Regeling vervallen per 31-12-2011

Reglement voor de streekcommissie voor de Veluwe

Geldend van 28-03-2007 t/m 30-12-2011 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2007

Intitulé

Reglement voor de streekcommissie voor de Veluwe

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2007, nr. 2006-018494 (Provinciaal Blad nr. 2007/28 van 27 maart 2007). Op 28 maart 2007 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 in werking getreden.

Artikel 1.

 • 1 Er is een streekcommissie voor de Veluwe.

 • 2 De commissie adviseert Gedeputeerde Staten over:

  • a.

   het provinciaal meerjarenprogramma Vitaal Platteland (PMJP);

  • b.

   de voortgang van de uitvoering van het PMJP alsmede;

  • c.

   alle overige aangelegenheden welke aan de commissie door Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

Artikel 2.

 • 1 De commissie is als volgt samengesteld:

  • a.

   Vier leden op gezamenlijk voorstel van de gemeenten en verdeeld over de vier WGR-regio’s;

  • b.

   Eén lid op gezamenlijk voorstel van de waterschappen Veluwe, Rijn en IJssel en Vallei en Eem en van Vitens N.V.;

  • c.

   Twee leden op voorstel van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord ;

  • d.

   Eén lid op gezamenlijk voorstel van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Geldersch Landschap;

  • e.

   Eén lid op voorstel van de Gelderse Milieufederatie;

  • f.

   Eén lid op gezamenlijk voorstel van de Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kroondomein;

  • g.

   Eén lid op gezamenlijk voorstel van het Recreatieschap Veluwe, het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme, het Regionaal Bureau voor Toerisme Veluwe en de ANWB regiokantoor Oost;

  • h.

   Eén lid op voorstel van de Recron;

  • i.

   Eén lid op gezamenlijk voorstel van de Kamers van Koophandel Centraal Gelderland en Oost Nederland en SER Gelderland;

  • j.

   Eén lid op gezamenlijk voorstel van de Vereniging Wildbeheer Veluwe, de Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert en de Stichting Flora- en Faunabehoud Veluwe;

  • k.

   Eén lid op voorstel van het Gelders Particulier Grondbezit;

  • l.

   Twee leden op gezamenlijke voorstel van de Stichting Gelderse Plattelandsvrouwen Organisaties, de Vereniging Kleine Kernen en de Federatie Dorpshuizen Gelderland.

 • 2 De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaren. 

Artikel 3.

 • 1 De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Op voorstel van de voorzitter of van ten minste drie leden worden de deuren gesloten. Daarna beslist de commissie of de vergadering verder besloten zal blijven dan wel opnieuw openbaar is.

 • 2 Leden van Provinciale Staten kunnen op verzoek inzage krijgen in stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd. In dat geval is artikel 91 van de Provinciewet op hen van toepassing.

Artikel 4.

 • 1 De commissie kan adviezen uitbrengen indien meer dan de helft van de zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.

 • 2 Met uitzondering van de voorzitter heeft ieder lid een stem. Adviezen worden uitgebracht met de volstrekte meerderheid van de leden die zitting hebben in de commissie. Als de stemmen staken heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. 

Artikel 5. 

Het lidmaatschap van de commissie eindigt van rechtswege door:

 • a.

  het ontbinden van de commissie;

 • b.

  het eindigen van een periode waarvoor een lid is benoemd;

 • c.

  op eigen verzoek;

 • d.

  overlijden.

Artikel 6. 

De commissie regelt zelf haar werkwijze voor zover hierin niet reeds door de Provinciewet en dit reglement is voorzien.

Artikel 7.

 • 1 Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2007.

 • 2 Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement van de streekcommissie voor de Veluwe".

 • 3 De Verordening Streekcommissie Veluwe 2003 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland