Regeling vervallen per 30-10-2013

Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Kampen 2010

Geldend van 31-05-2010 t/m 29-10-2013

Intitulé

Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Kampen 2010

De raad van de gemeente Kampen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. wethouders d.d. 8 december 2009 betreffende de evaluatie van het parkeerfonds;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en op het bepaalde in het in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007; 

Artikel 1 Algemeen

Er is een reserve parkeergelegenheden dat de volgende inkomsten kent:

 • a.

  gelden, betaald op grond van een door de gemeente verleende ontheffing als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007;

 • b.

  overige gelden, die bij besluit van de gemeenteraad zijn of worden bestemd voor storting in de reserve parkeergelegenheden;

 • c.

  de rente, die door belegging van de sub a. en b. bedoelde gelden wordt verkregen. 

Artikel 2 Beheer van de reserve parkeergelegenheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beheert de reserve en zorgt voor een zorgvuldige belegging van de in de reserve gestorte gelden.

 • 2.

  Jaarlijks stelt het college een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven ter beschikking aan de gemeenteraad. 

Artikel 3 Uitgaven

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit over de uitgaven van de reserve, ingevolge de nakoming van de op de gemeente rustende verplichtingen voortvloeiende uit de met haar gesloten overeenkomsten, betreffende het voorzien in parkeergelegenheid als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007.

 • 2.

  Voor de uitgaven uit de reserve neemt het college geen beslissing alvorens advies te hebben ingewonnen van de raadscommissie die belast is met de advisering met betrekking tot parkeren. 

Artikel 4 Liquidatie van de reserve parkeergelegenheden

 • 1.

  De gemeenteraad kan tot opheffing van de reserve parkeergelegenheden besluiten in geval de parkeerbijdrageregeling niet langer van toepassing wordt verklaard en alle verplichtingen ingevolge de met de gemeente gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

 • 2.

  Indien en voor zover er alsdan nog een batig saldo resteert, zal dit worden overgeboekt naar de algemene middelen. 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Beheer Parkeerfonds Gemeente Kampen d.d. 20 december 2001 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Kampen 2010”. 

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18 februari 2010.