Beleidsregel tijdelijke reclame

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel tijdelijke reclame

De gemeente stelt de Beleidsregel Tijdelijke Reclame vast:

Artikel 1 Inleiding

Aankondigings, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken zijn tijdelijke reclameborden/doeken die bevestigd kunnen worden om straatmeubilair, zoals lantaarnpalen en bomen, maar ook zelfstandige bouwwerken (op palen, houten of ijzeren frames e.d.). Deze borden en spandoeken worden gebruikt om een evenement/activiteit publiekelijk aan te kondigen. Hierbij wordt gedacht aan shows, tentfeesten, jaar-, rommel-, kerst- en wintermarkten, circussen, kermissen etc.

Vanwege de onduidelijkheid over het gevoerde beleid voor genoemde borden en spandoeken die in de praktijk worden gehanteerd, is er voor gekozen om een beleidsregel vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe constateert dat een wildgroei is ontstaan en dat er sprake is van (visuele) vervuiling van en door deze vorm van reclame, waardoor het een gevaar vormt voor het verkeer en de overige weggebruikers en het uiterlijk aanzien kan worden aangetast.

Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken waren oorspronkelijk bedoeld voor het aankondigen van evenementen/activiteiten. De commercie stond daarbij niet voorop. Omdat er onduidelijkheid bestaat over het begrip “commercialiteit”, is hier in het verleden soepel mee omgegaan. Het is niet de taak van de gemeente om commerciële bedrijven of instellingen de gelegenheid te bieden om op een zeer goedkope manier handelsreclame te laten maken. Daarvoor zijn voldoende andere middelen beschikbaar. Het doel van deze beleidsregel is de voorwaarden voor het gebruik van aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken vast te stellen.

Artikel 2 Juridisch kader

Voor het plaatsen van aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en het ophangen van spandoeken is op grond van artikel 2.10.A van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning nodig van het college van burgemeester en wethouders. Artikel 2.10.A Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan 1. Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

a. indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

Bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (V&H) van de gemeente Neder-Betuwe worden regelmatig verzoeken ingediend voor het plaatsen en/of ophangen van bovengenoemde borden en spandoeken voor een evenement of activiteit.

Een vergunning voor het plaatsen van de borden en het ophangen van de spandoeken kan alleen worden afgegeven wanneer voor het evenement of de activiteit een vergunning is verleend op grond van artikel 2.25 (evenement) en 5.23 (organiseren van een snuffelmarkt) van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Neder-Betuwe. In het kader van duidelijke regelgeving en behoorlijk bestuur is het daarom van belang criteria vast te stellen, waaraan een aanvraag getoetst kan worden.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen commercieel en niet-commercieel en tussen plaatselijke en niet-plaatselijke evenementen/activiteiten.

Artikel 3 Toetsingscriteria

De aankondiging op de borden en spandoeken dient betrekking te hebben op een plaatselijk evenement of activiteit, met een tijdelijk karakter, van culturele aard en het moet toegankelijk zijn voor een breed publiek.

- Een plaatselijk evenement of activiteit kan zijn: een kermis, jaar-, rommel-, kerstmarkt, circus, etc.

- Een cultureel activiteit van tijdelijke aard: een beurs of open monumentendag, een kunsttentoonstelling, open dagen onderwijsinstellingen (lokaal en alleen omliggende gemeenten: Tiel, Rhenen, Wageningen, Overbetuwe).

- Daarnaast is er nog de onbaatzuchtige reclame (het WNF, de Nierstichting, Hartstichting etc.) en de ideële reclame (campagnes van de overheid, zoals: “wij gaan weer naar school”) door middel van spandoeken. Borden en spandoeken voor verkiezingscampagnes niet meer toe te staan en alleen gebruik te laten maken van de verkiezingsborden. Reclame door middel van mobiele of vaste reclameschermen ook niet toestaan in onze gemeente. Deze vorm van reclame kan een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid en hier kan ook sprake zijn van visuele vervuiling.

Artikel 4 Voorwaarden

Wanneer de aanvraag voldoet aan bovengenoemde criteria, dan kan met in achtneming van onderstaande voorwaarden een vergunning worden verleend:

a. er mogen maximaal 2 borden of spandoeken per evenement of activiteit per dorp (Dodewaard, Opheusden, Kesteren, Ochten, IJzendoorn en Echteld) worden geplaatst of opgehangen met een maximum van 5 evenementen of activiteiten.

b. tijdelijke reclames zijn voor een periode van ten hoogste drie weken voorafgaande aan het evenement c.q. activiteit toegestaan.

c. de vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat de borden of spandoeken op een zodanige wijze worden geplaatst of opgehangen, dat het geen hinder of gevaar voor het verkeer en de overige weggebruikers oplevert, dus niet te dicht op de rand trottoir/weg (vrije afstand 25 cm afstand), er moet een minimale doorgang zijn op het voetpad of trottoir van 100 centimeter.

d. Bij het ophangen van spandoeken over de weg moet met een minimale doorrijhoogte van 4.35 meter rekening worden gehouden.

e. bevestigingsmaterialen dienen zo te zijn en zo te worden toegepast dat passanten zich hieraan niet kunnen bezeren en dat hierdoor geen beschadigingen aan eigendommen van derden kunnen worden veroorzaakt.

f. gebreken aan de borden of spandoeken dienen direct te worden verholpen of worden op kosten van de vergunninghouder door de gemeente verholpen of worden eventueel verwijderd.

g. de constructie van de borden of spandoeken met de bevestigingen dient zo te zijn, dat ze bestand zijn tegen windkracht 8;

h. de borden of spandoeken mogen enkel worden geplaatst of opgehangen aan wegen die in gemeentelijk beheer zijn.

i. de borden of spandoeken mogen niet worden geplaatst of opgehangen binnen een afstand van 25 meter vanaf kruisingen of splitsingen van wegen en ook niet op provinciale wegen en op 25 meter afstand van rotondes.

j. de borden of spandoeken mogen worden geplaatst of opgehangen rondom/aan bomen en/of lichtmasten, mits deze daardoor niet worden beschadigd.

k. de borden of spandoeken mogen niet worden geplaatst of opgehangen om verkeerstekens of verkeerslichten.

l. de borden moeten voldoen aan de gestelde eisen en afmetingen (deugdelijk materiaal en maximaal 100 (h) x 75 (b) centimeter), de spandoeken (200 (l) x 100 (b).

m. de borden of spandoeken mogen het uitzicht van bewoners niet belemmeren;

n. de borden of spandoeken mogen niet zijn voorzien van aanstootgevende tekst dan wel aanstootgevende afbeeldingen.

o. er dient zorg voor gedragen te worden dat de borden of spandoeken uiterlijk één werkdag na het evenement of activiteit om 18.00 weer zijn verwijderd, is dit niet het geval, dan kunnen de borden of spandoeken door de gemeente op kosten van de aanvrager worden verwijderd.

p. de plaatsing van de borden of spandoeken geschiedt op eigen risico.

q. het plaatsen, ophangen en verwijderen van borden of spandoeken mag niet op zondag plaatsvinden.

r. de aanvrager(ster) dient er zorg voor te dragen dat er een adequate verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid is afgesloten.

s. vergunning of toestemming voor tijdelijke reclame geeft geen recht op een vergunning om de reclame permanent te mogen plaatsen.

Artikel 5 Vergunningaanvraag

De aanvraag voor het plaatsen van eerder genoemde borden of het ophangen van spandoeken voor het aankondigen van het evenement of activiteit kan doormiddel van het aanvraagformulier evenement of activiteit (downloaden via de Neder-Betuwe website). Dit dient minimaal 8 weken voorafgaande aan het evenement of de activiteit te worden ingediend bij de afdeling Vergunningverlening & Handhaving (V&H).

Het plaatsen of ophangen van borden of spandoeken voor culturele activiteiten of onbaatzuchtige of ideële reclame moet minimaal 4 weken voorafgaande aan de plaatsings-/ophangingsdatum worden ingediend bij de eerder genoemde afdeling doormiddel van aanvraagformulier plaatsen tijdelijke aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken (bijlage).

Artikel 6 Handhaving

Indien blijkt dat er borden zijn geplaatst of spandoeken zijn opgehangen zonder een vergunning van de gemeente, direct:

a. een telefonische waarschuwing doen met het verzoek om de borden of spandoeken te verwijderen (op dezelfde dag weghalen);

b. niet aan voldaan, dan een aanschrijving laten volgen dat de borden of spandoeken worden verwijderd door de gemeente op kosten van degene die ze heeft geplaatst of opgehangen;

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt één dag na de publicatie in de Rhenense Betuwse Courant van woensdag 30 juni 2010. Dit besluit kan, gezien artikel 1:3 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, aangehaald worden als: Beleidsregel tijdelijke reclame.

Ondertekening

Opheusden, 11 mei 2010
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,
de secretaris, de burgemeester,
N.A. de Groot ir. C.W. Veerhoek

Bijlage Bijlagen

Formulier beleidsnota tijdelijke reclame