Regeling vervallen per 08-06-2022

Beleidsregels uitstallingen

Geldend van 15-06-2006 t/m 07-06-2022

Intitulé

Beleidsregels uitstallingen

 

 • 1.

  Het uitstallen van goederen is toegestaan op alle dagen en tijdstippen waarop de winkel voor het publiek geopend is en wel op het gedeelte van het trottoir onmiddellijk grenzend aan en lopend langs de voorgevel van het winkelpand. De breedte van de uitstalruimte wordt als volgt vastgesteld:

 • 2.
  • a)

   Bij de ingebruikname van de uitstalruimte dient een vrije doorgang van 2, 5 meter te blijven bestaan.

  • b)

   De maximale uitstalruimte bedraagt 2 meter, gezien vanuit de gevel, mits de vrije doorgang van 2,5 meter gewaarborgd is.

  • c)

   De objecten dienen binnen het verlengde van de zijgevel van het desbetreffende pand te blijven.

 • 3.

  De borden, standers, rekken, manden e.d. waarin te koop aangeboden goederen worden uitgestald, dienen uiterlijk een half uur na winkelsluitingstijd te zijn verwijderd.

 • 4.

  Er mogen op het trottoir alleen goederen aanwezig zijn die ook in de winkel uitgestald worden.

 • 5.

  Het is verboden lege kisten, kratten of ander verpakkingsmateriaal op het trottoir te laten staan.

 • 6.

  Het in gebruik genomen trottoirgedeelte en de onmiddellijke omgeving daarvan, dienen gedurende de tijden dat goederen daar mogen worden uitgestald, voortdurend vrij te blijven van verpakkingsmateriaal, afvalstoffen en dergelijke.

 • 7.

  De redelijkerwijs mogelijke maatregelen die voorkomen dat de gemeente Stadskanaal of derden schade lijden als gevolg van het uitstallen, dienen te worden genomen.

 • 8.

  De ontheffing kan worden ontzegd als het gemeentelijke belang dit vereist of als één of meer van deze voorschriften niet in acht wordt genomen.

 • 9.

  Eventuele aanwijzingen gegeven door de plaatselijke politie en de daartoe bevoegde toezichthouders dienen onverwijld en stipt te worden opgevolgd.

 • 9.

  Op de marktdagen heeft de markt voorrang, in die zin dat zij de ruimte moet kunnen innemen waarop zij conform de marktverordening recht op heeft. Middenstanders zullen zich voor wat betreft hun uitstallingen aan deze situatie moeten aanpassen. [ Volgnummer '9' moet zijn '10'. ]