Haven- en woonschepenverordening Middelburg (Uitvoeringsbesluit nadere regels innemen ligplaats Loskade)

Geldend van 06-02-1999 t/m heden

Intitulé

Nadere regels innemen ligplaats Loskade(als bedoeld in artikel 32, zesde lid van de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg)

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

overwegende, dat hun college op grond van het bepaalde in artikel 32, zesde lid onder a en b van de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg bevoegd is nadere regels te stellen aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats en beperkingen kan stellen naar soort en aantal vaartuigen;

dat het voor vaartuigen, bestemd voor de beroepsvaart mogelijk moet blijven een tijdelijke ligplaats aan de Loskade te kunnen innemen vanwege bijvoorbeeld overnachting, vakantie, bezoek aan wal;

dat in de onmiddellijke omgeving van de Loskade voor vaartuigen bestemd voor de beroepsvaart, welke veelal van behoorlijke afmeting zijn, geen alternatieve ligplaats voorhanden is;

dat een vrij regime bij het innemen van ligplaatsen gemakkelijk leidt tot het langdurig innemen van een ligplaats of tot het opleggen van schepen aan de Loskade;

dat daardoor de ruimte voor het tijdelijke afmeren van schepen die afhankelijk zijn van de walvoorzieningen aan de Loskade geheel of gedeeltelijk verloren gaat, terwijl het uiterlijk aanzien van de gemeente ter plaatse wordt aangetast door een veelheid van schepen die langdurig liggen afgemeerd of opgelegd worden;

dat het daarom wenselijk is ter regulering de tijdsduur van het innemen van de ligplaats te beperken tot maximaal 14 dagen;

dat recreatievaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter vanwege hun afmetingen geen ligplaats kunnen innemen in de daarvoor bestemde

jachthavens in Middelburg;

dat het geen bezwaar ontmoet om recreatievaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter tijdelijk aan de Loskade een ligplaats te laten innemen;

dat in verband met de nabijheid van woningen aan de Loskade het niet veilig is dat vaartuigen welke zijn geladen met of bestemd zijn voor het opslaan en/of vervoer van gevaarlijke stoffen een ligplaats innemen aan de Loskade;

dat schepen een ligplaats dienen in te nemen met toestemming van de havenmeester;

dat rondvaartboten die vanuit Middelburg rondvaarten verzorgen redelijkerwijs niet kunnen worden verplicht buiten de stad van waaruit zij rondvaarten verzorgen, een ligplaats te zoeken;

dat het geen bezwaar ontmoet maximaal 2 rondvaartboten een permanente ligplaats te verlenen aan de Loskade;

gelet op artikel 32, zesde lid, sub a en b van de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg;

B E S L U I T E N :

DE NAVOLGENDE LIGPLAATSREGELING LOSKADE VAST TE STELLEN:

I

Tijdelijke ligplaatsen aan de Loskade kunnen worden ingenomen met:

 • a.

  vaartuigen welke bestemd zijn voor beroepsvaart;

 • b.

  recreatievaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter.

II

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen van artikel I ontheffing verlenen, indien nodig onder gelijktijdige verlening van ontheffing van artikel V sub b., ten behoeve van het innemen van ligplaats met een schip van een andere dan de daarin genoemde categorie voor schepen in gebruik voor andere dan commerciële doeleinden of voor het innemen van ligplaats met schepen als onderdeel van een evenement of festiviteit of vlootbezoek;

 • 2.

  Per kalenderjaar worden niet meer ontheffingen verleend dan voor perioden waarin in totaal ten hoogste zes nachten zijn begrepen en uitsluitend voor perioden waarin niet meer dan drie nachten aansluitend per periode zijn begrepen.

III

De duur van het innemen van een ligplaats voor de schepen als bedoeld onder I vast te stellen op maximaal twee weken. De termijn vangt aan op de dag dat voor het eerst ligplaats wordt ingenomen en eindigt op de veertiende dag gerekend vanaf de eerste dag, ongeacht of de ligplaats binnen de genoemde periode voor kortere of langere tijd is verlaten;

IV

Het afmeren van maximaal twee passagiersschepen in afwijking van het bepaalde onder I van deze regels voor langer dan veertien dagen toe te staan aan de Loskade mits deze schepen vanuit Middelburg rondvaarten verzorgen;

V

Het afmeren en innemen van een ligplaats aan de Loskade te verbieden voor:

 • a.

  vaartuigen welke geheel of gedeeltelijk zijn geladen met of bestemd zijn voor het opslaan en/of vervoer van gevaarlijke stoffen;

 • b.

  vaartuigen welke geheel of gedeeltelijk gebruikt worden of bestemd zijn voor recreatie en welke een lengte hebben van minder dan 15 meter.

VI

De “Nadere regels innemen ligplaats Loskade” van 9 februari 1994 per 3 februari 1999 in te trekken.

Ondertekening

Middelburg, 26 januari 1999
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Gewijzigd bij B&W-besluit d.d. 20 juli 2004
Publicatie d.d. 1 september 2004
Wijziging in werking getreden 2 september 2004