Regeling vervallen per 01-01-2021

Regeling verlof basisonderwijs

Geldend van 01-08-2010 t/m 31-12-2020

Intitulé

Regeling verlof basisonderwijs

Artikel 1

Algemeen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt.Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Aalburg zijn daarover afspraken gemaakt. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen.

De verlofregeling is in verkorte versie opgenomen in de schoolgids en is volledig opgenomen op de website van de school. Daarnaast ligt de volledige versie ter inzage op de scholen. De verlofregeling staat ook op de gemeentelijke website. Ouders dienen zich bij vragen eerst te richten tot de directeur. De directeur kan te allen tijde contact opnemen met de leerplichtambtenaar voor advies.

Contactgegevens leerplichtambtenaar basisschool gemeente Aalburg 0416-698716 of leerplicht@aalburg.nl

Procedure aanvraag verlof

 • 1.

  De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van het formulier (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te regelen);

 • 2.

  De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;

 • 3.

  In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;

 • 4.

  Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Criteria voor toekennen van verlof

De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.

Gewichtige omstandigheden zijn:

• Verhuizing

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.

• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.

• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (voor nadere uitleg zie verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging).

• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.

• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.

• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden.

• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Graden in verwantschap

1e graad: ouders

2e graad: grootouders, broers en zussen

3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof. Bij de feesten staan geen data. Verreweg de meeste religieuze feesten hebben geen vaste datum.

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.

Joodse feestdagen

Joods Nieuwjaar

Grote Verzoendag

Loofhuttenfeest

Vreugde der Wet

Feest van het Licht

Lotenfeest

Joods Paasfeest

Feest van Gods openbaring

Rosj Hasjanah

Yom Kippoer

Soekot

Simchat Thora

Chanoeka

Poerim

Pesach

Sjavout

Christelijke feestdagen

Aswoensdag

Biddag voor gewas en arbeid

Dankdag voor gewas en arbeid  

De overige christelijke feestdagen zijn officiële feestdagen waarop elke leerling vrij heeft.

 

Islamitische feestdagen

Offerfeest

Islamitisch nieuwjaar

De tiende dag

Geboortedag van de profeet Mohammed

Hemelreis van de profeet Mohamed

Nacht van de lotbezegeling

Suikerfeest

led-al-Adha

Al Hijra

Asjoena

Milad an-nabil

Lailat al-Mi'raj

Lailat al-Bara'at led-al-Fitr

Hindoeïstische feestdagen

Lentefeest

Lichtjesfeest

Holi Phagua

Divali

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.

Er zijn eventueel andere feestdagen of bijeenkomsten die verbonden zijn aan geloofs- of levensovertuiging. Bij twijfel kan men altijd overleggen met de leerplichtambtenaar.

Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien lesdagen in een schooljaar gaat (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.

Gaat het om meer dan tien dagen in één schooljaar dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit nadat hij de directeur heeft gehoord. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin.

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling. Bij een overschrijding van tien lesdagen is overleg met de leerplichtambtenaar een vereiste.

Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 • 1.

  Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.

 • 2.

  De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

 • 3.

  Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemenzal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.

• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.

• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.

• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).

• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.

• Vakantie in verband met gewonnen prijs.

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).

Procedure melding ongeoorloofd verzuim

• Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of het vermoeden van ongeoorloofd verzuim dan dient dit schriftelijk (post of email) gemeld te worden bij de leerplichtambtenaar. Graag in deze melding zoveel mogelijk gegevens van de leerling, het verzuim en de school vermelden. Let op, bij wettelijk verzuim (ongeoorloofd verzuim van meer dan 16 uur les of praktijktijd gedurende één periode van vier opeenvolgende lesweken, art. 21 Lpw) moet de school direct melding doen aan de leerplichtambtenaar.

• Na een melding neemt de leerplichtambtenaar eventueel contact op om meer gegevens rondom de melding te verzamelen.

• Naar aanleiding van deze melding ontvangen de ouders een waarschuwingsbrief met het verzoek contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

• Tijdens het contact met de leerplichtambtenaar moeten zij uitleggen wat de reden was dat hun kind/kinderen afwezig was/waren.

• Naar aanleiding van dit contact volgt er een oordeel van de leerplichtambtenaar. Dit wordt zowel ouders als school schriftelijk medegedeeld. Er zijn de volgende resultaten mogelijk:

o Het contact heeft geleid tot afdoende verklaring en er worden verder geen stappen ondernomen.

o Er volgt een waarschuwing.

o Er wordt een zorgmelding gedaan (indien het verzuim een signaal is van een zorgelijke situatie).

o Er volgt een Halt-verwijzing (mini-procesverbaal).

o Er volgt een procesverbaal.

• Indien ouders al eerder een waarschuwing hebben gehad wegens ongeoorloofd verzuim dan wordt bij wederom een oordeel van ongeoorloofd verzuim een proces verbaal opgemaakt.

Bezwaar

Tegen besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn bezwaar en beroep mogelijk. Dit geldt ook in het geval van een aanvraag voor verlof. Ouders moeten een bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij het bestuursorgaan (directeur of leerplichtambtenaar) dat het besluit heeft genomen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van belanghebbende;

- dagtekening (datum);

- omschrijving van het besluit dat is genomen;

- argumenten die duidelijk maken waarom de aanvrager niet akkoord gaat met het besluit;

De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de aanvrager schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Dit gebeurt binnen acht weken.

Zijn de ouders het dan nog niet eens met het besluit, dan kunnen ze op grond van de AWB binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Een beroepschrift indienen heeft geen schorsende werking.