Beleidsregel bestuurlijke aanpak hennepteelt Vlaardingen

Geldend van 29-11-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel bestuurlijke aanpak hennepteelt Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Gelet op artikel 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het wenselijk is om effectief en adequaat handhavend te kunnen optreden tegen hennepteelt;

 

Overwegende dat de gemeente Vlaardingen op 28 november 2008 het convenant ‘Bestuurlijke aanpak hennepteelt Waterweg’ heeft ondertekend, waarin partijen [convenantpartners zijn de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, het Openbaar Ministerie, politie, Energiebedrijf Stedin, brandweer, woningcorporaties Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen, Maasdelta Maassluis en Samenwerking.] zich ten doel hebben gesteld om samen te werken om aan de ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van hennepkwekerijen een einde te maken;

 

Besluit vast te stellen de:

 

“Beleidsregel bestuurlijke aanpak hennepteelt Vlaardingen”

Artikel 1 Definities

1. Onder een hennepkwekerij wordt verstaan een inpandige inrichting van welke aard ook, waarin hennep wordt geteeld, bewaard, bereid, bewerkt of verwerkt.

2. Onder exploitatie van een hennepkwekerij wordt verstaan het oprichten, inrichten, onderhouden of afbreken van een hennepkwekerij.

Artikel 2 Handhaving

1. Indien wordt geconstateerd dat er sprake is van exploitatie van een hennepkwekerij, treedt het college handhavend op basis van de Woningwet en de Bouwverordening Vlaardingen.

2. Indien blijkt dat er bij de exploitatie van een hennepkwekerij sprake is van gevaarzetting, wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast.

3. Wanneer spoedeisende bestuursdwang wordt toegepast, geven de gemeentelijke toezichthouders opdracht om de kwekerij direct te ontmantelen.

4. De overtreder wordt geen begunstigingstermijn gegund, omdat de spoedeisendheid zich hier tegen verzet.

5. Het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wordt zo spoedig mogelijk op schrift gesteld en verzonden aan de overtreder(s).

Artikel 3 Overtreder

1. Als overtreder worden aangemerkt de bewoners, gebruikers, huurders, verhuurders en/of eigenaren van het betrokken pand.

2. Alle personen die als overtreder kunnen worden aangemerkt, ontvangen afzonderlijk een besluit.

Artikel 4 Kostenverhaal

1. De kosten van de toepassing van spoedeisende bestuursdwang, worden verhaald op de overtreder(s).

2. Indien de kosten niet worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn, worden de kosten ingevorderd.

Artikel 5 Last onder dwangsom

1. Indien een persoon voor de tweede keer als overtreder inzake een ontmanteling van een hennepkwekerij wordt aangemerkt, wordt een last onder dwangsom opgelegd.

2. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Artikel 6 Slotbepalingen

1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: “Beleidsregel bestuurlijke aanpak hennepteelt Vlaardingen”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d.
 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
 
De secretaris,                          de burgemeester,
 
In. C. Kruyt                 mr. T.P.J. Bruinsma

Nota-toelichting Toelichting behorende bij Beleidsregel bestuurlijke aanpak hennepteelt Vlaardingen

Algemeen

 

In het convenant Bestuurlijke aanpak hennepteelt Waterweg is vastgelegd dat de gemeente Vlaardingen actief deelneemt aan het project Bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen, om zo een einde te maken aan de ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van hennepkwekerijen in de Waterweg.

 

De exploitatie van hennepkwekerijen is strafbaar, veroorzaakt overlast en gevaarzetting in de vorm van onder andere brandgevaar en tast het woon- en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel van omwonenden aan. Daarnaast is het exploiteren van hennepkwekerijen in strijd met de Woningwet en de Bouwverordening.

 

De doelstelling van het convenant is het beëindigen van gevaarlijke situaties, voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten met betrekking tot hennepkwekerijen, verbeteren van de leefbaarheid, wegnemen van gevoelens van onveiligheid, tegengaan van het oneigenlijk gebruik van woonruimte en het illegaal aftappen van elektriciteit en het toepassen van een breed palet van sancties en maatregelen op de teler.

 

Om aan de doelstellingen van het convenant te voldoen, zal het college handhavend optreden en zal dit, gezien de gevaarzetting, doen door middel van toepassing van spoedeisende bestuursdwang.

 

Ingevolge artikel 125 van de Gemeentewet is het gemeentebestuur bevoegd tot toepassing van bestuursdwang. Op basis van artikel 5:24 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht moet een beslissing tot toepassing van bestuursdwang op schrift worden gesteld. Er hoeft geen begunstigingstermijn geboden te worden indien de vereiste spoed zich daartegen verzet, dit op grond van artikel 5:24 vijfde lid. In dat geval wordt de beslissing zo spoedig mogelijk na het toepassen van de bestuursdwang alsnog op schrift gesteld.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1         Definitie

1. Het gaat om inpandige installaties, buitenteelt van hennep valt hier expliciet niet onder. De installatie kan bestaan uit diverse randapparatuur, zoals filters, armaturen, transformatoren, lampen, ventilatoren, potgrond en plantenpotten. De enkele aanwezigheid van hennep in wat voor vorm dan ook is niet voldoende om tot handhaving over te gaan.

 

2. Spoedeisende bestuursdwang wordt toegepast met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 5:2,4 lid 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Aangezien een hennepkwekerij ernstige risico’s veroorzaakt voor bewoners en omwonenden, zal in de meeste gevallen sprake zijn van gevaarzetting. In dat geval wordt direct handhavend opgetreden.

 

3. De toezichthouders van de gemeente geven ter plaatse opdracht aan het ontmantelbedrijf om tot ontmanteling over te gaan. Er wordt geen termijn geboden, in tegenstelling tot ‘normale’ handhaving, aangezien de gevaarlijke situatie direct beëindigd moet worden.

 

4. Nadat tot ontmanteling is overgegaan, wordt zo spoedig mogelijk een dossier aangelegd en het besluit dan wel de besluiten op schrift gesteld.

 

Artikel 3         Overtreder

1. Volgens geldende jurisprudentie is zowel het gebruik als het laten gebruiken van een pand in strijd met de Woningwet en bouwverordening niet toegestaan. Zo kunnen niet alleen gebruikers, bewoners en huurders, maar ook verhuurders en eigenaren aangemerkt worden als overtreder. Het weten dan wel redelijkerwijs hadden kunnen weten van de exploitatie van de kwekerij is hierbij het criterium. Minderjarige bewoners worden niet als overtreder aangemerkt.

 

2. Er kunnen meerdere personen als overtreder worden aangemerkt.

 

Artikel 4         Kostenverhaal

Conform artikel 5:25 Algemene wet bestuursrecht, worden de ontmantelingskosten verhaald op de overtreder(s). Indien er meerdere overtreders zijn, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Indien de een betaalt, wordt de ander bevrijdt.

 

2. Er wordt actief ingevorderd. Hiervoor worden aanmaningen verzonden en indien nodig wordt een dwangbevel opgesteld en het dossier uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

 

Artikel 5         Last onder dwangsom

1. Als een persoon voor de tweede keer wordt aangemerkt als overtreder in een hennepdossier, wordt in het tweede besluit direct tevens een last onder dwangsom opgenomen. De dwangsom verbeurt zodra voor een derde keer een hennepkwekerij wordt ontmanteld op hetzelfde adres.

 

Artikel 6         Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.