Regeling vervallen per 01-01-2023

Controleverordening Gelderland 2003

Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2019

Intitulé

Controleverordening Gelderland 2003

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten d.d. 12 november 2003, nr. PS2003-333 (Provinciaal Blad nr. 2003/132 van 20 november 2003). In werking getreden op 1 januari 2004.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant: de door Provinciale Staten aangewezen registeraccountant of accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 201 van de Provinciewet bedoelde jaarrekening;

 • b.

  accountantscontrole: de controle van de in artikel 201 van de Provinciewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door Provinciale Staten aangewezen accountant;

 • c.

  ambtenaar: een persoon in dienst van de provincie.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1 De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door Provinciale Staten aan te wijzen accountant. De aanwijzing van de accountant geschiedt voor een door Provinciale Staten te bepalen periode.

 • 2 Gedeputeerde Staten bereiden in overleg met Provinciale Staten de aanwijzing van de accountant voor.

 • 3 Provinciale Staten stellen voor de aanwijzing van de accountant het programma van eisen vast. In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stellen zij tevens voor de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 3. Informatieverstrekking door Gedeputeerde Staten

 • 1 Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening en overleggen deze aan de accountant voor controle.

 • 2 Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten van Gedeputeerde Staten, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3 Bij de jaarrekening bevestigen Gedeputeerde Staten schriftelijk aan de accountant dat alle hen bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4 Gedeputeerde Staten overleggen de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk voor 1 mei aan Provinciale Staten.

 • 5 Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in Provinciale Staten beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1 De accountant bepaalt de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2 De accountant bepaalt de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3 Ter bevordering van een efficiлnte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant en een vertegenwoordiger van Provinciale Staten, de Gedeputeerde verantwoordelijk voor financiлn, de secretaris en de provinciecontroller.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1 De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn werkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de provincie.

 • 2 De accountant is bevoegd om van ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3 Ambtenaren en leden van Gedeputeerde Staten zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat deze zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Rapportage

1. Indien de accountant in het kader van de accountantscontrole afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan Gedeputeerde Staten. Indien Gedeputeerde Staten niet tijdig toereikende maatregelen tot herstel treffen, meldt de accountant de afwijkingen schriftelijk aan Provinciale Staten. 2. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan Provinciale Staten door de accountant aan Gedeputeerde Staten voorgelegd met de mogelijkheid om op deze stukken te reageren. 3. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door Provinciale Staten het verslag van bevindingen met een voor dit doel door Provinciale Staten ingestelde vertegenwoordiging van Provinciale Staten.

Artikel 7. Slotbepaling

1. De Controleverordening Gelderland 1996 vervalt met ingang van 1 januari 2004, met dien verstande dat de bepalingen van deze verordening die zien op de jaarrekening van toepassing blijven tot het moment van vaststelling van de jaarrekening 2003 door Provinciale Staten. 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Controleverordening Gelderland 2003.  

 

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland

Algemeen deel

Met de inwerkingtreding van de Wet dualisering provinciebestuur per 12 maart 2003 is artikel 217 van de Provinciewet gewijzigd. Uitgangspunt is evenwel gebleven dat het aan Provinciale Staten is om bij verordening regels vast te stellen met betrekking tot de controle op het financiëële beheer en op de inrichting van de financiëële organisatie. De belangrijkste wijziging ziet op de bepaling ten aanzien van de accountant. De accountant dient evenals voorheen de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten te onderzoeken, en, anders dan voorheen, het oordeel hierover op te nemen in de accountantsverklaring. Een goedkeurende verklaring van de accountant geeft aan dat de jaarrekening geen fouten van materieel belang bevat. Ingevolge het nieuwe artikel 217 van de Provinciewet is de accountant niet langer meer belast met de zogenaamde doelmatigheidscontrole. Het begrip doelmatigheid slaat op de vraag of binnen het kader van de gekozen beleidsbeslissing van het beleidsbepalend orgaan, het beherend orgaan zo efficiëënt mogelijk te werk is gegaan. Controle naar de doelmatigheid leidt echter al snel tot een beleidsinhoudelijk oordeel en past daarom minder dan de rechtmatigheidscontrole bij de rol van de accountant. Daarom wordt aan de accountant in het nieuwe artikel 217 van de Provinciewet geen rol meer toegekend ten aanzien van de controle van de doelmatigheid. Toetsing van de doelmatigheid heeft een plaats gekregen in het nieuwe artikel 217a van de Provinciewet. Op grond van laatstgenoemd artikel zijn Provinciale Staten verplicht regels vast te stellen voor periodiek onderzoek door Gedeputeerde Staten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door laatstgenoemden gevoerde bestuur. Hierna zal - voorzover noodzakelijk - een artikelsgewijze toelichting op de Controleverordening Gelderland 2003 worden gegeven.

Artikelsgewijze toelichting Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole Na afloop van ieder begrotingsjaar moeten Gedeputeerde Staten verantwoording aan Provinciale Staten afleggen over het gevoerde bestuur door overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag (artikel 201, eerste lid, van de Provinciewet). Voor het overleggen van deze stukken aan Provinciale Staten moet de jaarrekening door een bevoegd accountant zijn gecontroleerd (artikel 201, tweede lid, van de Provinciewet). De accountant controleert de jaarrekening in opdracht van Provinciale Staten. Het zijn dan ook Provinciale Staten die de accountant aanwijzen (artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet). Provinciale Staten leggen hun eisen ten aanzien van de accountantscontrole vast in een programma van eisen. In een dergelijk programma van eisen kan worden opgenomen de toe te passen goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties bij de controle van de jaarrekening, de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles en de posten van de jaarrekening met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden. Afhankelijk van de geldende Europese aanbestedingsregels en het bedrag dat is gemoeid met de accountantscontrole kan het zijn dat de accountantscontrole Europees moet worden aanbesteed. Bij Europese aanbesteding zijn het de selectiecriteria en de bijbehorende wegingsfactoren die uiteindelijk de selectie van de accountant voor de controle van de jaarrekening bepalen. Provinciale Staten zijn het bestuursorgaan dat de accountant aanwijst en dat dus de selectiecriteria en de bijbehorende wegingsfactoren moeten vaststellen. Dit wordt geregeld in het derde lid van artikel 2.

Artikel 3 Informatieverstrekking door Gedeputeerde Staten In de nieuwe gedualiseerde verhoudingen zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening en het jaarverslag. In artikel 3 is de verplichting van Gedeputeerde Staten voor de verstrekking van de achterliggende informatie aan de accountant geregeld. Voor de controle van de jaarrekening doet de accountant onderzoek naar de achterliggende bescheiden. In het vierde lid wordt de uiterste datum aan Gedeputeerde Staten gesteld voor de overlegging van de gecontroleerde jaarrekening aan Provinciale Staten. De jaarrekening moet namelijk binnen twee weken na vaststelling, maar in elk geval voor 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (artikel 204 van de Provinciewet). Voor deze datum moet de jaarrekening door Provinciale Staten zijn behandeld en wel of niet zijn vastgesteld.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole In dit artikel is de bevoegdheidsverdeling tussen de accountant en Gedeputeerde Staten ten aanzien van de inrichting van de accountantscontrole geregeld. De accountant is leidend ten aanzien van de inrichting van de accountantscontrole. Hij mag zelfs onaangekondigd controles uitvoeren. Gedeputeerde Staten zijn hierin volgend. Wel moet er ter bevordering van een soepele accountantscontrole periodiek overleg worden gevoerd tussen de accountant en de verschillende vertegenwoordigers van de provincie. Ook kan uitwisseling van informatie over specifieke aandachtsgebieden bij de accountantscontrole gewenst zijn. De in het derde lid bedoelde provinciecontroller is de controller bedoeld in artikel 11 van de Verordening op de ambtelijke organisatie 2002.

Artikel 5 Toegang tot informatie Om een goede controle te kunnen uitvoeren moet de accountant onbelemmerd onderzoek kunnen doen. Artikel 5 kent de bevoegdheid om onbelemmerd onderzoek te doen toe aan de accountant. Dit natuurlijk met het in acht nemen van de afspraken met Provinciale Staten zoals deze zijn neergelegd in het programma van eisen. Het artikel legt aan Gedeputeerde Staten de plicht op om er voor te zorgen dat de accountant een onbelemmerde toegang heeft tot alle burelen van de provincie en dat ambtenaren volledig meewerken aan de accountantscontrole. Dit laat onverlet dat de accountant bij het inwinnen van mondelinge en schriftelijke inlichtingen bij ambtenaren doorgaans de hiëërarchische weg via de dienstdirecteur of de dienstcontroller zal volgen.

Artikel 6 Rapportage In aanvulling op het derde en vierde lid van artikel 217 van de Provinciewet - welke leden betrekking hebben op de inhoud van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen - regelt artikel 6 procedurele zaken aangaande de rapportering op grond van de door de accountant uitgevoerde accountantscontrole.

Artikel 7 Slotbepaling Deze verordening treedt in de plaats van de vorige op grond van het oude artikel 217 van de Provinciewet vastgestelde Controleverordening Gelderland 1996. Door de wetgever is bepaald dat het nieuwe artikel 217 van de Provinciewet op het verslagjaar 2004 van toepassing is. De Controleverordening Gelderland 1996 blijft dus nog van kracht op de jaarrekening van 2003.