Regeling vervallen per 23-05-2017

Regeling groene daken (versie 2)

Geldend van 16-05-2015 t/m 22-05-2017

Intitulé

REGELING GROENE DAKEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

overwegende:

• dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen

dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

• dat de aanleg van groene daken een bijdrage levert aan het voorkomen van wateroverlast

in het bebouwde gebied, het reduceren van CO2 door energie besparing, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van de opwarming van de stad (heat-island effect) en het verhogen van de biodiversiteit

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn;

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende Regeling Groene Daken, regelende een tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een groen dak:

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.1 Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening (Asv).

 • 1.2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvraag: een aanvraag om een bijdrage in de kosten voor de aanleg van een groendak;

  • b.

   aanvrager: een meerderjarig natuurlijk- of rechtspersoon, die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van een woning of een bedrijfspand, dan wel een gemachtigde namens een vereniging van eigenaren, dan wel een gemachtigde namens een instelling krachtens artikel 70 van de Woningwet.

  • c.

   groen dak: onder een groen dak wordt verstaan een begroeid dak minstens bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat en een vegetatielaag met een minimale wateropslag van 20l/m2;

  • d.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • e.

   kosten van een groen dak: de door het college goedgekeurde geraamde kosten voor de aanleg van een groen dak;

   

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op woningen en bedrijfspanden gelegen in gebieden

met een gemengd rioolstelsel in de gemeente Apeldoorn, waarbij het dakoppervlak is aangesloten op de gemengde riolering.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1. Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering, waaronder begrepen in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

 • 2. Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval de kosten voor het aanpassen van de dakconstructie en de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag zelf en de kosten, die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een

  subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht, vast en

  neemt daarbij de gemeentebegroting in acht. Voor de uitvoering van deze regeling geldt

  dat het subsidiebedrag:

  • a.

   33% is beschikbaar voor particuliere eigenaren van woningen, dan wel voor

   verenigingen van eigenaren;

  • b.

   67% is beschikbaar voor instellingen krachtens artikel 70 van de Woningwet, dan wel

   voor bedrijven.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde budget vervalt op 31 december 2018 voor zover het dan nog niet tot uitbetaling is gekomen.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt voor particuliere eigenaren € 30,= per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 2.500,= per aanvraag.

 • 2. De subsidie bedraagt voor instellingen krachtens artikel 70 van de Woningwet en bedrijven € 30,= per m2 met een maximum tot 50% van de kosten en een maximum van € 25.000,= per aanvraag.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier en gaat vergezeld

van:

 • a.

  een gespecificeerde begroting van de aanlegkosten van het groene dak;

 • b.

  een werkomschrijving;

 • c.

  bouwvergunning of constructieve berekening van het groene dak

 • d.

  een foto van het dak;

 • e.

  naam en adres van de aannemer(s);

 • f.

  bewijs van eigendom door middel van een authentiek afschrift van de (koop)akte of een gewaarmerkt recent uittreksel uit de kadastrale register;

 • g.

  een realistische planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • h.

  een opgave van de ontvangst of nog te ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van derden.

Artikel 7 Termijn voor beslissing op aanvraag

Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af, en neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden van de aanvraag, een beslissing.

Artikel 8 Subsidieverlening

Het college kent een subsidie, als bedoeld in artikel 3, toe onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvraag is ingediend voordat wordt begonnen met de werkzaamheden;

 • b.

  er voldoende budget, als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, beschikbaar is;

 • c.

  dat voor de werkzaamheden de vereiste vergunningen zijn verleend;

 • d.

  dat het groene dak binnen twee jaar gerealiseerd wordt;

 • e.

  het groene dak een minimale oppervlakte van 35 m2 heeft;

 • f.

  met het aanbrengen van een groen dak wordt het belang het vasthouden en vertragen van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 20 l/m2 groen dak, dit ter beoordeling van het college;

 • g.

  de kosten van het groene dak kunnen geacht worden te staan in een redelijke verhouding tot het te verkrijgen resultaat;

 • h.

  uitvoering van de werkzaamheden, te weten het treffen van de voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voordat op de aanvraag is beslist door college, gebeurt op eigen risico van afwijzing;

Artikel 9 Uitvoeringstermijnen

De subsidieverlening wordt ingetrokken indien de werkzaamheden niet binnen 24 maanden na de subsidieverlening zijn voltooid.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1. De aanvrager vraagt uitbetaling van de toegekende bijdrage schriftelijk aan binnen 6 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden door middel van het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   originele gespecificeerde rekeningen en betalingsbewijzen van de kosten van het groene dak alsmede een opgave van de van derden (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten;

  • b.

   overzichtsfoto van het gerealiseerde groene dak;

 • 2. het college stelt de bijdrage definitief vast met in achtneming van de in artikel 5 genoemde maximale bijdragen, zulks op basis van de bij gereedmelding door het college aanvaarde subsidiabele kosten.

 • 3. het college betaalt een definitieve bijdrage binnen vier weken na vaststelling uit.

Artikel 11 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering

van de bevoegdheid ex artikel 12, aan de eenheidsmanager van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 13 Citeertitel en datum inwerkingtreding

 • 1. kan worden aangehaald als “Regeling groene daken”;

 • 2. treedt in werking op 1 januari 2010;

  Aldus vastgesteld door het college d.d. 15 december 2009

  Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d. 20 januari 2010

  Inwerking getreden d.d. 1 januari 2010

  Aldus gewijzigd door het college d.d. 30 maart 2015 (artikel 1, lid 1.2. sub d en e, artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2, artikel 11)

  In werking getreden: de dag na bekendmaking