Beleidsregel Redelijke sommatie Industrieterreinen gemeente Terneuzen

Geldend van 16-07-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Redelijke sommatie Industrieterreinen gemeente Terneuzen

Gedeputeerde Staten,

 • -

  Overwegende dat op 1 januari 2007 de Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 2006, nr. LMV 2006 332519, houdende regels voor het berekenen en meten van de geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder (Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) in werking is getreden,

 • -

  besluiten vast te stellen de navolgende Beleidsregel Redelijke sommatie voor de industrieterreinen Poel- en Ghellinckpolder, Sluiskil-Oost/Kanaaleiland, Oostelijke Kanaaloever/Mr. F.J. Haarmanweg-Driewegen en Terneuzen-West, Axelse Vlakte II en het motorcrossterrein Axel gebaseerd op Hoofdstuk 2, artikelen 2.1 tot en met art 2.4 van bovengenoemde Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006:

Artikelen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Industrieterreinen: De industrieterreinen in de gemeente Terneuzen, zoals weergegeven op bijlage 1;

 • b.

  geluidszone: De geluidszones rond industrieterreinen, zoals weergeven op bijlage 2;

 • c.

  vergunning: een vergunning verleent door het bevoegd gezag ingevolge de Wet milieubeheer;

 • d.

  melding: de acceptatie van een melding in het kader van een algemene maatregel van bestuur waarbij nadere eisen kunnen worden gesteld.

Artikel 2 Toepassingsgebied

De beleidsregel is van toepassing op vergunningen en meldingen voor inrichtingen gelegen op de in bijlage 1 aangegeven industrieterreinen.

Artikel 3 Vaststelling aftrek redelijke sommatie

Op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 hebben wij bepaald dat voor de industrieterreinen Poel- en Ghellinckpolder, Sluiskil-Oost/Kanaaleiland, Oostelijke Kanaaloever/Mr. F.J. Haarmanweg-Driewegen en Terneuzen-West de aftrek 0 dB bedraagt. Voor het industrieterrein Axelse Vlakte II en het motorcrossterrein Axel is de aftrek maximaal 2 dB.

Artikel 4 Toepassing aftrek redelijke sommatie industrieterreinen

Op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 hebben wij bepaald dat:

 • -

  op de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Axelse Vlakte II een aftrek van 2 dB wordt toegepast, alvorens wordt getoets aan de in de Wet geluidhinder gestelde normen

 • -

  op de geluidsbelasting vanwege het motorcrossterrein Axel geen aftrek wordt toegepast.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag na de bekendmaking door het college van gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen in werking.

Artikel 6 Bijlagen

De bijlagen maken deel uit van deze beleidsregel. Het betreft:

Bijlage 1: Industrieterreinen in de gemeente Terneuzen

Bijlage 2: Geluidszones rond de industrieterreinen in de gemeente Terneuzen

Algemene toelichting

Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder van kracht geworden. Gelijktijdig met het van kracht worden van de gewijzigde Wet geluidhinder is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 in werking getreden.

In het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is voor het onderwerp industrie het volgende opgenomen:

Hoofdstuk 2. Industrie

Artikel 2.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

geluidsbron: geluidafstralend toestel, apparaat, gebouw of activiteit, dan wel een combinatie hiervan, binnen een inrichting of industrieterrein

immissiepunt: plaats waarop het equivalent geluidsniveau wordt bepaald;

immissierelevante bronsterkte: geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron;

representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in het te beschouwen gedeelte van het etmaal.

Artikel 2.2

 • 1.

  Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau van een industrieterrein wordt rekening gehouden met: a. de over de betreffende periode energetisch gemiddelde immissierelevante bronsterkte bij een representatieve bedrijfssituatie; b. de invloed van de vegetatie op de geluidsoverdracht.

 • 2.

  Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein plaats vindt ten behoeve van de vaststelling of wijziging van een geluidszone rond dat terrein, bevindt het immissiepunt zich op een hoogte van vijf meter boven het maaiveld.

 • 3.

  Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein plaats vindt ten behoeve van de vaststelling van de geluidsbelasting van de gevel van woningen, of andere geluidsgevoelige gebouwen, bevindt het immissiepunt zich op het punt van de gevel, waar de hoogste geluidsbelasting optreedt.

Artikel 2.3

 • 1.

  Bepaling van het equivalente geluidsniveau vanwege een industrieterrein vindt plaats volgens een van de methoden van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, onder de in genoemde handleiding bepaalde voorwaarden.

 • 2.

  Op het overeenkomstig het eerste lid bepaalde equivalente geluidsniveau vanwege een industrieterrein kan het bevoegd gezag een aftrek toepassen als bedoeld in bijlage II, onder de in die bijlage genoemde voorwaarden en voor zover het toepassen van de aftrek niet in strijd is met de gewenste optimale akoestische en ruimtelijke indeling op en rond het industrieterrein, zoals onder meer kan blijken uit een:

  • a.

   a. zonebeheersplan als bedoeld in artikel 164 van de wet;

  • b.

   b. gemeentelijke nota industrielawaai als bedoeld in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, MBG 98065226, 21 oktober 1998;

  • c.

   c. gemeentelijk milieubeleidsplan als bedoeld in artikel 4.16 van de Wet milieubeheer;

  • d.

   d. provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in artikel 4.9 van de Wet milieubeheer;

  • e.

   e. ontwerpbestemmingsplan die reeds ter inzage is gelegd;

  • f.

   f. ontwerpbesluit tot vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat reeds ter inzage is gelegd;

  • g.

   g. ontwerpvergunning op grond van de Wet milieubeheer dat reeds ter inzage is gelegd.

 • 3.

  Indien meer bestuursorganen bevoegd zijn tot het vaststellen van een hogere waarde met betrekking tot de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein op grond van artikel 110a van de wet of tot het verlenen van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor op dat industrieterrein gelegen inrichtingen, kan de aftrek, bedoeld in het tweede lid, slechts worden toegepast na overleg met die bestuursorganen.

  Tegelijkertijd met, of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van een besluit waarin bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau vanwege een industrieterrein of een gedeelte daarvan, een aftrek bedoeld in het tweede lid is toegepast, mededeling gedaan aan de bestuursorganen, bedoeld in het derde lid.

Artikel 2.4

Van de in artikel 2.3, eerste lid, bedoelde methode kan, geheel of gedeeltelijk worden afgeweken indien aannemelijk wordt gemaakt dat die werkwijze:

 • a.

  een belangrijke tijdsbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie nagenoeg even nauwkeurig is als een van de methoden van de in artikel 2.3, eerste lid, bedoelde handleiding;

 • b.

  in de betreffende situatie belangrijk nauwkeuriger is dan een van de methoden van de in artikel 2.3, eerste lid, bedoelde handleiding, of

 • c.

  voldoende nauwkeurig is en geen van de methoden van de in artikel 2.3, eerste lid, bedoelde handleiding in de betreffende situatie leidt tot een voldoende representatief equivalent geluidsniveau.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 18 december 2007.
Drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter
Mr. drs. L.J.M. VERDULT, secretaris
Uitgegeven, 25 maart 2008
De secretaris,
Mr. drs. L.J.M. VERDULT

Bijlage 1 Industrieterreinen gemeente Terneuzen

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Industrieterrein Gemeente Terneuzen

afbeelding binnen de regeling

Bijlage II Behorende bij hoofdstuk 2 Industrie

De aftrek, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, geldt voor het industrieterrein in het geheel. De aftrek is van toepassing op de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein; de waarde hiervan is per definitie in hele waarden afgerond. Voor de bepaling van de toe te passen aftrek voor een industrieterrein dient eerst bepaald te worden wat volgens onderstaande tabel de maximale aftrek is op de beoordelingspunten. De beoordelingspunten liggen bij in de zone aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen, te weten woningen, geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen. Bevinden zich geen geluidsgevoelige bestemmingen in de zone dan liggen de beoordelingspunten op de zonegrens. De waarde van de aftrek is afhankelijk van de bepalende bedrijven op de relevante delen van het industrieterrein en kan derhalve per beoordelingspunt verschillen. Het beoordelingspunt met de laagste aftrek is maatgevend voor het hele industrieterrein.

Industrieterrein waarbij de geluidsbelasting op op één of meer beoordelingspunten wordt bepaald door

Maximale aftrek in dB in het geval de geluidsbelasting op één of meer beoordelingspunten wordt bepaald door

bedrijven met een jaargemiddeld continue geluidsuitstraling

door zowel bedrijven met een jaargemiddeld continue geluidsuitstraling als bedrijven met een jaargemiddeld niet continue geluidsuitstraling

bedrijven met een jaargemiddeld niet continue geluidsuitstraling

bedrijf (solitaire inrichting)

0

n.v.t.

2

Meer dan 1 maar minder dan 10 bedrijven

0

1

2

10 of meer bedrijven

1

2

3

 • 1.

  Bepalend zijn de bedrijven, met de grootste bijdragen aan de geluidsbelasting, die gezamenlijk een geluidsbelasting veroorzaken ter grootte van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein als geheel verminderd met 1 dB;

 • 2.

  bedrijven hebben een “jaargemiddeld continue geluidsuitstraling” als de geluidsuitstraling jaargemiddeld gezien niet meer dan 2 dB lager is dan de geluidsuitstraling in de representatieve bedrijfssituatie.

Toelichting bij de tabel

Bepalend voor de waarde die het effect van de redelijke sommatie kan aannemen is het aantal bedrijven dat bepalend is voor de geluidsbelasting op de beoordelingspunten en de continuïteit van de geluidsuitstraling van die bepalende bedrijven. Voor het begrip “bepalend” is een concreet criterium gegeven. Bepalend zijn die bedrijven die de grootste deelbijdragen leveren op het betreffende beoordelingspunt. De overige bedrijven zijn niet bepalend voor het vaststellen van het effect van de redelijke sommatie. Ook voor het karakter van de geluidsuitstraling is een concreet criterium gegeven. De continuïteit van de geluidsuitstraling wordt bepaald door het verschil tussen de geluidsuitstraling in de representatieve bedrijfssituatie en de gemiddelde geluidsuitstraling beoordeelt over de periode van één jaar.

Als in de zone meerdere van de in tabel genoemde situaties optreden, geldt de laagste waarde als maximale aftrek voor de gehele zone. Als zich in de zone bijvoorbeeld woningen bevinden die bepalend worden belast door minder dan 10 bedrijven met een jaargemiddelde continue geluidsuitstraling, dan is de maximale aftrek voor de gehele zone altijd gelijk aan 0 dB. De betreffende woningen kunnen dan geen hogere geluidsbelasting gaan ondervinden dan de voor die woningen vastgestelde grenswaarden.

Bepaling redelijke sommatie voor de industrieterreinen Poel- en Ghellinckpolder, Sluiskil-Oost/Kanaaleiland, Oostelijke Kanaaloever/Mr. F.J. Haarmanweg-Driewegen en Terneuzen-West

Voor de industrieterreinen Poel- en Ghellinckpolder, Sluiskil-Oost/Kanaaleiland en Terneuzen-West wordt de geluidsbelasting op de geluidszone en de woningen gelegen binnen de zone bepaald door de (jaargemiddeld) continue geluidsuitstraling van de zgn. bepalende bedrijven. (Onder bepalende bedrijven wordt verstaan die bedrijven die de grootste deelbijdrage leveren op de beoordelingspunten, zijnde de geluidzone en de woningen gelegen binnen de zone). Het betreft hier respectievelijk Cargill Benelux b.v, Yara Sluiskil b.v. en Dow Benelux b.v. In alle gevallen wordt de geluidsbelasting op één of meer beoordelingspunten op het betreffende industrieterrein volledig be-paald door deze bedrijven. Op grond van de tabel in bijlage II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is de aftrek in deze situatie 0 dB.

Op het industrieterrein Oostelijke Kanaaloever/Mr. F.J. Haarmanweg-Driewegen zijn veel verschillende typen bedrijven gevestigd. Dat ook hier de aftrek 0 dB bedraagt wordt veroorzaakt door de continue geluidsuitstraling van de bepalende bedrijven in de zuidwesthoek van het industrieterrein. In deze hoek bevinden zich Broomchemie, TPT en de waterzuiveringsinstallatie. Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat deze drie bedrijven gezamenlijk een geluidsbelasting op de geluidszone veroorzaken die groter is dan de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein als geheel verminderd met 1 dB. Op grond van de tabel in bijlage II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is de aftrek in deze situatie 0 dB.

Op het industrieterrein Axelse Vlakte II bevinden zich in totaal 10 bedrijven. Afhankelijk van de locatie van een woning of de plaats op de geluidszone wordt de geluidsbelasting in bepalende mate bepaald door één van de volgende bedrijven: Zeeland Seaports, Mammoet of Sagro Recycling b.v. Deze drie bedrijven hebben allen een jaargemiddeld niet continue geluidsuitstraling. Op grond van de tabel in bijlage II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is de aftrek in deze situatie maximaal 2 dB.

Het motorcrossterrein Axel is een solitaire inrichting met een jaargemiddeld niet continue geluidsuitstraling. Op grond van de tabel in bijlage II van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is de aftrek in deze situatie maximaal 2 dB.

Overleg met gemeente Terneuzen

Op 25 april heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen (beide bevoegd gezag voor inrichtingen op de industrieterreinen). In dit bestuurlijk overleg is afgesproken redelijke sommatie toe te passen op de wijze zoals dat in dit bestuit is aangegeven.

Toekenning geluidsruimte

Algemeen

In de Wet is niet aangegeven hoe de redelijke sommatie toegepast moet worden. Hij kan worden gebruikt ten gunste van de bedrijven, ten gunste van woningbouw, een mix of er kan worden gekozen voor het in het geheel niet toepassen van de redelijke sommatie. Het toepassen van de redelijke sommatie is een beleidskeuze van de betrokken overheden. In dit geval de gemeente Terneuzen en de provincie.

Industrieterrein Axelse Vlakte II

In het Plan van aanpak Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen (1992) is de Axelse Vlakte samen met de Autrichepolder aangewezen als hèt gebied voor toekomstige bedrijvigheid. In 1997 is de huidige rond het industrieterrein Axelse Vlakte II gelegen geluidszone door het toenmalige gemeentebestuur van Sas van Gent vastgesteld.

Op het industrieterrein Axelse Vlakte II bevinden zich voornamelijk bedrijven met wisselende bedrijfsomstandigheden. Bij het toetsen aan de geluidszone wordt er van uitgegaan dat alle op het industrieterrein uitgevoerde activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. Het gevolg daarvan is dat het berekende geluidsniveau op de geluidszone hoger is dan het werkelijk optredende geluidsniveau. Uit berekeningen is gebleken dat de beschikbare geluidsruimte binnen de huidige geluidszone niet voldoende is voor het type bedrijven dat zich op de Axelse Vlakte II wil vestigen. Het gaat daarbij vaak om bedrijven met (niet-continue) overslagactiviteiten (kranen e.d.). Deze overslagactiviteiten vinden meestal niet dagelijks of slechts een deel van de dag plaats en worden vaak niet bij alle bedrijven tegelijkertijd uitgevoerd. Door het toepassen van een aftrek van 2 dB op de berekende geluidsbelasting van het industrieterrein wordt, alvorens wordt getoets aan de in de Wet geluidhinder gestelde normen, gecorrigeerd voor het niet gelijktijdig in gebruik zijn van alle bronnen op het industrieterrein.

Motorcrossterrein

Het motorcrossterrein is sinds 1969 op deze locatie aanwezig en sinds 1997 voorzien van een geluidszone. Er is sprake is van een solitaire inrichting waarbij sprake is van een jaargemiddeld niet-continue geluidsuitstraling. Hierdoor mag een aftrek van 2 dB op de berekende geluidsbelasting worden toegepast. Wij hebben echter besloten bij het motorcrossterrein geen gebruik te maken van onze bevoegdheid tot het toepassen van een aftrek op grond van redelijke sommatie.

Sinds enige jaren wordt er uit de nabijgelegen kern Axel namelijk geklaagd over geluidhinder van het motorcrossen. Hoewel het motorcrossterrein voldoet aan de in de Wet milieubeheer vergunning opgenomen geluidsnormen blijkt er bij verschillende bewoners van de kern Axel (geluid)hinder ten gevolge van het motorcrossterrein op te treden. Dit heeft geleid tot verschillende procedures in het kader van de Wet milieubeheervergunning en een gespannen situatie tussen bewoners en motorcrossclub. Door het wel toepassen van een aftrek van 2 dB op berekende geluidsbelasting zou de geluidsbelasting ten gevolge van het motorcrossterrein op bestaande woningen nog toe kunnen nemen of kunnen nieuwe woningen dichter bij het motorcrossterrein worden gebouwd. Gezien de reeds aangegeven gespannen verhoudingen achten wij beide situaties ongewenst hetgeen heeft geleid tot ons besluit geen gebruik te maken van onze bevoegdheid tot het toepassen van een aftrek op grond van redelijke sommatie.