Havenreglement gemeente Meppel

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Havenreglement gemeente Meppel

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op het bepaalde in de artikelen 18 en 29 van de Havenverordening Meppel;

b e s l u i t:

vast te stellen het:

HAVENREGLEMENT GEMEENTE MEPPEL

Artikel 1

Het havenreglement is van toepassing op het gebied zoals dat is aangegeven volgens de Havenverordening

Artikel 2

Op de bij dit reglement behorende kaarten (bijlagen I en II) staan de gedeelten van de haven aangegeven die zijn aangewezen voor de ligplaatsen van de beroepsvaart, de pleziervaart (inclusief jaarligplaatsen en ligplaatsen voor passanten)

Artikel 3

Voertuigen mogen alleen worden geparkeerd of gestald op de als zodanig aangegeven (openbare) parkeerplaatsen.

Artikel 4

  • 1. Op kampeerterreinen mogen alleen mogen alleen tenten en campers worden geplaatst op aanwijziging van de havenmeester.

  • 2. Het is niet toegestaan auto's en caravans te plaatsen op kampeerterreinen.

Artikel 5

Van een aanlegplaats mag niet langer gebruik gemaakt worden dan voor een bepaalde handeling noodzakelijk is (brugbediening, schutten, aanmelden voor een passanten- of ligplaats).

Artikel 6

a. In de haven van Rogat mag van een door de havenmeester aangewezen passantenplaats niet langer gebruik gemaakt worden dan 3 dagen (3x24 uur). Dit geldt niet voor open boten kleiner dan 4,5 meter in de periode van 1 april tot 1 oktober in de haven van Rogat op een door de havenmeester aangewezen plaats.

b. Binnen 14 dagen na het verlaten van de passantenplaats mag niet opnieuw een passantenplaats worden ingenomen.

d. Van een door de havenmeester aangewezen kampeerplaats mag niet langer dan 14 aaneengesloten dagen gebruik gemaakt worden.

Artikel 7

Van een door de havenmeester aangewezen vaste/seizoen ligplaats moet minimaal een maand en kan maximaal tot afloop van de betreffende periode ( 31 maart of 30 september) gebruik worden gemaakt. Voor het gebruik van een dergelijke "ligplaats" wordt een aangiftebiljet binnenhavengeld toegezonden. Voor de inning van het havengeld wordt een gedeelte van een maand als een volle maand gerekend.

Artikel 8

Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat ze vrij van andere vaartuigen, steigers en palen liggen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan hierin worden voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.

Zonodig moet het kluifhout worden ingenomen, de boegspriet worden getopt en het anker op de boeg genomen.

Artikel 9

De havenmeester is bevoegd aan de gebruikers tijdelijk in verband met onderhouds-werkzaamheden of iets dergelijks een andere ligplaats of kampeerplaats aan te wijzen dan de oorspronkelijk aangewezen plaats.

Dit geldt ook voor een gebruiker van een seizoen- of jaarligplaats.

Artikel 10

Bij geval van storm, brand of enig ander onheil wordt van een ieder die in het havengebied aanwezig is, verwacht hulp te verlenen.

Artikel 11

De gebruiker van een aanlegplaats, ligplaats, stallingsplaats, kampeerplaats e.d. dient deze net, ordelijk en overeenkomstig de bestemming in te richten en te gebruiken.

Artikel 12

Een toegewezen passantenplaats, ligplaats of kampeerplaats is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik; onderverhuring, ingebruikgeving aan derden of medegebruik is niet toegestaan. Ruiling van plaats, zonder toestemming van de havenmeester, is niet toegestaan.

Artikel 13

Indien vergunninghouder zijn ligplaats gedurende een periode van een week of langer, om welke reden dan ook, niet zal gebruiken, moet dat vooraf gemeld worden aan de havenmeester. De havenmeester is gerechtigd om de betreffende ligplaats gedurende de betreffende periode te gebruiken als ligplaats voor passanten, zonder dat vergunninghouder rechten kan doen gelden op verrekening van het havengeld. De vergunninghouder behoudt het recht gebruik te maken van de ligplaats gedurende de vergunningsperiode.

Artikel 14

Aan de gebruiker van een aangewezen passantenplaats, ligplaats of kampeerplaats kan door de havenmeester worden toegestaan een kleinere volgboot, zeilboot of zeilplank binnen de begrenzing van de aangewezen plaats onder te brengen.

Artikel 16

Een verzoek tot sluis- en/of brugbediening, voor boven de Meppelersluis aanwezige vaartuigen, moet minstens een half uur voor de betreffende bloktijd aan de havenmeester worden gedaan. Voor boven en beneden de sluis aanwezige vaartuigen geldt dat men minstens 15 minuten voor het einde van de bloktijden aanwezig moet zijn.

De havenmeester bepaalt de volgorde en het tijdstip van de sluis- en/of brugbedieningen. Voor sluisbediening en/of brugbediening is geen sluis- of bruggeld verschuldigd.

Artikel 16

Niet toegestaan is het:

a. aanbrengen van wijzigingen aan steigers, kaden e.d.;

b. dumpen van afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers;

c. gebruik van onderwaterclosets;

d. op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen e.d.;

e. ontsteken van open vuur;

f. vissen vanaf steigers;

g. los laten lopen van honden;

h. het betreden of verhalen van een aan derden toebehorende boot anders dan wanneer hierdoor schade aan deze boot of andere zaken (ook van derden) kan worden voorkomen;

i. "zeil maken" en/of "voeren van zeil" binnen het havengebied;

j. met motorboten harder varen dan 6 km./uur;

k. verstoren van de rust;

l. gebruik van vuur- en vonkveroorzakende apparatuur op of bij de ligplaatsen aan het Westeinde binnen een afstand van 100 meter ten tijde dat aan de zuidelijke oever van Zijtak Meppelerdiep één of meer tankschepen zijn afgemeerd.

Artikel 17

Een ieder die zich in het havengebied bevindt alsmede de gebruikers van aanleg- en lig- en kampeerplaatsen zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van de instructies of het bij herhaling overtreden van het havenreglement kan ontzegging van verder gebruik van alle havenfaciliteiten volgen.

Artikel 18

Daar waar dit reglement spreekt van de "havenmeester" hieronder tevens te verstaan de door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen vervanger en de met het toezicht belaste ambtenaren.

Artikel 19

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van twijfel of geschil omtrent de uitleg van dit reglement beslist in eerste instantie de havenmeester of zijn vervanger.

Artikel 20

Het Havenreglement gemeente Meppel zoals laatstelijk gewijzigd op 6 juni 2013, met kenmerk 183720, komt hiermee te vervallen.

Ondertekening

Vastgesteld d.d 6 mei 2003,
Burgemeester en wethouders van Meppel,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 ligplaatsenoverzicht beroepsvaart en pleziervaart

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 ligplaatsenoverzicht beroepsvaart en pleziervaart

afbeelding binnen de regeling