Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening)

Geldend van 02-07-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening)

De R a a d der gemeente Meppel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2017 , nr 1253969;

overwegende: ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7  van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

De Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges vast te stellen;

Verordening op de heffing en invordering van leges

Artikel 1 Begripsschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.

  d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot afgifte van afdrukken van voorstellen, rapporten, adressen en andere stukken welke vanwege de administratieve diensten der gemeente worden vermenigvuldigd en aan de gemeenteraad worden overlegd, indien zij worden gevraagd door de publiciteitsmedia t.b.v. de nieuwsverspreiding;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voorzover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andereschriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van deschriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. De uit de hoofdstukken 1 tot en met 4, 6 tot en met 10, 15 en 16 van de tarieventabelvoortvloeiende leges worden geheven zonder dat de verplichting daartoe bij beschikking isvastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 2 weken dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordeningbehorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf vanleges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.11 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk;

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening van 24 mei 2012, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 april 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

 • 3. De in onderdeel 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden en de in onderdeel 2.1.1.2 genoemde “bouwprijzen Software” worden bekend gemaakt door ter inzage legging bij de gemeente Meppel.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening.

Bijlage I Legestarieventabel 2020

Tarieventabel 2020, behorende bij de Legesverordening.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8a Wet geluidhinder

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend

onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Vervallen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in de Secretarie, Hoofdstraat 20 te Meppel, het Stadhuis, Grote Oever 26 te

Meppel of Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel op:

 

1.1.1.1

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 833,70

1.1.1.2

maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 18.00 uur;

woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

€ 297,80

1.1.1.3

woensdag van 12.00 uur tot en met vrijdag 18.00 uur

€ 357,35

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de

gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

€ 103,85

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in een aangewezen goedgekeurde locatie, op:

 

1.1.3.1

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 1.012,30

1.1.3.2

maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

€ 476,50

1.1.3.3

Het tarief genoemd in artikel 1.1.3.1 en 1.1.3.2 wordt verhoogd met € 81,85 wanneer de

huwelijksvoltrekking plaats vindt in locatie “De Havixhorst”, Schiphorsterweg 34-36 te De

Schiphorst of in locatie Zizo, Steenwijkerstraatweg 10 te Meppel.

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in een goedgekeurde vrije locatie, op

 

1.1.4.1

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 1.101,75

1.1.4.2

maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

€ 565,75

1.1.4.3.

Wanneer de huwelijksvoltrekking plaats vindt tussen vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag

10.00 uur of tussen zaterdag vanaf 16.00 uur en maandag 10.00 uur worden de tarieven

genoemd in artikel 1.1.1.1, 1.1.1.3 en 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4.1 en 1.1.4.2 verhoogd met

€ 467,10

1.1.4.4

Wanneer de huwelijksvoltrekking plaats vindt na 18.00 uur en voor 10.00 uur, op andere

dagen dan genoemd in artikel 1.1.4.3, worden de tarieven genoemd in artikel 1.1.1.2,

1.1.1.3, 1.1.3.2 en 1.1.4.2 verhoogd met

€ 350,35

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een kosteloos huwelijk of registratie van een

partnerschap in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel, waarvan tenminste één persoon

woonachtig is in de gemeente Meppel,

 

1.1.5.1

Op dinsdag 8.30 of 9.00 uur

€ 0,00

1.1.6

Het tarief voor een verkorte ceremonie bedraagt

€ 101,70

1.1.7

Het tarief voor het benoemen van een externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

bedraagt

€ 101,70

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

binnen veertien dagen voor de dag van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap

€ 85,95

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.9.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 22,40

1.1.9.2

Voor het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschap boekje

€ 17,00

1.1.9.3

Voor het kalligraferen van een bijschrijving in een trouwboekje of partnerschapboekje, per

bijschrijving

€ 6,60

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij het

voltrekken van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap per huwelijk of

per registratie van een partnerschap

€ 30,00

1.1.11

Vervallen

 

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van

een abonnement op het wekelijks verstrekken van opgaven, voor zover voor het opnemen

van deze gegevens in die opgaven toestemming is verleend, omtrent:

 

1.1.12.1

geborenen

€ 276,95

1.1.12.2

ondertrouwden

€ 188,15

1.1.12.3

gehuwden

€ 188,15

1.1.12.4

geregistreerde partners

€ 188,15

1.1.12.5

overledenen

€ 277,40

1.1.13

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als

bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is

opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt

€ 53,97

1.2.2

van een nationaal paspoort , een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt

€ 53,97

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende

de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,37

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt

€ 53,97

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,97

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,83

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt

€ 29,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde

documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,78

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,70

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 
 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen

1.4.3 en1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

geraadpleegd.

 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,15

 
 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

 
 
 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 835,95

 
 

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.881,65

 
 

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 4.312,90

 
 

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 11.507,55

 
 

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 19.165,65

 
 

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een

opgave gedurende een periode van één jaar

 
 
 

1.4.2.3.1

van zich in de gemeente gevestigde personen

€ 276,90

 
 

1.4.2.3.2

verhuizingen binnen de gemeente

€ 276,90

 
 

1.4.2.3.3

uit de gemeente vertrokken personen

€ 276,90

 
 

1.4.2.3.4

Bij een combinatie van 2 van de onder 1.4.2.3.1 t/m 1.4.2.3.3 genoemde

soorten verstrekkingen

€ 494,85

 
 

1.4.2.3.5

Bij een combinatie van 3 van de onder 1.4.2.3.1 t/m 1.4.2.3.3 genoemde

soorten verstrekkingen

€ 713,20

 
 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking

verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in

de basisregistratie personen.

 
 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 11,15

 
 

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

 
 
 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 835,95

 
 

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.881,65

 
 

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 4.312,90

 
 

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 11.507,55

 
 

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 19.165,65

 
 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met

behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het

Besluit basisregistratie personen

€ 24,75

 
 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van

gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie

personen

€ 2,50

 
 

1.4.7

Selecties:

 
 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van

gegevens

 
 
 
 

ten aanzien van door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide

personen, waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs

elektronische weg moet worden gelezen

 
 
 

1.4.7.1

bedraagt het basisbedrag

€ 374,30

 
 

1.4.7.2

verhoogd per verstrekking

€ 0,45

 
 

1.4.7.3

indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst, wordt het

bedrag als bedoeld onder 1.4.7.1 en 1.4.7.2 per etiket

 
 
 

1,4.7.3.1

verhoogd met

€ 0,10

 
 

1.4.7.3.2

met een minimum van

€ 36,35

 
 

1.4.8

voor andere gegevensverzamelingen als bedoeld onder 1.4.7 wordt het

bedrag als bedoeldonder 1.4.7.1 en 1.4.7.2, per verzameling verhoogd met

€ 45,10

 
 

1.4.9

voor levering van gegevens als bedoeld in 1.4.7 in een bestandsvorm wordt

het bedrag als bedoeld in 1.4.7.1 en 1.4.7.2, verhoogd met

€ 89,40

 
 

1.4.10

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie

personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Is komen te vervallen

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als

bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

 

met een maximum per bericht van

€ 5,10

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,90

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,10

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk

toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,90

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3

meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40

van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,60

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken, exclusief BTW

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met memorie van toelichting en overige bijlagen;

beheersdeel

€ 87,90

beleidsdeel

€ 23,25

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met memorie van toelichting en overige bijlagen;

beheersdeel

€ 87,90

beleidsdeel

€ 23,25

1.7.1.3

een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda met voorstellen voor de raads-, en commissievergaderingen:

indien verzonden

€ 209,45

indien afgehaald

€ 92,20

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een afdruk op papier van een deel van de grootschalige basiskaart

Meppel

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 25,65

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 29,55

1.8.1.1.3

in formaat A2

€ 33,55

1.8.1.1.4

in formaat A1

€ 37,55

1.8.1.1.5

in formaat A0

€ 41,70

1.8.1.2

tot het verstrekken van een afdruk op papier van een luchtfoto

 

1.8.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 37,50

1.8.1.2.2

in formaat A3

€ 41,75

1.8.1.2.3

in formaat A2

€ 45,80

1.8.1.2.4

in formaat A1

€ 49,80

1.8.1.2.5

in formaat A0

€ 53,85

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de kadastrale massale output

€ 14,25

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel

tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel

9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 14,25

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.3.1

Digitale ondergronden van delen van de Gemeente Meppel vanuit de grootschalige

basiskaart Meppel per ha.

 

1.8.3.2

stedelijk gebied

€ 38,00

1.8.3.3

landelijk gebied

€ 25,25

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van

 

1.8.4.1

afdrukken c.q. digitaal aanleveren van kaarten, tekeningen of dergelijke die door of in

opdracht van de Gemeente Meppel zijn vervaardigd (WVG-kaarten, bestemmingsplannen,

bouwplannen etc.)

 

1.8.4.2

per uur

€ 88,70

1.8.4.3

De kosten worden per opdracht afzonderlijk bepaald en worden per kwartier verrekend

 

1.8.5.1

Het basistarief bedraagt terzake van het opvragen van gegevens over perceelsgebonden

informatie per object (leges voor opgevraagde informatie door makelaars), excl. kopieën

€ 30,80

1.8.5.2

vermeerderd per gestelde vraag met

€ 8,45

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 11,20

1.9.3.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 9,45

 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het

gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als

bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 29,80

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in

artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 29,80

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

n.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor:

 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening (individuele

vergunning)

€ 36,35

1.14.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing om de

standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen als bedoeld in artikel 14,

tweede lid, van het Marktreglement

€ 36,35

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

Tot het verlenen van een ontheffing of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenwet of

het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 36,35

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de

eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 40,60

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het

verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van

werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 423,45

1.17.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere

beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 423,45

1.17.1.2

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van

aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 423,45

1.17.1.3

indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden

in of op de openbare gemeentegrond per strekkende meter sleuf, verhoogd met

 

1.17.1.3.1

voor de eerste 1 kilometer

€ 2,10

1.17.1.3.2

Als er sprake is van een leidinglengte van 1.000 meter of meer, is de bepalingen 1.17.1.3.1 niet van toepassing. De leges als bedoeld onder 1.17.1 worden in rekening gebracht.

Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 46,60

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 46,15

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 83,00

1.18.4

Tot het verstrekken van een vervangende gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in

15.1.3 bij verlies, vermissing of ontvreemding

€ 38,90

1.18.5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor het krijgen van een ontheffing van artikel

61b RVV 1990

€ 46,90

1.18.6

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel

29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 158,25

1.18.6.1

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een gehandicaptenparkeer- plaats op kenteken

€ 121,90

1.18.7

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet, aangevraagd 3 weken of langer van tevoren (ontheffing in verband met toegang voetgangersgebied)

€ 36,35

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,90

1.19.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat zwart-wit druk

€ 0,35

1.19.1.2.2

per pagina op papier van A4-formaat kleurendruk

€ 2,50

1.19.1.2.3

per pagina op papier A3-formaat zwart-wit druk

€ 0,95

1.19.1.2.4

per pagina op papier A3-formaat kleurendruk

€ 5,05

1.19.1.2.5

per pagina op papier A0-formaat

€ 9,15

1.19.1.2.6

per pagina op papier A0-formaat kleurendruk

€ 53,70

1.19.1.2.7

per pagina op papier van een ander formaat

€ 126,45

1.19.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen

1.19.1.2.1 tot en met 1.19.1.2.7 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart,

tekening of lichtdruk

€ 22,10

1.19.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 36,35

1.19.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt,

voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief

is opgenomen, per pagina

€ 2,90

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Indien de raming van de bouwkosten ontbreekt of onvoldoende onderbouwd is, wordt de bouwsom berekend zoals bepaald in de meest recente versie van de “Bouwprijzen Software”van het “Nederlands Bouwkosten Instituut”, beschikbaar gesteld door “Moors Bouw Calculatie Prijzen".

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een

indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

Nvt

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

met een bouwkostenraming van € 25.000,00 of meer:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een

omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

Indien de raming van de bouwkosten ontbreekt of onvoldoende onderbouwd is, wordt de bouwsom berekend zoals bepaald in de meest recente versie van de “Bouwprijzen Software” van het “Nederlands Bouwkosten Instituut”, beschikbaar gesteld door “Moors Bouw Calculatie Prijzen”.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges

voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de

verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag

moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig

het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van

de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een

legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

2,5 %

2.3.1.1.1

van de bouwkosten, naar boven afgerond op hele euro’s met

een minimum van

€ 131,70

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor

advieskosten van de welstandscommissie, ongeacht of de vergunning wordt

verleend, gebaseerd op de bouwkosten afgerond op hele euro’s:

 

2.3.1.2.1

van € 0,00 t/m € 10.000,00

€ 42,45

2.3.1.2.2

Boven de € 10.000,00 aan vaste kosten bedraagt het tarief

€ 28,30

2.3.1.2.2.1

Vermeerderd met

2 ‰

 

Van het op euro’s afgeronde bedrag over € 0,00 tot € 250.000,00

 

2.3.1.2.2.2

Vermeerderd met

1 ‰

 

Van het op euro’s afgeronde bedrag over € 250.001,00 tot € 450.000,00

 

2.3.1.2.2.3

Vermeerderd met

½ ‰

 

Van het op euro’s afgeronde bedrag over € 450.001,00 tot € 2.250.000,00

 

2.3.1.2.2.4

Vermeerderd met

¼ ‰

 

Van het op euro’s afgeronde bedrag boven € 2.250.001,00

 

2.3.1.2.3

voor meerdere woningen per adviesaanvraag worden de advieskosten per

woning berekend. Etage- en galerijwoningen worden beschouwd als een blok.

Het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

 

2.3.1.2.4

Voor advieskosten voor reclame objecten per aanvraag

€ 42,45

 
 
 
 

Extra welstandstoezicht

 

2.3.1.2.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1

bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling

van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag of na

besluitvorming op de in dat onderdeel bedoelde aanvraag,

wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een

nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 772,95

 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 103,75

 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of

gereedkomen van de bouwactiviteit of indien met de bouwactiviteit is gestart

voordat er een besluit op de bedoelde aanvraag is genomen:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

25%

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor

het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend

nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

Nvt

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

€ 404,80

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,

van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,

onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking):

€ 404,80

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking):

€ 404,80

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking):

€ 7.889,90

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke

afwijking):

€ 2.568,95

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid,onder b, van de Wabo wordt toegepast van

(afwijking exploitatieplan):

€ 404,80

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 404,80

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 404,80

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van een voorbereidingsbesluit):

€ 404,80

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een

bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,

van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt

het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking):

€ 404,80

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking):

€ 404,80

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking):

€ 7.889,90

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke

afwijking):

€ 2.568,95

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking exploitatieplan):

€ 404,80

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 404,80

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de

wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo

wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 404,80

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 404,80

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot

brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt

het tarief:

€ 500,40

 

Indien de omgevingsvergunning de hierna genoemde bouwwerken of

inrichtingen betreft, wordt het onder 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd met

de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen

 
 

Theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, bioscopen,

gebedshuizen, kantoren, scholen, horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels,

nacht- en dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, apotheken,

gezondheidscentra, buurthuizen,zwembaden, sauna’s, bibliotheken met een

bruto vloeroppervlakte:

 

tot

100m2

€ 324,00

van

100 tot 500 m2 per m2

€ 3,10

Van

500 tot 2.000 m2

€ 927,00

 

vermeerderd per m2 met

€ 1,40

van

2.000 tot 5.000 m2

€ 2.806,85

 

vermeerderd per m2 met

€ 0,45

Van

5.000 tot en met 50.000 m2

€ 4.517,10

 

vermeerderd per m2 met

€ 0,10

Boven

50.000 m2

€ 5.941,50

 

vermeerderd per m2 met

€ 0,10

 

Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, tentoonstellingsruimten,

musea, sport- en evenementshallen, winkels, warenhuizen, winkelcentra,

kampeerplaatsen, jachthavens met een bruto vloeroppervlakte:

 

tot

100 m2

€ 165,20

van

100 tot 500 m2, per m2

€ 1,75

van

500 tot 2.000 m2

€ 498,65

 

vermeerderd per m2 met

€ 0,65

van

2.000 tot 5.000 m2

€ 1.296,80

 

vermeerderd per m2 met

€ 0,30

van

5.000 tot en met 50.000 m2

€ 2.294,00

 

vermeerderd per m2 met

€ 0,10

boven

50.000 m2

€ 3.719,00

 

vermeerderd per m2 met

€ 0,05

 

Voor inrichtingen zoals loodsen, vemen en opslagplaatsen geldt het hieronder

genoemde tarief voor niet-bebouwd terrein dat voor bedrijfsdoeleinden in

gebruik wordt genomen of gehouden (openlucht-opslag, stalling).

Bruto oppervlakte niet bebouwd, voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein:

 

tot

500 m2

€ 162,70

van

500 tot 2.000 m2

€ 283,20

van

2.000 tot 5.000 m2

€ 488,35

boven

5.000 m2

€ 488,35

 

Vermeerderd per 5.000 m2 of gedeelte daarvan met

€ 81,40

 

Voor tijdelijke bouwsels of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende

tijdelijke evenementen en overige evenementen (bijv. in de buitenlucht)

tijdelijk bouwsel of evenement:

 
 

maximaal 3 dagen

€ 510,35

 

langer dan 3 dagen maar niet langer dan 7 dagen

€ 833,70

 

langer dan 7 dagen

€ 833,70

 

vermeerderd per week of gedeelte daarvan met

€ 157,85

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde

stads- ofdorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft opeen activiteit met betrekking tot een rijks-,

provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in

samenhang met deprovinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke

erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in

de andere onderdelen vandit hoofdstuk indien tevens sprake is van de

in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van

een beschermd monument:

€ 179,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument

op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 179,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd

stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of

artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang

met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke

erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in

de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de

in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 179,00

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale

verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die

provinciale verordeningvan die gemeentelijke verordening een

vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 179,00

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van

een provinciaal of gemeentelijk monument, bedraagt het tarief:

€ 179,00

2.3.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of

gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in

gevaar gebracht, bedraagt het tarief:

€ 179,00

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de

Wabo met betrekking tot de ‘monumentenverordening van de

gemeente Meppel’ aangewezen monument op grond van deze

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het

tarief:

€ 179,00

2.3.6.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening

aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het

tarief:

€ 179,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning betrekking heeftop het

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin

dat in

 
 
 

een bestemmingsplan, beheersverordening of

voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

€ 93,60

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

NVT

 
 
 
 
 

2.3.9

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand,

waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 4:6 en/of artikel 4:7

van de Algemene plaatselijke verordening een ontheffing is vereist,

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de

Wabo, bedraagt het tarief:

€ 19,85

 
 
 
 
 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 
 
 

NVT

 
 
 
 
 
 

2.3.11

Natura 2000-activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeftop een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef

en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-

activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 142,40

 
 
 
 
 

2.3.12

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef

en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit)

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de

in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 95,60

 
 
 
 
 

2.3.13

Andere activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of

handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen

categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van

de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 92,55

 

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke

verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de

Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 92,55

 

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 92,55

 
 
 
 
 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5,

eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen

van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het

bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste

fase betrekking heeft;

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag een beschikking

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking

heeft.

 
 
 
 
 
 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van

dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 104,75

 

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het

tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere

instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op

de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld.

Indien de begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een

aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting

aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

schriftelijk is ingetrokken

 
 
 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het

tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen

bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de

Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet

afgeven:

€ 104,75

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

moet afgeven:

€ 508,50

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken vóór het nemen van de beschikking

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen of het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, of wanneer besloten wordt dat de informatie onvoldoende is om tot een beoordeling te komen bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.16.1, 2.3.16.2, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

nvt

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging

van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden

beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 132,25

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet

ruimtelijke ordening:

€ 6.873,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de

Wet ruimtelijke ordening:

€ 6.873,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b,

van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 5.142,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek of het beoordelen

van een initiatief:

€ 290,90

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning of een

bestemmingsplanherziening voor een op basis van het principeverzoek uitgewerkt

plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges

met deze leges verrekend.

 

Hoofdstuk 8a Wet geluidhinder

2.8a.1

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een hogere grenswaarde in het

kader van de Wet geluidhinder, voor zover dit voor het vaststellen van een

bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid,

sub a onder 3 van de Wabo wordt toegepast, nodig is bedraagt het tarief:

€ 2.334,05

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Vervallen

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere,

in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 132,25

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en

niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 240,05

 

Als de gemeente een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet heeft

verleend is het tarief genoemd in artikel 3.1.3.2 niet verschuldigd

 

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank-

en Horecawet, na verlening van een Drank- en Horecavergunning, mits alleen wijziging

van een leidinggevende(n)

€ 103,30

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een horecavergunning als bedoeld in artikel 2:11 van

de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.1.3.1

voor het onderdeel exploitatie openbare inrichting (ingevolge artikel 2:11 APV)

€ 63,40

3.1.3.2

voor het onderdeel toestemming verstrekken alcoholvrije dranken (ingevolge artikel

2:11 APV)

€ 240,05

3.1.3.3

voor het onderdeel terras (ingevolge 2:11 APV)

€ 63,40

3.1.3.4

voor het onderdeel openstelling van een openbare inrichting buiten de voorgeschreven

sluitingstijden (ingevolge artikel 2:11 APV)

€ 110,55

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 202,80

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de

Drank- en Horecawet

€ 104,25

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een eenmalige vergunning tot openstelling van een

horecabedrijf buiten de voorgeschreven sluitingstijden (ingevolge artikel 2:13 APV)

€ 48,95

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

N.V.T.

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de

Algemene plaatselijke verordening

 

3.3.1.1

voor een prostitutiebedrijf of een escortbedrijf

€ 683,60

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

N.V.T.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.V.T.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

N.V.T.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 36,35

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2019.

Meppel,

de griffier,

de voorzitter