Regelgeving t.a.v. evenementen

Geldend van 06-08-2009 t/m heden

Intitulé

Regelgeving t.a.v. evenementen

Besluit m.b.t. tot kleine evenementen op basis van artikel 2.2.2 van de APV.

Artikel 1 Categorieën vrijgesteld evenementen naar karakter

De volgende categorieën evenementen worden vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV:a. de intocht van Sint Nicolaas en de muzikale rondgangen die door muziekverenigingen in de gemeente Kaag en Braassem worden gehouden;b. tourtochten zonder wedstrijdelement;c. evenementen georganiseerd met betrekking tot Koninginnedag,d. herdenkingsplechtigheden op 4 mei;e. straatspeeldagen;f. straat- of buurtfeesten met minder dan 150 personen al dan niet met een barbecue;g. snuffelmarkten in een gebouw, dat hiervoor over een actuele gebruiksvergunning beschikt.

Artikel 2 Voorwaarden voor categorale vrijstelling

Evenementen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.2.2 van de APV, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:a. sprake is van een incidenteel karakter, waar onder verstaan wordt een maal per jaar;b. geen winstoogmerk beoogd wordt;c. de totale vierkante meters van de op te richten tent niet meer bedraagt dan 50;d. er alleen muziek weergegeven wordt door middel van geluidsapparatuur, zoals radio, cd-speler, en dergelijk, en akoestische muziekinstrumenten, welke niet door middel van geluidsversterkers worden weergegeven;e. er geen omroepactiviteiten door middel van een geluidsversterker plaatsvinden;f. de geluidsbelasting voor de omgeving maximaal 70 dB(A), gemeten aan de gevels van woningen van derden dan wel op 100 meter afstand van de locatie van de activiteit, bedraagt;g. de eindtijd van de activiteit in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag uiterlijk 01.00 uur en de eindtijd van de muziek 24.00 uur is;h. de eindtijd van de activiteit op de overige dagen uiterlijk 23.00 uur en de eindtijd van muziek in welke vorm dan ook uiterlijk 22.00 uur is;i. de doorgaande wegen niet worden afgesloten;j. er voldoende sanitaire voorzieningen bij de feesten aanwezig zijn;k. er geen inzet van hulpdiensten nodig is;l. er één organisator is.

Artikel 3 Uitgesloten van categorale vrijstelling

Dit besluit is niet van toepassing op evenementen:a. die meer dan 150 personen trekken;b. die meer dan een dag duren; c. waarvoor een calamiteitenplan verplicht is; d. waarvoor de inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is; e. waarvoor tijdelijke bouwwerken, niet zijnde een tent met minder dan 50 vierkante meter, worden opgericht; f. waarvoor een vergunning of ontheffing op grond van een andere wet noodzakelijk is.  

Artikel 4 Bevoegdheden burgemeester

De burgemeester kan nadere regels vaststellen in het belang van de bescherming van: a. de openbare orde; b. het voorkomen of beperken van overlast; c de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen; d de zedelijkheid of gezondheid.

Artikel 5 Melding

De melding dient te geschieden door middel van een door de burgemeester vastgesteld meldingsformulier uiterlijk vier weken voordat het evenement plaats vindt.

Artikel 6 Verbod evenement

De burgemeester kan het evenement verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Hij doet daarvan binnen veertien na de ontvangst van de melding mededeling aan de organisator.

Ondertekening

Bevoegdheid tot vaststellen: de burgemeesterDatum vaststelling: 28 april 2009 Datum bekendmaking: 29 juli 2009Datum inwerkingtreding: 6 augustus 2009