Regeling vervallen per 01-10-2010

Verordening tot regeling van subsidieverlening aan de Personeelsvereniging Vrijwillige Brandweer post Gemert.

Geldend van 07-01-1999 t/m 30-09-2010

Intitulé

Verordening tot regeling van subsidieverlening aan de Personeelsvereniging Vrijwillige Brandweer post Gemert.

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gelezen het advies van het Georganiseerd Overleg d.d. 10 december 1998;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 1998;

gelet op artikel 19:1:9 van Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst,

overwegende:

dat het wenselijk is aan de Personeelsvereniging Vrijwillige Brandweer post Gemert voor de gewaardeerde inzet van haar actieve leden een jaarlijkse subsidie toe te kennen;

Besluit:

vast te stellen van de

Verordening tot regeling van subsidieverlening aan de Personeelsvereniging Vrijwillige Brandweer post Gemert.

Artikel 1 Subsidieverlening

Aan de Personeelsvereniging Vrijwillige Brandweer post Gemert wordt jaarlijks subsidie verleend overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in artikel 2.

Artikel 2 Berekening subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend.

a.Voor de inzet van vrijwilligers beneden de rang van brandmeester tevens postcommandant wordt een subsidie per actief lid toegekend ter hoogte van de vergoeding voor de rang van brandwacht 1e klasse, zoals opgenomen in tabel 1 “Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer”, behorende bij bijlage VI van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (verder te noemen tabel 1 bijlage VI van de CAR UWO).

De subsidie bestaat uit:

  • 1.

   een vaste jaarvergoeding,

  • 2.

   een uurvergoeding per oefening, cursus e.d.,

  • 3.

   een uurvergoeding voor brand-, ongevalbestrijding en hulpverlening.

  • b.

   Voor de inzet van vrijwilligers vanaf de rang van brandmeester tevens postcommandant wordt een subsidie toegekend, bestaande uit:

   • 1.

    een vaste vergoeding conform tabel 1 bijlage VI van de CAR UWO,

   • 2.

    een uurbedrag voor brand-, ongevalbestrijding en hulpverlening ter hoogte van de vergoeding voor de rang van brandwacht 1e klasse, zoals opgenomen in tabel 1 bijlage VI van de CAR UWO

  • c.

   De subsidie per uur voor oefeningen wordt tot een maximum van 50 uur per lid per jaar toegekend.

Artikel 3 Intrekking

Ingeval van intrekking van deze verordening wordt conform artikel 19:1:9 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst een vergoeding aan de leden van de vrijwillige brandweer post Gemert toegekend krachtens bijlage VI.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1999.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer van de voormalige gemeente Bakel en Milheeze d.d. 30 mei 1994 en de voormalige gemeente Gemert d.d. 22 december 1993, de subsidieverordening vrijwillige brandweer 1995 van de voormalige gemeente Gemert d.d. 22 december 1994, de vergoedingsverordening vrijwillige brandweer 1995 van de voormalige gemeente Gemert d.d. 22 december 1994, de vergoedingsregeling vrijwilligers gemeentelijke brandweer van de voormalige gemeente Bakel en Milheeze d.d. 13 februari 1996 en alle op deze verordeningen en regelingen aangebrachte wijzigingen.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Subsidieverordening 1999 vrijwillige brandweer post Gemert”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 16 december 1998
DE RAAD VOORNOEMD,
 
De secretaris,                                  De voorzitter,