Aanwijzingsbesluit APV indieningstermijn vergunningaanvragen Beemster Feestweek

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening (betreft de indieningstermijn van vergunningaanvragen)

De burgemeester van Beemster;

gelezen artikel 1.3, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010,

gelet op artikel 174 van de Gemeentewet,

besluit:

dat de aanvraag van vergunningen en ontheffingen ten behoeve van de Beemster Feestweek vóór 1 maart van het lopende jaar, ingediend moet worden bij het bevoegde bestuursorgaan.

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Alsud vastgesteld d.d. 16 december 2010.
H.N.G. Brinkman, burgemeester