Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling rechtspositie stagiairs provincie Gelderland

Geldend van 09-05-2007 t/m 30-06-2011

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 14 november 2006, nr. 2006-018057 (Provinciaal Blad nr. 2006/135 van 12 december 2006). In werking getreden op 13 december 2006. Laatstelijk gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2007, nr. 2007-001772 (Provinciaal Blad nr.2007/44 van 8 mei 2007). Op 9 mei 2007 in werking getreden.

Stagebegrip

Artikel 1.

Onder stage wordt verstaan een reeks van werkzaamheden die een leerling of student onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een stagebegeleider verricht en die functioneel zijn voor het leerplan van de instelling waar leerling of student onderwijs geniet.

Stageovereenkomst

Artikel 2.

 • 1.

  De provincie sluit voorafgaand aan de stage met de stagiair een stageovereenkomst.

 • 2.

  Op de stageovereenkomst wordt deze regeling van toepassing verklaard.

 • 3.

  In de overeenkomst worden ten minste afspraken gemaakt over:

  - de aard en het doel van de stage;

  - de periode waarbinnen de stage plaatsvindt;

  - de (onder)afdeling waar de stagiair wordt geplaatst;

  - de door de stagiair aan te houden werktijden.

Begeleiding

Artikel 3.

 • 1.

  De directeur van de dienst wijst een stagebegeleider aan die belast is met de begeleiding van de stagiair en de contacten met de onderwijsinstelling.

 • 2.

  De stagebegeleider bespreekt met de stagiair de voortgang van de stage en het functioneren van de stagiair volgens een in de stageovereenkomst overeen te komen frequentie.

Vergoedingen

Artikel 4.

 • 1.

  Aan de stagiair kan een maandelijkse stagevergoeding worden toegekend ter hoogte van een bedrag van ten hoogste 10% van het maximum van schaal 7 van het salarisgebouw als opgenomen in bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

 • 2.

  De stagevergoeding is gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 36 uur. Ingeval met de stagiair een kortere werkweek wordt afgesproken, wordt de stagevergoeding naar evenredigheid vastgesteld.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan de directeur van de dienst in uitzonderlijke gevallen een hogere stagevergoeding vaststellen.

 • 4.

  Indien de stagiair niet op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 kan beschikken over een geldige OV-kaart, ontvangt hij voor de kosten van het woon-werkverkeer een reiskostenvergoeding op grond van de Regeling woon-werkverkeer provincie Gelderland en voor de reiskosten gemaakt ten behoeve van een dienstreis een reiskostenvergoeding op grond van de Dienstreisregeling voor de provincie Gelderland.

 • 5.

  De tijdens een dienstreis door de stagiair noodzakelijk gemaakte verblijfkosten worden vergoed op grond van de Dienstreisregeling voor de provincie Gelderland.

Openbaarmaking stageresultaten

Artikel 5.

De door de stagiair in het kader van zijn stage geleverde producten, zoals verslagen, onderzoeken, scripties, modellen of analyses, zijn beschikbaar voor de provincie. De producten worden niet openbaar gemaakt zonder dat hierover overeenstemming bestaat tussen de provincie, de stagiair en de onderwijsinstelling.

Geheimhouding en integriteit

Artikel 6.

 • 1.

  De stagiair is zowel gedurende als na afloop van de stage verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem gedurende de stageperiode ter kennis komt en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijk is.

 • 2.

  Op de stagiair is de Gedragscode integriteit provinciale ambtenaren van overeenkomstige toepassing.

Schade en aansprakelijkheid

Artikel 7.

 • 1.

  De stagiair dient zich gedurende de stage verzekerd te hebben tegen het risico wettelijke aansprakelijkheid en ziektekosten.

 • 2.

  De stagiair valt onder de werking van een door de provincie Gelderland gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Ziekte

Artikel 8.

 • 1.

  De stagiair geeft verzuim wegens ziekte vóór 9.00 uur door aan de stagebegeleider.

 • 2.

  Gedurende ziekte van de stagiair bestaat geen recht op stagevergoeding.

Verlof

Artikel 9.

 • 1.

  Indien de stagiair verlof wil nemen op een dag dat hij aanwezig zou zijn, meldt hij dit minimaal één dag voorafgaand aan de verlofdag bij zijn stagebeleider.

 • 2.

  Over verlofdagen bestaat geen recht op doorbetaling van de stagevergoeding, behalve op de voor de provincie geldende feestdagen of collectieve roostervrije dagen waarop de stagiair normaal gesproken had moeten werken.

Tussentijdse beëindiging stage

Artikel 10.

 • 1.

  De stage kan door de stagiair op elk gewenst moment worden beëindigd, nadat hierover overleg met de stagebegeleider heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  De provincie is gerechtigd na overleg met de onderwijsinstelling de stage te beëindigen indien de stagiair zich naar het oordeel van de stagebegeleider onvoldoende houdt aan de bepalingen van deze regeling, de bepalingen van de stageovereenkomst, de bij de provincie geldende regels of de aan de stagiair gegeven aanwijzingen.

Stageovereenkomst

De provincie Gelderland, vertegenwoordigd door {DIRECTEUR DIENST}, hierna te noemen ‘stageverlener’

en

{NAAM STAGIAIR} {ADRES} {GEBOORTEDATUM}

studerend aan {NAAM ONDERWIJSINSTELLING} gevestigd te {VESTIGINGSPLAATS ONDERWIJSINSTELLING} hierna te noemen ‘stagiair’

zijn het volgende overeengekomen:

 • Artikel 1

  Toepasselijkheid Regeling rechtspositie stagiairs provincie Gelderland

  Op deze stageovereenkomst is de Regeling rechtspositie stagiairs provincie Gelderland van toepassing. De stagiair heeft van deze regeling kennisgenomen.

 • Artikel 2

  Periode en plaats van de stage

  De stageverlener stelt de stagiair in de gelegenheid in het kader van zijn/haar opleiding stage te lopen van {DATUM} tot en met {DATUM} bij de (onder)afdeling {NAAM (ONDER)AFDELING} van de dienst {NAAM DIENST}.

 • Artikel 3

  Doel en aard van de stage

  • 1.

   Doel van de stage is {BENOEM DE DOELSTELLING VAN DE STAGIAIR EN/OF VAN HET LEERPLAN VAN DE ONDERWIJSINSTELLING}.

  • 2.

   De stageverlener stelt hiertoe de stagiair in de gelegenheid kennis te maken met de provinciale organisatie.

   OF

  • 2.

   De stageverlener stelt hiertoe de stagiair in de gelegenheid praktische ervaring op te doen met werkzaamheden op het gebied van {BENOEM WERKTERREIN}.

   OF

  • 2.

   De stageverlener draagt hiertoe de stagiair werkzaamheden op met een relevante onderwijsleerfunctie, zoals {BENOEM CONCRETE WERKZAAMHEDEN, BIJVOORBEELD EEN ONDERZOEK}

   OF

  • 2.

   De stagiair verricht hiertoe voor de stageverlener de volgende opdracht(en):

   - {BENOEM OPDRACHT}

   - {BENOEM OPDRACHT}

   - {ETC}.

 • Artikel 4

  Aanwezigheid

  De stagiair is gedurende {AANTAL} uur per week aanwezig, en wel op de dagen {BENOEM DAGEN} van {TIJDSTIP} uur tot {TIJDSTIP} uur.

  OF

  De stagiair is gedurende gemiddeld {AANTAL} uur per week aanwezig, en wel op de dagen {BENOEM DAGEN}. De stagiair werkt conform het bepaalde in artikel 2 van de Werktijdenregeling provincie Gelderland.

 • Artikel 5

  Begeleiding

  • 3.

   Als stagebegeleider treedt {NAAM EN FUNCTIE STAGEBEGELEIDER} op.

  • 4.

   De stagebegeleider bespreekt met de stagiair ten minste {AANTAL} maal per {WEEK/MAAND/KWARTAAL} de voortgang van de stage en het functioneren van de stagiair.

 • Artikel 6

  Aanwijzingen

  De stagiair dient gedurende de stage de door de leiding te geven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen op te volgen.

 • Artikel 7

  Vergoedingen

  • 1.

   De stagevergoeding bedraagt € {bedrag} bruto per maand op basis van een werkweek van gemiddeld 36 uur.

  • 2.

   De vergoeding wordt naar rato van het aantal gewerkte uren vastgesteld en maandelijks uitbetaald aan {DE STAGIAIR OF DE ONDERWIJSINSTELLING}. EVENTUEEL

  • 3.

   De stageverlener vergoedt de onkosten van de stagiair, bestaande uit {BENOEM ONKOSTEN}.

 • Artikel 8

  Integriteit

  De stagiair heeft kennisgenomen van de Gedragscode integriteit provinciale ambtenaren en zal overeenkomstig deze code handelen.

 • Artikel 9

  Aanvullende afspraken

  Tussen de stageverlener en de onderwijsinstelling van de stagiair gelden de navolgende afspraken:

  - {AFSPRAAK 1}

  - {AFSPRAAK 2}

  - {ETC.}

  Overeengekomen te Arnhem, op {DATUM}

handtekening stageverlener .............. handtekening stagiair ..............

Bijlagen: - verklaring loonbelasting - kopie geldig identiteitsbewijs - Regeling rechtspositie stagiairs provincie Gelderland - Gedragscode integriteit provinciale ambtenaren

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland