Regeling vervallen per 17-05-2023

Vaststellen instellingsbesluit voor de Commissie Beeldende Kunst in Hoorn 2010

Geldend van 30-12-2010 t/m 16-05-2023

Intitulé

Vaststellen instellingsbesluit voor de Commissie Beeldende Kunst in Hoorn 2010

Corsaregistratienummer: 10.29229

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen het collegevoorstel nr. 10.29223 14 juni 2010;

 • -

  gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 • -

  overwegende dat de evaluatie van de adviescommissie Beeldende Kunst heeft uitgewezen dat de verplichting tot het benoemen van een architect als lid, kan worden geschrapt en dat daartoe het instellingsbesluit moet worden aangepast;

 • -

  overwegende dat uit oogpunt van overzichtelijkheid het huidige instellingsbesluit moet worden ingetrokken en dat daarvoor in de plaats een nieuwe moet worden vastgesteld.

Besluit:

 • 1.

  in te stellen:

Commissie voor de beeldende kunst in Hoorn 2010

 • 2.

  te bepalen, dat de commissie bestaat uit 3 leden;

 • 3.

  vast te stellen dat een onafhankelijke voorzitter door het college benoemd wordt. De commissie wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan;

 • 4.

  dat de commissie als taak heeft het college gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent de toepassing van beeldende kunst in het openbare gebied van de gemeente, over de realisering en instandhouding van accommodaties de beeldende kunst betreffende en over maatregelen ter stimulering van de afname van beeldende kunstproducten;

 • 5.

  dat tot lid van de commissie door het college worden benoemd:

  • ·

   drie leden die beeldend kunstenaar zijn, waarvan een beeldend kunstenaar op voordracht van de Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken De Boterhal;

 • 6.

  dat het college een ambtenaar die kennis heeft van de ruimtelijke ordening in Hoorn als adviseur aanwijst. Daarnaast is de commissie bevoegd voor de behandeling van een zaak de betrokken architect en/of stedenbouw kundige als adviseur aan de vergaderingen deel te laten nemen;

 • 7.

  dat de leden van de commissie voor een periode van vier jaar door het college benoemd. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door schriftelijk bedanken, overlijden of ontslag;

 • 8.

  dat de commissie een intern rooster van aftreden vaststelt;

 • 9.

  het secretariaat van de commissie op te dragen aan een daartoe aan te wijzen ambtenaar van de gemeente. De secretaris is de commissie behulpzaam bij alhaar werkzaamheden. Daarnaast voert de secretaris daar waar nodig overleg met de portefeuillehouder kunst en cultuur;

 • 10.

  dat de commissie vergadert als dit in verband met het uitbrengen van adviezen nodig is of zo dikwijls de commissie dan wel de voorzitter dit nodig oordeelt;

 • 11.

  dat de vergaderingen in principe openbaar zijn. Er wordt in beslotenheid vergaderd over aankopen en opdrachten;

 • 12.

  dat van het in een vergadering behandelde, een verslag wordt gemaakt. De verslagen van de commissie liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris van de commissie;

 • 13.

  dat de commissie bij meerderheid van stemmen beslist. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. De leden van de commissie onthouden zich van de oordeelsvorming en van de stemming wanneer aangelegenheden aan de orde zijn welke rechtstreeks betrekking hebben op hun werk;

 • 14.

  dat de commissie verplicht is een of meer vertegenwoordigers van de (toekomstige) gebruikers van een openbaar gebouw, ten aanzien waarvan advies zal worden uitgebracht, bij het samenstellen van dit advies te betrekken;

 • 15.

  dat de commissie adviezen motiveert en daarbij een kostenraming voegt. De commissie beoordeelt de in opdracht van het college ingediende schetsontwerpen voor kunsttoepassingen en de bijbehorende begrotingen en brengt aan de hand van die beoordeling een advies uit aan het college;

 • 16.

  dat de commissie de plaatsing in de openbare ruimte begeleidt tot en met de oplevering van het kunstwerk;

 • 17.

  dat de commissie jaarlijks aan het college schriftelijk verslag van haar werkzaamheden uitbrengt;

 • 18.

  dat de leden van de commissie presentiegelden conform de geldende gemeentelijke regeling ontvangen;

 • 19.

  het instellingsbesluit Commissie voor de Beeldende Kunst in Hoorn 2007 in te trekken;

 • 20.

  vast te stellen, dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 • -

  te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt in: het gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 juni 2010
College van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,