Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Intitulé

Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

gelet op de artikelen 145, 220, 221, 227a tot en met d van de Provinciewet en de artikelen 15.44, 15.45 en 15.47 van de Wet milieubeheer;

besluiten:

 • 1.

  de "Verordening op de heffing en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999" vast te stellen;

 • 2.

  de "Tarieventabel behorende bij de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999" vast te stellen;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  storten van afvalstoffen: op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet in verpakking, om deze stoffen daar te laten;

 • b.

  stortplaats: inrichting waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort, dan wel het gedeelte van een inrichting, waar afvalstoffen worden gestort, indien in de inrichting niet uitsluitend afvalstoffen worden gestort;

 • c.

  gesloten stortplaats: stortplaats ten aanzien waarvan de in artikel 8.47, derde lid, van de Wet milieubeheer, bedoelde verklaring is afgegeven;

 • d.

  bedrijfsgebonden stortplaats: stortplaats waar uitsluitend afvalstoffen worden gestort, die afkomstig zijn van binnen de inrichting waartoe de stortplaats behoort.

 • e.

  doelvermogen: het voor de eeuwigdurende nazorg benodigde vermogen, dat op het moment van aanvang van de nazorg moet zijn opgebracht.

Artikel 2 Aard van de heffing

Onder de naam 'nazorgheffing' wordt bij wijze van directe provinciale belasting een heffing geheven ter bestrijding van de kosten gemoed met:

 • a.

  de in artikel 8.49 van de Wet milieubheer bedoelde zorg voor de in de provincie Noord-Holland gelegen stortplaatsen;

 • b.

  de inventarisatie van plaatsen waar in de provincie Noord-Holland afvalstoffen zijn gestort en waar dat storten voor 1 september 1996 is beëindigd en het onderzoek naar en de systematische controle van de aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging aldaar;

 • c.

  de dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 6:176 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

De nazorgheffing wordt geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar een stortplaats drijft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De nazorgheffing wordt niet geheven ter zake van baggerspeciestortplaatsen, die worden gedreven of mede worden gedreven door de minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5 Maatstaf van de heffing

De nazorgheffing wordt geheven per stortplaats.

Artikel 6 Tarieven

De nazorgheffing wordt geheven naar de tarieven zoals die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De nazorgheffing wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Betalingen

De verschuldigde nazorgheffing moet worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de nazorgheffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10a Nadere regels

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de nazorgheffing.

Artikel 11 Inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening met de bijbehorende tarieventabel treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 1999.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999'.

Ondertekening

Haarlem, 29 maart 1999.

Provinciale Staten voornoemd,

J.A. van Kemenade, voorzitter.

C.J.N. Versteden, griffier.

Bijlage Tarieventabel 2014, behorende bij en deel uitmakende van de Verordening op de heffing en de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999

Naam stortplaats

Doelvermogen jaar van heffing

Verwachte laatste

Tarief 2013 nazorgfase

Start

1

Nauerna te Assendelft

€ 28.697.830

2021

€ 364.899

2027

2

Hollandse Brug te Naarden

€ 8.710.840

-

€ -

2015

3

Schoteroog te Haarlem

€ 6.655.383

-

€ -

2015

4

Wieringemeer te Middenmeer

€ 23.540.040

2059

€ -

2065

5

Sortiva te Alkmaar

€ 13.330.580

2023

€ 196.23048.761

2038

6

Amerikahaven te Amsterdam

€ 1.307.265

-

€ -

2016

7

Insteekhaven te Den Helder

€ 847.481

2015

€ 152.487

2017