Regeling vervallen per 01-01-2020

Klachtenregeling intimidatie provincie Gelderland

Geldend van 28-03-2007 t/m 31-12-2019

Intitulé

Klachtenregeling intimidatie provincie Gelderland

Vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 10 november 1998, nr. BD98.13324 (Provinciaal Blad nr. 1998/123 van 1998). In werking getreden op 1 december 1998. Laatstelijk gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 23 maart 2007, nr. 2006-012102 (Provinciaal Blad nr. 2007/25 van 27 maart 2007). Op 28 maart 2007 in werking getreden.

Algemene bepalingen

Artikel 1. 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Klager: de persoon die zich wendt tot de daartoe aangewezen vertrouwenspersoon met een klacht over intimidatie, dan wel een klacht over intimidatie indient bij de klachtencommissie;

 • b.

  Beklaagde: de persoon tegen wie de klacht is gericht;

 • c.

  Intimidatie: verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in of voortvloeiend uit de werksituatie, dat door klager als ongewenst wordt ervaren en waardoor een onderdrukkende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

  Onder intimidatie wordt niet begrepen discriminatie.

Artikel 2. 

Deze regeling is van toepassing op een ieder die werkzaam is in dienst bij de provincie Gelderland of werkzaam is onder toezicht van de provincie Gelderland.

Artikel 3. 

Een ieder die met intimidatie wordt geconfronteerd kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon, dan wel een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon

Artikel 4.

 • 1.

  Gedeputeerde staten wijzen een vertrouwenspersoon aan.

 • 2.

  De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   het fungeren als aanspreekpunt voor personen die met intimidatie worden geconfronteerd;

  • b.

   het opvangen en het verlenen van de nazorg aan die personen;

  • c.

   het adviseren van klagers over eventueel verder te ondernemen stappen;

  • d.

   het op verzoek van de klager ondernemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing;

  • e.

   het op verzoek begeleiden van personen die overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

 • 3.

  De vertrouwenspersoon treedt terug indien zich een klacht aandient waarbij zijn onpartijdigheid in het geding zou kunnen zijn; in dat geval wijzen gedeputeerde staten zo mogelijk een andere vertrouwenspersoon aan.

 • 4.

  De vertrouwenspersoon neemt ten aanzien van alle met een klacht samenhangende informatie verkregen van klager strikte geheimhouding in acht.

Klachtencommissie

Artikel 5.

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een klachtencommissie intimidatie in, bestaande uit:

  - een onafhankelijk voorzitter;

  - een lid aangewezen door de Ondernemingsraad, niet zijnde een personeelslid van de provincie Gelderland;

  - een extern lid, deskundig met betrekking tot de problematiek van intimidatie.

 • 2.

  Voor elk lid kan een plaatsvervangend lid worden benoemd.

 • 3.

  De klachtencommissie wordt bijgestaan door een door gedeputeerde staten aangewezen secretaris.

 • 4.

  Leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding zou kunnen zijn.

 • 5.

  Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing op de secretaris van de commissie.

Artikel 6.

 • 1.

  De klachtencommissie is belast met het onderzoek van een bij haar ingediende klacht en het daaromtrent uitbrengen van advies aan gedeputeerde staten.

 • 2.

  Het advies omvat in ieder geval een uitspraak met betrekking tot de gegrondheid van de klacht alsmede een voorstel voor de te nemen beslissing naar aanleiding van de klacht.

Klachtenprocedure

Artikel 7.

 • 1.

  Een klacht wordt schriftelijk door de klager ingediend bij de klachtencommissie en bevat:

  • a.

   de omschrijving van de confrontatie met intimidatie;

  • b.

   de naam van de beklaagde of de namen van de beklaagden;

  • c.

   de beschrijving van de door de klager ondernomen stappen.

 • 2.

  De schriftelijke stukken die betrekking hebben op de ondernomen stappen worden aan de klachtencommissie overgelegd.

Artikel 7a 

Na ontvangst van een klacht kunnen Gedeputeerde Staten een onderzoek instellen naar de mogelijkheid het geschil door middel van mediation op te lossen. Indien mediation leidt tot een vaststellingsovereenkomst zijn artikel 8 en 9 niet van toepassing.

Artikel 8.

 • 1.

  Het door klager ingediende klaagschrift kan door de beklaagde(n) worden ingezien.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie kan in verband met de behandeling van de klacht alle gewenste inlichtingen inwinnen of doen inwinnen.

 • 3.

  De voorzitter kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze deskundigen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

  Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van gedeputeerde staten vereist.

 • 4.

  De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, tenzij de commissie van oordeel is dat de klacht kennelijk ongegrond is.

 • 5.

  Van de hoorzitting wordt een beknopt verslag gemaakt.

 • 6.

  De zittingen van de klachtencommissie zijn niet openbaar.

Artikel 9.

 • 1.

  De klachtencommissie brengt binnen acht weken nadat de klacht is ingediend een gemotiveerd advies uit aan gedeputeerde staten.

 • 2.

  Gedeputeerde staten nemen binnen zes weken na ontvangst van het in het vorige lid genoemde advies een beslissing.

 • 3.

  Indien Gedeputeerde Staten in afwijking van het advies van de klachtencommissie beslissen, wordt bij de beslissing aangegeven waarom van het advies is afgeweken.

 • 4.

  De beslissing wordt aan de klager en de beklaagde medegedeeld; een afschrift van het verslag van de zitting en van het advies van de klachtencommissie wordt gezonden aan de klager, de beklaagde en de vertrouwenspersoon.

  Een afschrift van de beslissing wordt aan de klachtencommissie gezonden.

Slotbepalingen

Artikel 10. 

Deze regeling treedt in werking op 1 december 1998.

Artikel 11. 

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling intimidatie provincie Gelderland.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland