Regeling vervallen per 01-01-2012

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Maatschappelijke dienstverlening gemeente Drechterland

Geldend van 13-01-2011 t/m 31-12-2011 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Intitulé

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Maatschappelijke dienstverlening gemeente Drechterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (ASVD) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de volgende

­

Subsidieregeling instellingen op het terrein van

Maatschappelijke dienstverlening gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2007.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • -

  Het aanbieden van diensten ter bevordering van het algemeen welzijn van de inwoners van Drechterland.

 • -

  Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen op het terrein van Maatschappelijke Dienstverlening die gericht zijn op de inwoners van Drechterland.

 • -

  Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het terrein van de Maatschappelijke Dienstverlening.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten die bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

 • 2. De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3. Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

Artikel 4 Leden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Waarderingssubsidie

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag per instelling, afhankelijk van het aantal Drechterlandse leden:

  • -

   bij 10 tot 30 leden € 250,--

  • -

   bij 30 tot 100 leden € 500,--

  • -

   bij meer dan 100 leden € 1.000,--

 • 2.

  vogelopvangcentrum De Bonte Piet en de Dierenambulance Hoorn ontvangen een jaarlijkse waarderingssubsidie van € 250,--.

 • 3.

  stichting Reddingsstation Wijdenes ontvangt een jaarlijkse waarderingsbijdrage van

  € 2.500,--.

Artikel 6 Budgetsubsidie

1. Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 14 tot en met 20 van de Algemene Subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

 • -

  Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland;

 • -

  Stimuleringsfonds Drechterland;

 • -

  Vrijwillige hulpdienst “Helpt Elkaar”;

 • -

  Seniores Priores (onderdeel Vrijwilligerspost Westwoud);

 • -

  Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord;

 • -

  Dierenasiel Heberdina Japin-Timmer;

 • -

  Stichting Uitvaartcentrum De Drieban;

 • -

  Bureau Slachtofferhulp;

 • -

  Schoolmaatschappelijk werk;

 • -

  Vrijwilligerscentrale West-Friesland.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland op 4 januari 2011.
De secretaris, De burgemeester,

Ontwerp-subsidielijst bij subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening

Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening

2010

2011

1

Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord

6766

6752

2

Dierenasiel Heberdina Japin-Timmer

9690

9984

3

Vogelopvangcentrum De Bonte Piet

250

250

4

Dierenambulance

250

250

5

St. Uitvaartcentrum De Drieban

4538

4538

6

Bureau slachtofferhulp

4446

4391

7

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk

106908

106908

8

Parachute

7500

7500

9

Stimuleringsfonds Drechterland

5000

5000

10

EHBO Drechterland

500

500

11

EHBO Venhuizen-Hem

500

500

12

EHBO Wijdenes

250

250

13

Vrijwillige Hulpdienst Help Elkaar

1000

1000

14

Vrijwillige Hulppost Westwoud (Seniores Priores)

1000

1000

15

Schoolmaatschappelijk Werk

11000

11000

16

Stichting Reddingsstation Wijdenes

1500

2500

17

Vrijwilligerscentrale West-Friesland

6000

13000

167.098

175.323