Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de monumentencommissie

Geldend van 23-12-2010 t/m 30-03-2016

Intitulé

VERORDENING OP DE MONUMENTENCOMMISSIE

De raad van de gemeente Oegstgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 1995, nr. 128/95;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

VERORDENING OP DE MONUMENTENCOMMISSIE

Artikel 1 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit:

  • a.

   een lid namens de welstandscommissie zoals bedoeld in de Bouwverordening, te benoemen door burgemeester en wethouders;

  • b.

   twee leden voorgedragen door de Vereniging Oud Oegstgeest en te benoemen door burgemeester en wethouders;

  • c.

   twee leden te benoemen door burgemeester en wethouders, de Vereniging Oud Oegstgeest gehoord.

 • 2. De commissie kan zich laten bijstaan door ambtelijke deskundigen.

Artikel 2 Zittingsduur

 • 1. De zittingsduur van de leden is gelijk aan die van de raadsleden.

 • 2. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij benoeming in een tussentijdse vacature heeft de benoemde zitting tot het einde van de zittingsduur van degene in wiens plaats hij is benoemd. De aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 3 Taak

De commissie heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigener beweging in ieder geval te adviseren over:

 • 1.

  het plaatsen van roerende en onroerende objecten op de gemeentelijke monumentenlijst;

 • 2.

  vergunningaanvragen tot het wijzigen of slopen van rijks- en gemeentelijke monumenten dan wel panden welke gelegen zijn in beschermende rijks-, stads- en dorpsgezichten;

 • 3.

  aanwijzing van gebieden tot beschermd dorpsgezicht;

 • 4.

  het meerjarenprogramma Restauratie Monumenten.

Artikel 4 Vergaderingen

Dag, plaats, aanvangsduur en agenda worden bekendgemaakt als vermeld in de Verordening op de commissies.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen de ambtenaar aan, die als secretaris aan de commissie wordt toegevoegd.

 • 2. De secretaris houdt aantekening van de besluiten en de adviezen van de commissie.

 • 3. De commissie kan bepalen dat van het verhandeld in de vergadering notulen worden opgemaakt.

 • 4. Deze notulen worden zo spoedig mogelijk aan de leden van de commissie en aan burgemeester en wethouders toegezonden.

Artikel 6 Tegemoetkoming

De leden ontvangen een geldelijke tegemoetkoming voor de bijgewoonde vergaderingen als bedoeld in de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden. Deze verordening gaat uit van vier categorieën. De leden worden ingedeeld in categorie III.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op de monumentencommissie.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oegstgeest, gehouden op 16 november 1995.

De raad voornoemd,

voorzitter

secretaris