Erfgoedverordening

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Intitulé

Erfgoedverordening

De raad van de gemeente Achtkarspelen,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.      

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

besluit vast te stellen de volgende:

Erfgoedverordening gemeente Achtkarspelen 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  beschermd monument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • 2.

  monumentencommissie: de op basis van art.15 Monumentenwet 1988 , door de raad van de gemeente Achtkarspelen ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het monumentenbeleid

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3 Vergunning voor beschermd monument

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijk aanvraag om vergunning voor een beschermd monument aan de monumentencommissie.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

Artikel 4. Intrekken oude regeling

De Monumentenverordening gemeente Achtkarspelen 1991 wordt ingetrokken op het moment waarop de Erfgoedverordening gemeente Achtkarspelen 2010 in werking treedt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zij in werking op het tijdtsip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ' Erfgoedverordening gemeente Achtkarspelen 2010'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d.      
de griffier, de voorzitter
R.van der Heide T.J. van der Zwan