraat 54, 1 gewone beuk 122

574px 582px

OIRSCHOT, Notel 22, 2 Linde 123

575px 354px

OIRSCHOT, Oude Grintweg 57, 10 zwarte walnoot 124

574px 570px

OIRSCHOT, Schansstraat 11, 1 Essenstoof 125

575px 388px

OIRSCHOT, Schoolstraat, 1 gewone beuk 126

574px 371px

OIRSCHOT, Schoonoord- Bestseweg 34, 1 gewone acacia 127

571px 367px

OIRSCHOT, Schoonoord, 1 zomereik 128

574px 380px

OIRSCHOT, schuin tegenover Peperstraat, 1 Elzenstoof 129

574px 378px

OIRSCHOT, St. Jorisstraat 2, 1 Mammoetboom 130

576px 382px

OIRSCHOT, vrijthof, 5 Zilverlinde, 1 Hollandse linde 131

641px 345px

OOSTELBEERS, Beukenhaag 1A, 1 zomereik 132

571px 378px

OOSTELBEERS, Kerkstraat 8 - 10, Gewone haagbeuk 133

572px 399px

OOSTELBEERS, Kerkstraat 8 - 10, Singels met zomereik en beuk 134

574px 572px

SPOORDONK, Huize ten Bergh (Ten Bergh 7), 1 zomereik 135

577px 380px

SPOORDONK, Nabij spoordonkseweg 130 - De beerze (spoordonk), 1 zomereik 136

575px 364px

WESTELBEERS, St. Sebastiaanshoek 3, 5 Hollandse Linde 137

576px 550px

Kerkhof, 3 fágus sylvaticá 138