Regeling vervallen per 01-01-2015

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen

Geldend van 30-12-2005 t/m 31-12-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1995

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen

De Raden, onderscheidenlijk de colleges van Burgemeester en Wethouders der gemeenten Axel, Hontenisse, Hulst, Oostburg, Sas van Gent, Sluis-Aardenburg en Terneuzen, elk voor zover zij voor hun gemeente bevoegd zijn;

overwegende dat de gemeenten Aardenburg, Axel, Hontenisse, Hulst, Oostburg, Sas van Gent, Sluis en Terneuzen een gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, ingaande 1 januari 1972;

dat het algemeen bestuur van het Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHON deze regeling gewijzigd heeft vastgesteld op 27 juni 1988;

dat er door samenvoeging van de deelnemende gemeenten Aardenburg en Sluis en als gevolg van de nieuwe Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht aanleiding is de gemeenschappelijke regeling aan te passen en opnieuw vast te stellen;

gehoord de raden der aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en van de Wet sociale werkvoorziening;

besluiten:

I.de

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen

in werking getreden op 1 januari 1972, zodanig te wijzigen dat de tekst van deze regeling daarna als volgt luidt:

Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN

In deze regeling wordt verstaan onder:

het openbaar lichaam bedoeld in artikel 2;

a.

DETHON

:

b.

werkverbanden

_

c.

gemeentebesturen

:

d.

gedeputeerde staten

:

e.

werknemer

:

de organisatorische eenheden welke in hoofdzaak gericht zijn op het doen uitvoeren van aangewezen werkobjecten;

de raden, onderscheidenlijk de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover zij bevoegd of gehouden zijn;

het college van gedeputeerde staten van Zeeland;

degene, die ingevolge de Wet sociale werk

voorziening in een dienstbetrekking tot het werkvoorzieningsschap staat.

Artikel 2

 • 1. Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd "Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHOW.

 • 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Terneuzen.

Artikel 3

DETHON heeft tot taak:

 • a.

  de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

 • b.

  het oprichten, beheren en instandhouden van een of meer werkverbanden ter voorziening in aangepaste werkgelegenheid voor personen, die wonen in het gebied, waarop de regeling van toepassing is en die tot het verrichten van arbeid in staat zijn.

Artikel 4

Het bestuur van DETHON bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 5 ALGEMEEN BESTUUR

 • 1.

  De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de raden der

  deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Het aantal door elke gemeente aan te wijzen leden wordt bepaald door het aantal inwoners dat de gemeente telt op 1 januari van het jaar, waarin een in het 3e lid van dit artikel bedoelde periode is begonnen en wel als volgt:

 • 1 t/m 15.000 inwoners : één lid

 • meer dan 15.000 inwoners : twee leden.

 • 3.

  De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode van vier jaar. Zolang de leden lid of voorzitter zijn van de raad die hen heeft aangewezen, behouden zij het lidmaatschap van het algemeen bestuur, totdat hun opvolgers zijn aangewezen.

 • 4.

  De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur vindt plaats in de eerste of in de daaropvolgende vergadering van de raden der deelnemende gemeenten in nieuwe samenstelling, te houden op de dag met ingang waarvan de leden van de raad in oude samenstelling aftreden.

 • 5.

  De leden van het algemeen bestuur treden tegelijk af op de dag waarop de leden van de raden der deelnemende gemeenten aftreden.

 • 6.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad, uit wiens midden men is aangewezen.

 • 7.

  De raad, die een lid van het algemeen bestuur heeft aangewezen, heeft de bevoegdheid dit door hem aangewezen lid te ontslaan indien dit lid het vertrouwen van die raad niet meer bezit.

 • Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 • 8.

  Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

 • 9.

  Het aanwijzen ter vervulling van plaatsen die door ontslag, overlijden of om een andere reden openvallen, vindt plaats binnen twee maanden na dat openvallen.

 • 10.

  De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de raad die hen heeft aangewezen, op de hoogte, Het ontslag gaat onmiddellijk in en is onherroepelijk. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben genomen, behouden hun lidmaatschap totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.

 • 11.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van werknemer of ambtenaar in dienst van DETHON.

Artikel 6

 • 1. Het algemeen bestuur wijst, met inachtneming van artikel 11 uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervangers aan.

 • 2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester mogen niet allen afkomstig zijn uit dezelfde gemeente.

 • 3. De voorzitter en de secretaris ondertekenen alle stukken, die van het algemeen bestuur uitgaan.

Artikel 7 ADVISEURS

Het algemeen bestuur kan personen uitnodigen als adviseurs aan de vergaderingen deel te nemen.

Artikel 8 BEVOEGDHEDEN

 • 1.

  De afbakening van de bevoegdheden en de verplichtingen van het algemeen

  bestuur is analoog aan die, welke in de gemeentewet is aangegeven voor de

  gemeenteraad, voor zover daarvan bij deze regeling niet wordt afgeweken.

 • 2.

  Aan het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden met dien verstande dat:

  • a.

   krachtens deze regeling bepaalde bevoegdheden zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur en aan de voorzitter;

  • b.

   het algemeen bestuur gerechtigd is aan het dagelijks bestuur bevoegdheden

over te dragen, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in lid 3 van dit artikel.

 • 3.

  De volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn niet overdraagbaar:

  • a.

   het aanwijzen van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervangers en de overige leden van het dagelijks bestuur;

  • b.

   het benoemen, schorsen en ontslaan van directieleden.

  • c.

   het vertegenwoordigen in en het deelnemen aan de Stichting Federatie Sociale Werkvoorziening in Zeeland;

  • d.

   het vaststellen of wijzigen van de begroting;

  • e.

   het vaststellen van de jaarrekening;

  • f.

   het vaststellen of wijzigen van een reglement van orde;

  • g.

   het vaststellen of wijzigen van een regeling betreffende het financieel en

   administratief beheer;

  • h.

   het vaststellen of wijzigen van een rechtspositieregeling voor het ambtelijk

   personeel;

  • i.

   het doen van voorstellen tot wijziging, toetreding, uitbreiding en opheffing van deze gemeenschappelijke regeling.

Artikel 9

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee keer en voorts zo dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 22, 4e en 5e lid en 23, 1 e lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de vergaderingen van het algemeen bestuur openbaar.

 • 3.

  Het algemeen bestuur vergadert tevens wanneer tenminste één vijfde van het aantal leden van het algemeen bestuur dit schriftelijk en met opgave van redenen vragen. In dit geval wordt de vergadering binnen 10 werkdagen gehouden.

 • 4.

  De vergadering van het algemeen bestuur zal niet worden gehouden indien, blijkens de presentielijst, niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen. In dit geval wordt binnen 10 werkdagen opnieuw vergaderd en kunnen, ten aanzien van de op de agenda van de eerste vergadering aan de orde gestelde onderwerpen, besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 10

 • 1.

  Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem.

 • 2.

  Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen.

 • 3.

  Over alle zaken wordt mondeling, bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, wordt schriftelijk met gesloten briefjes gestemd.

 • Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 4.

  Bij staking van stemmen, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. In deze, en evenzo in een voltallige vergadering, wordt, bij staken van stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

 • Ingeval omtrent het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen de stemmen bij herstemming staken, beslist terstond het lot.

 • 5.

  Leden die blanco briefjes hebben ingeleverd, worden geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

Artikel 11 DAGELIJKS BESTUUR

 • 1.

  Het algemeen bestuur vormt uit zijn midden een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het algemeen bestuur. Bij toepassing van artikel 11, lid 7b van deze regeling kan het aantal leden van het dagelijks bestuur tot maximaal 5 personen worden uitgebreid.

 • 2.

  Voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur zijn in de zelfde functie ook lid van het dagelijks bestuur. De overige taken worden door het dagelijks bestuur in onderling overleg verdeeld.

 • 3.

  De leden van het dagelijks bestuur verliezen hun functie en het lidmaatschap van het dagelijks bestuur, wanneer zij geen zitting meer hebben in het algemeen bestuur, behoudens de leden bedoeld in lid 7b van dit artikel.

 • 4.

  Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling, volgend op de dag van aftreden van de leden van de raden der deelnemende gemeenten.

 • 6.

  Het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die door ontslag, overlijden of om andere redenen openvallen, vindt plaats binnen één maand na dat openvallen. Gaat dit laatste gepaard met het openvallen van een plaats in het algemeen bestuur, dan vindt het aanwijzen plaats binnen twee maanden na dat openvallen.

 • 7.

  a. Het algemeen bestuur kan deskundigen van buiten de kring van het algemeen bestuur benoemen, die als adviseur aan het dagelijks bestuur worden toegevoegd.

  • b.

   Indien het algemeen bestuur dit uitdrukkelijk bepaalt, kan een deskundige van buiten de kring van het algemeen bestuur ook als lid van het dagelijks bestuur worden benoemd. Het aantal deskundigen van buiten de kring van het algemeen bestuur, dat als lid deel uit maakt van het dagelijks bestuur, zal tegelijkertijd nooit meer bedragen dan twee personen.

  • c.

   Een benoeming als lid of adviseur geldt uiterlijk tot de einddatum van de zittingsperiode van het dagelijks bestuur.

  • d.

   Bij toepassing van het in dit lid onder b bepaalde is artikel 5, 11e lid, van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 8.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd anderen uit te nodigen als adviseur aan de vergadering deel te nemen.

Artikel 12

 • 1. De afbakening van de bevoegdheden en van de verplichtingen van het dagelijks bestuur is analoog aan die welke in de Gemeentewet is aangegeven voor het college van burgemeester en wethouders, voor zover daarvan bij deze regeling niet wordt afgeweken.

 • 2. De voorzitter en de secretaris ondertekenen alle stukken, die van het dagelijks bestuur uitgaan.

Artikel 13

Tot het dagelijks beheer, opgedragen aan het dagelijks bestuur, behoort onder meer:

 • a.

  het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en ter beslissing moet worden voorgelegd;

 • b.

  het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

 • c.

  het behartigen van de belangen van DETHON bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor DETHON van belang is.

 • d.

  het beheer van inkomsten en uitgaven van DETHON;

 • e.

  het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

 • f.

  het vaststellen van een directiestatuut;

 • g.

  het houden van voortdurend toezicht op het functioneren van DETHON alsmede op al wat verder DETHON aangaat.

Artikel 1 4 VOORZITTER

 • 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks

  bestuur, conform het bepaalde daaromtrent in het reglement van orde.

 • 2. Hij ontvangt alle aan het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur gerichte stukken en brengt die zo spoedig mogelijk ter tafel in de vergadering waar zij behoren.

 • 3. Hij is in spoedeisende gevallen bevoegd een voorlopig onderzoek van stukken te doen instellen en geeft daarvan kennis in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur.

 • 4. De voorzitter vertegenwoordigt DETHON in en buiten rechte, Hij kan deze vertegenwoordiging, onder goedkeuring van het dagelijks bestuur, overdragen aan een door hem aangewezen gemachtigde.

Artikel 15 VERANTWOORDING

 • 1. Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten

  schriftelijk, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand, alle

  inlichtingen, die door één of meer leden van die raden worden verlangd.

 • 2. De agenda met de bijbehorende stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur wordt door of vanwege de voorzitter ter kennisneming toegezonden aan de raden der deelnemende gemeenten.

 • 3. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt schriftelijk, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand, aan de raad die hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door die raad, of één of meer leden daarvan, worden verlangd.

 • 4. Een lid van het algemeen bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad, die hem heeft aangewezen, voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel één maand nadat dit gevraagd wordt door de betrokken raad, op de wijze zoals dit verlangd wordt.

Artikel 16

 • 1. De leden van het dagelijks bestuur geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of één of meer leden daarvan hierom verzoekt, zo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk alle gevraagde inlichtingen.

 • 2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

Artikel 17 COMMISSIES

 • 1. Het algemeen bestuur stelt, conform het bepaalde in artikel 12 van de Wet sociale

  werkvoorziening, een onafhankelijke indicatiecommissie in.

 • 2. Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen. Het algemeen bestuur regelt de samenstelling en de bevoegdheden.

 • 3. De leden van de in lid 2 bedoelde commissies worden aangewezen voor de periode gelijk aan die van de zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 18 REGLEMENT VAN ORDE

Het algemeen bestuur stelt voor de wijze van vergaderen van het algemeen en het dagelijks bestuur en van de door het algemeen bestuur ingestelde commissies, alsmede voor de toekenning van vergoedingen krachtens artikel 19 van deze regeling, een reglement van orde vast. Het reglement en eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van gedeputeerde staten en van de gemeentebesturen.

Artikel 19 VERGOEDINGEN

 • 1. De leden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en van de door het

  algemeen bestuur ingestelde commissies kunnen een vergoeding ontvangen voor

  hun werkzaamheden enlof een tegemoetkoming in de kosten, met inachtneming van

  het bepaalde in artikel 21 en 24, 4e lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen

  en in artikel 44 van de Gemeentewet. Het algemeen bestuur stelt de desbetreffende

  bedragen vast.

 • 2. Aan adviseurs kan per vergadering, waaraan is deelgenomen, een vergoeding van reisenlof verblijfkosten worden verstrekt.

 • 3. De vergoedingen en tegemoetkomingen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, komen ten laste van DETHON volgens bij het reglement van orde vast te stellen regelen.

Artikel 20 PERSONEEL

 • 1. Met de leiding van DETHON is de directie belast.

 • 2. De directie is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur. Degene die belast is met de financiële administratie is voor zijn financiële verslaglegging verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 21

 • 1. De directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur. De benoeming geschiedt uit een door het dagelijks bestuur in te dienen voordracht van zo mogelijk twee personen.

 • 2. Het overige personeel wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur of door de directie, zoals is geregeld in het directiestatuut.

Artikel 22

 • 1. Het algemeen bestuur regelt de rechtspositie van het personeel, niet zijnde werknemer als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

 • 2. Voordat de rechtspositieregeling, of een wijziging daarop, wordt vastgesteld, moeten de ambtenarenorganisaties, die leden hebben onder het in het eerste lid bedoelde personeel, worden gehoord.

Artikel 23 PERSONEN ZONDER DIENSTVERBAND

Mits de uitvoering van het bij of krachtens de Wet sociale werkvoorziening bepaalde er geen bezwaren van ondervindt, kan het dagelijks bestuur, zo nodig onder het stellen van voorwaarden, toestaan dat, behalve werknemers in de zin van voornoemde wet, ook andere personen in het werkverband werkzaam zijn.

Artikel 24 FINANCIEEL BEHEER EN CONTROLE

 • 1. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast betreffende het financieel en

  administratief beheer van DETHON.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt de in vorige lid bedoelde regeling binnen twee weken na vaststelling door het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten van Zeeland.

 • 3. In deze regeling wordt een bepaling opgenomen over het verzekeren van de gelden van DETHON tegen benadeling door het personeel of door derden.

 • 4. De regeling geeft aan op welke wijze de controle op het financiële en administratieve beheer van DETHON wordt uitgeoefend en tevens op welke wijze de uitkomsten van die controle worden medegedeeld.

 • 5. Een exemplaar van de regeling, alsmede van eventuele wijzigingen daarin, wordt aan de gemeentebesturen toegezonden.

Artikel 25 BEGROTING

 • 1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 april een ontwerp-begroting voor het komende dienstjaar, voorzien van een memorie van toelichting en vergezeld van een overzicht van financiële beleidsuitgangspunten voor de komende dienstjaren toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen zes weken na ontvangst daarvan aan het dagelijks bestuur schriftelijk van hun gevoelens doen blijken.

 • 2. Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks vóór 1 juni aan het algemeen bestuur de ontwerpbegroting voor het komende d[enstjaar aan, voorzien van een memorie van toelichting en vergezeld van een overzicht van financiele beleidsuitgangspunten voor de komende dienstjaren. Ook de commentaren van de raden der deelnemende gemeenten op de in het eerste lid bedoelde stukken worden bijgevoegd.

 • 3. Het algemeen bestuur stelt vervolgens uiterlijk 1 juli de begroting vast.

 • 4. Het algemeen bestuur zendt de begroting binnen veertien dagen na de vaststelling aan de raden der deelnemende gemeenten, die ter zake gedeputeerde staten van hun gevoelen kunnen doen blijken.

 • 5. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen veertien dagen na de vaststelling aan gedeputeerde staten.

 • 6. Het dagelijks bestuur stelt de raden van de deelnemende gemeenten onverwijld in kennis van besluiten van gedeputeerde staten aangaande de begroting.

 • 7. Op besluiten tot wijzigingen van de begroting is het bepaalde in de vorige leden van overeenkomstige toepassing

Artikel 26 REKENING EN VERANTWOORDING

 • 1. Het dagelijks bestuur doet vóór 1 april aan het algemeen bestuur verantwoording over het afgelopen jaar in aansluiting aan de posten van de begroting, onder overlegging van de opgestelde jaarrekening en de daarbij behorende bescheiden en een berekening van de door de gemeenten te betalen bijdragen.

 • 2. De jaarrekening wordt aan de raden toegezonden, die binnen twee maanden na ontvangst daarvan schriftelijk bezwaren kunnen indienen bij het algemeen bestuur.

 • 3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast, nadat een registeraccountant deze heeft onderzocht. Het algemeen bestuur zendt de jaarrekening binnen veertien dagen na de vaststelling aan gedeputeerde staten onder overlegging van de bezwaren die de gemeenteraden schriftelijk hebben ingediend.

 • 4. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast het besluit tot vaststelling van de rekening de leden van het dagelijks bestuur en het rekenplichtig personeel van DETHON ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

Artikel 27 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

 • 1. De deelnemende gemeenten verbinden zich bij te dragen in de kosten van DETHON

  tot het door het algemeen bestuur bepaalde bedrag.

 • 2. Het in het vorige lid bedoelde bedrag wordt als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld:

  • a.

   De helft van dat bedrag wordt omgeslagen naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten op 1 januari van het betrokken jaar.

  • b.

   De andere helft wordt omgeslagen naar rato van het aantal mandagen dat werknemers uit de onderscheiden gemeenten in het betrokken exploitatiejaar bij DETHON werkzaam waren,

 • 2. Ten aanzien van de kosten, voortvloeiende uit artikel 23, zal het dagelijks bestuur bij elke plaatsing vaststellen welke instantie of gemeente dient bij te dragen en tot welke bedragen.

Artikel 28

 • 1. Na de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage door het algemeen bestuur zendt het dagelijks bestuur een declaratie aan de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten.

 • 2. De gemeentebesturen dragen deze bijdragen aan DETHON af binnen 30 dagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde declaratie.

 • 3. Wanneer het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, verstrekt elke gemeente per kwartaal een voorschot op de verschuldigde bijdrage.

Artikel 29

Indien een exploitatiejaar van DETHON een batig saldo oplevert, dan zal het algemeen bestuur aan dit saldo met inachtneming van het bepaalde in de Wet sociale werkvoorziening een passende bestemming binnen DETHON geven.

Daarbij dient onder "passende bestemming" het volgende te worden begrepen:

 • a.

  een in een begroting of begrotingswijziging genoemde investering die als aanwending kan dienen; of

 • b.

  een reservering ten behoeve van aanwending in latere jaren.

Artikel 30 GELDMIDDELEN

De gemeenten garanderen zo nodig de voldoening van rente en aflossing van de door DETHON af te sluiten vaste geldleningen en op te nemen rekening-courant kredieten, naar rato van hun inwonertal op 1 januari van het jaar waarin de geldlening wordt gesloten.

Artikel 31 ARCHIEFBESCHEIDEN

Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het beheren van de archiefbescheiden van DETHON. Voor zover mogelijk wordt daarbij toepassing gegeven aan de bepalingen in de archiefverordening van de gemeente Terneuzen.

Artikel 32 DUUR VAN DE REGELING

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 33 WIJZIGING REGELING

 • 1. De regeling wordt gewijzigd indien tenminste tweederde van het aantal der

  deelnemende gemeenten daartoe eensluidend besluit.

 • 2. Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen uitgaan van het algemeen bestuur, of van één of meer gemeentebesturen.

 • 3. Indien het voorstel uitgaat van het algemeen bestuur, zendt dit het voorstel aan de gemeentebesturen, die binnen drie maanden na ontvangst van dit voorstel een besluit nemen en dit terstond aan het algemeen bestuur mededelen.

 • 4. Indien overeenkomstig het gestelde in het eerste lid tot wijziging is besloten, zendt het algemeen bestuur het besluit ter goedkeuring aan gedeputeerde staten.

 • 5. Indien het voorstel uitgaat van een gemeentebestuur, zendt dit bestuur het voorstel aan het algemeen bestuur.

 • 6. Het algemeen bestuur doet het voorstel met zijn beschouwingen ter zake binnen twee maanden aan de gemeentebesturen toekomen, waarna deze besturen en het algemeen bestuur verder handelen overeenkomstig het bepaalde in het derde respectievelijk het vierde lid van dit artikel.

 • 7. Het algemeen bestuur geeft de gemeentebesturen kennis van het aanvaarden, verwerpen, goedkeuren of niet goedkeuren van de in dit artikel bedoelde voorstellen, respectievelijk besluiten.

Artikel 34 TOETREDING EN UITTREDING

 • 1. Toetreding door andere gemeenten vindt plaats indien de raden van de meerderheid

  der deelnemende gemeenten daarin bewilligen.

 • 2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

 • 3. Aan de toetreding kunnen door de deelnemende gemeenten bepaalde

  voorwaarden worden verbonden.

 • 4. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin de voor de toetreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden.

 • 5. Het bestuur van elke gemeente kan in de loop van het jaar 2000 en zo vervolgens om de vijf jaren een besluit nemen, waarbij de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd, ingaande twee jaren na het verstrijken van het jaar, waarin het besluit tot opzegging is genomen.

 • 6. Het algemeen bestuur kan in bijzondere gevallen bij een met tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen te nemen besluit afwijking van de in het vijfde lid van dit artikel genoemde opzeggingstermijn toestaan.

 • 7. Het algemeen bestuur regelt, onder goedkeuring van gedeputeerde staten, de financiële gevolgen alsmede de overige gevolgen van de uittreding.

Artikel 35 OPHEFFING EN LIQUIDATIE

De regeling wordt opgeheven indien tenminste tweederde van het aantal der dan deelnemende gemeenten daartoe besluit,

Artikel 36

 • 1. Indien de regeling wordt opgeheven, gaat het algemeen bestuur terstond tot liquidatie van DETHON over.

 • 2. Op de liquidatierekening is, voor zover mogelijk, het bepaalde in artikel 26 van deze regeling van toepassing.

 • 3. Gedeputeerde staten stellen de eindrekening en de eindsaldi vast en bepalen het aandeel daarin voor elke gemeente, daarbij rekening houdende met het bedrag, dat door elk van de gemeenten gedurende de exploitatie in de kosten van DETHON is bijgedragen.

 • 4. Het algemeen bestuur zendt, binnen vier weken na ontvangst van de door gedeputeerde staten vastgestelde rekeningen, aan de gemeentebesturen een afschrift van deze rekeningen met een verslag over de liquidatie en een opgave van het bedrag, dat iedere gemeente van de eindsaldi zal ontvangen, respectievelijk in de eindsaldi zal bijdragen.

 • 5. De afrekening vindt plaats binnen drie maanden na ontvangst van deze stukken.

Artikel 37 SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het algemeen bestuur.

Artikel 38

 • 1. Burgemeester en wethouders van Terneuzen dragen zorg voor het ter goedkeuring inzenden van de regeling aan gedeputeerde staten.

 • 2. De gemeenten dragen binnen tien dagen na ontvangst van het bericht van goedkeuring van gedeputeerde staten, toegezonden door burgemeester en wethouders van Terneuzen, zorg voor de inschrijving in het register als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 3. Burgemeester en wethouders van Terneuzen dragen zorg voor een gemeenschappelijke bekendmaking namens alle deelnemende gemeenten in een regionaal dagblad, na afloop van de in lid twee genoemde termijn.

 • 4. De regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op de bekendmaking.

 • 5. Op wijzigingen van de regeling zijn voorgaande bepalingen zo mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 39

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1995.

Vastgesteld door het gemeentebestuur van Hulst.

Datum: 22-12-2005.

Namens het bestuur: