Regeling vervallen per 14-05-2016

Regeling organieke functiebeschrijving en -waardering

Geldend van 01-10-2000 t/m 13-05-2016

Intitulé

Regeling organieke functiebeschrijving en -waardering

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 december 1998, nr. BD97.18006 (Provinciaal Blad nr. 1998/149 van 22 december 1998). In werking getreden op 1 januari 1999. Laatstelijk gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 26 september 2000, nr. BD2000.10385 (Provinciaal Blad nr. 2000/70 van 5 oktober 2000). In werking getreden op 1 oktober 2000.

Algemene bepalingen

Artikel 1. 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel A.1, onderdeel a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, met uitzondering van de directeuren als bedoeld in de Verordening op de ambtelijke organisatie 1995;

 • b.

  organisatiebeschrijving: de geordende weergave van een organisatieonderdeel neergelegd in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier;

 • c.

  functie: het geheel van werkzaamheden dat uit de in de organisatiebeschrijving vastgelegde doelstelling en taken van de dienst is af te leiden en dat door één of meer medewerkers is te verrichten;

 • d.

  functiebeschrijving: de geordende weergave van de functie neergelegd in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier;

 • e.

  functiewaarderingssysteem: het Functiewaarderingssysteem provincie Gelderland;

 • f.

  waardering: het op basis van de vastgestelde functiebeschrijving met behulp van het functiewaarderingssysteem vaststellen van de functieschaal die aan de functie is verbonden.

Functiebeschrijving

Artikel 2.

 • 1.

  De directeur draagt zorg voor een actuele organisatiebeschrijving en stelt deze vast. Hierin worden aangegeven een organisatieschema, een kwantitatief formatieschema met een overzicht van de functies, de doelstellingen en taken van de dienst als geheel en van ieder dienstonderdeel afzonderlijk.

 • 2.

  De ondernemingsraad ontvangt een afschrift van de organisatiebeschrijving.

Artikel 3.

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen voor iedere functie een functiebeschrijving op. Hierin worden aangegeven de functiebenaming, de plaats van de functie in de organisatie en de hoofdbestanddelen van de functie.

 • 2.

  Deze functiebeschrijving wordt door de directeur besproken met de betrokken medewerkers van de desbetreffende organisatie-eenheid. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen de functiebeschrijving vast.

Functiewaardering

Artikel 4.

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien de functie op basis van de functiebeschrijving, de organisatiebeschrijving en het functiewaarderingssysteem van een gemotiveerd voorgenomen waarderingsbesluit.

 • 2.

  Het voorgenomen waarderingsbesluit wordt door de directeur besproken met degenen die de desbetreffende functie bekleden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

 • 3.

  Het voorgenomen waarderingsbesluit wordt voorgelegd aan de in artikel 5 bedoelde toetsingscommissie.

Artikel 5.

 • 1.

  Er is een toetsingscommissie functiewaardering, die het voorgenomen waarderingsbesluit toetst aan het functiewaarderingssysteem.

 • 2.

  De toetsingscommissie bestaat uit:

  • a.

   een extern lid aan te wijzen door Gedeputeerde Staten;

  • b.

   een extern lid aan te wijzen door de in de commissie voor Georganiseerd Overleg vertegenwoordigde vakorganisaties;

  • c.

   een extern lid, tevens voorzitter van de commissie, aan te wijzen door de in de onderdelen a en b genoemde leden gezamenlijk.

   Het hoofd van de afdeling Organisatie en Informatie is bij de beraadslagingen aanwezig en heeft een raadgevende stem.

 • 3.

  Aan de toetsingscommissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd.

Artikel 6.

 • 1.

  Het in artikel 4 bedoelde voorgenomen waarderingsbesluit wordt door de directeur toegelicht aan de toetsingscommissie.

 • 2.

  De toetsingscommissie brengt schriftelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten. 

Artikel 7.

 • 1.

  De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  De leden van de commissie, alsmede de voorzitter en de secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit de beraadslagingen bekend is geworden.

Artikel 8. 

Gedeputeerde Staten stellen de waardering vast en maken het besluit bekend aan degenen die de desbetreffende functie bekleden.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9. 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, doch uiterlijk op 1 januari 1999. De Raamregeling organisatiewijziging provincie Gelderland en de Regeling geldend bij organisatiestructurering worden op dat tijdstip ingetrokken.

Artikel 10. 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling organieke functiebeschrijving en -waardering.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland