Regeling vervallen per 09-05-2011

Verordening commissie bezwaarschriften

Geldend van 16-01-2003 t/m 08-05-2011

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan:

  bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie:

  vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie.

1.Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

2 De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie.

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden die eveneens geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

 • 4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4. Instellen van kamers.

 • 1. De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2. De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3. Elke kamer bestaat uit tenminste drie leden:

  • a.

   een voorzitter overeenkomstig artikel 7:13 Awb, zijnde de voorzitter of een van de leden van de commissie, uit haar midden aangewezen;

  • b.

   ten minste twee andere leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4. De commissie wijst uit haar midden voor elk lid een eerste en tweede plaatsvervanger aan.

 • 5. De kamer kan beslissen dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden.

 • 6. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Secretaris.

 • 1. De secretaris van de commissie en haar kamers is een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 6. Zittingsduur.

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift.

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheden.

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  2:1, tweede lid;

 • b.

  6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  6:17, voor zover het betreft de verzending van de stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  7:4, tweede lid;

 • e.

  7:6, tweede lid.

Artikel 9. Vooronderzoek.

 • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college van burgemeester en wethouders vereist, die in redelijkheid niet zal worden geweigerd.

Artikel 10. Hoorzitting.

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb.

 • 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit van het horen af te zien doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11. Uitnodiging zitting.

 • 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen, de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12. Quorum.

Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, vereist is.

Artikel 13. Niet deelneming aan de behandeling.

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14. Openbaarheid zitting.

 • 1. De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 • 4. De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van de Algemene Bijstandswet.

Artikel 15. Schriftelijke verslaglegging.

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en wat overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien de belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigde niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16. Nader onderzoek.

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie ene verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op dit verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen van deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Raadkamer en advies.

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18. Uitbrengen advies.

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie, de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie, de belanghebbenden en het verwerend orgaan een afschrift.

Artikel 19. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen:

  • a.

   de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften gemeente Oostburg, zoals vastgelegd bij raadsbesluit van 17 februari 1994;

  • b.

   De Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Sluis-Aardenburg, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 26 januari 1995, gewijzigd d.d. 30 januari 1997 en 27 oktober 1998.

 • 3.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.