Haven- en woonschepenverordening Middelburg (Uitvoeringsbesluit nadere regelen geluidemissie Haven- en Woonschepenverordening Middelburg)

Geldend van 08-03-2003 t/m heden

Intitulé

Nadere regelen geluidemissie Haven- en Woonschepenverordening Middelburg

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

Overwegende dat zij met enige regelmaat klachten ontvangen over lawaai van met name aan de Loskade afgemeerde passagiersschepen;

dat in een aantal gevallen uit geluidmetingen is gebleken dat de klachten van bewoners van woningen in de directe omgeving terecht waren en dat sprake was van ontoelaatbare geluidhinder;

dat ingevolge artikel 32, zesde lid van de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg hun college bevoegd is tot het stellen van nadere regels aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats in het belang van ondermeer de volksgezondheid en de milieuhygiëne;

dat het met het oog op de duidelijkheid naar degenen die ligplaats wensen in te nemen of innemen en uit een oogpunt van handhaafbaarheid wenselijk is in het belang van de volksgezondheid en de milieuhygiëne nadere regelen te stellen waarbij de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege afgemeerde schepen aan de gevels van de dichtstbijzijnde woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen wordt vastgesteld;

gelet op het voornoemde artikel 32, zesde lid van de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het navolgende Besluit nadere regelen geluidemissie Haven- en Woonschepenverordening Middelburg

Hoofdstuk

Artikel 1

Het equivalente geluidsniveau (Laeq) veroorzaakt door de toestellen en/of installaties die aanwezig zijn, en door de werkzaamheden en/of activiteiten die worden verricht op of in vaartuigen die ligplaats innemen of hebben in een der wateren of aan kaden of terreinen waarop de Haven- en Woonschepenverordening Middelburg van toepassing is, mag niet meer bedragen dan:

 • -

  50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;

 • -

  45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;

 • -

  40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur

op de gevels van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Artikel 2

Het meten en berekenen van geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding IL-HR-13-01.

Artikel 3

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen van de in artikel 1 gestelde normen ontheffing verlenen ten behoeve van het innemen van ligplaats met schepen anders dan voor commerciële doeleinden of ten be-hoeve van het innemen van ligplaats met schepen als onderdeel van een evenement of festiviteit of een vlootbezoek.

 • 2. Per kalenderjaar worden niet meer ontheffingen verleend dan voor perioden waarin in totaal ten hoogste zes nachten zijn begrepen en uitsluitend voor perioden waarin niet meer dan drie nachten aansluitend per periode zijn begrepen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Middelburg, 27 februari 2003
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Gewijzigd bij B.en W.-besluit d.d. 20 juli 2004
Publicatie d.d. 1 september 2004
Inwerkingtreding gewijzigd besluit: 2 september 2004