Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten Teylingen

Geldend van 05-04-2006 t/m 31-12-2016

Intitulé

Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten Teylingen

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Teylingen;

ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

gezien het voorstel van het college van 2 januari 2006;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten Teylingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester en van de beslissing op klachten als bedoeld en overeenkomstig de procedure genoemd in hoofdstuk 9 van de Awb.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake sociale wet- en regelgeving van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek;

  • b.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • c.

   een wettelijk voorschrift inzake de rechtspositie van het personeel in dienst van de gemeente Teylingen voor zover het betreft de functiewaardering.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door de gemeenteraad op voorstel van het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De gemeenteraad benoemt op voorstel van het college twee plaatsvervangende voorzitters en een aantal plaatsvervangende leden.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van Teylingen, en kunnen ook geen personen zijn die woonachtig zijn in deze gemeente.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3.

  Indien het college voornemens is de aanwijzing van de secretaris in te trekken, wordt de commissie gehoord.

 • 4.

  De secretaris is onder verantwoordelijkheid van de voorzitter belast met de voorbereiding van de vergaderingen en de uitvoering van de adviezen/beslissingen van de commissie.

 • 5.

  De uitgaande stukken van de commissie worden, voor zover niet anders is bepaald, door de secretaris ondertekend.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift of klacht

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift of de klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift of de klacht met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Van binnengekomen bezwaarschriften of klachten wordt door de secretaris een kopie aan de desbetreffende portefeuillehouder verstrekt, zodat de portefeuillehouder kan bezien of alsnog een oplossing kan worden gevonden, alvorens een bezwaarschrift of klacht ter behandeling wordt doorgezonden naar de commissie.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid (vragen machtiging);

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn (stellen termijn aanvullen ontbrekende gegevens bij niet-ontvankelijkheid);

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie (verzending stukken aan gemachtigde tijdens procedure);

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid, (terinzageleggen 1 week voor hoorzitting);

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid (oordelen over geheimhouding van horen meerdere betrokkenen).

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter of de secretaris van de commissie zijn bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter of de secretaris kunnen uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg dat plaats, datum en tijdstip van de hoorzittingen, alsmede de agenda ter openbare kennis worden gebracht.

 • 3.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb (afzien van horen van belanghebbenden bij kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid of wanneer de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord of aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad).

 • 4.

  Indien de voorzitter op grond van het derde lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de hoorzitting door de secretaris aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of een van zijn plaatsvervangers, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift of een klacht indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzitting van de commissie is openbaar, met uitzondering van de hoorzitting waarin een klacht behandeld wordt.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.
  • a.

   De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift of de klacht.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift of de klacht dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de secretaris van de commissie de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Intrekking oude regeling

 • 1.

  De Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten van Sassenheim wordt ingetrokken op de dag dat de Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten Teylingen in werking treedt. Op bezwaarschriften en klachten ingediend voor het in werking treden van deze verordening blijft de Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten van Sassenheim van toepassing.

 • 2.

  De Verordening commissie bezwaar- en beroepschriften van Voorhout wordt ingetrokken op de dag dat de Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten Teylingen in werking treedt. Op bezwaarschriften ingediend voor het in werking treden van deze verordening blijft de Verordening commissie bezwaar- en beroepschriften van Voorhout van toepassing.

 • 3.

  De Verordening commissie bezwaarschriften van Warmond wordt ingetrokken op de dag dat de Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten Teylingen in werking treedt. Op bezwaarschriften ingediend voor het in werking treden van deze verordening blijft de Verordening commissie bezwaarschriften van Warmond van toepassing.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie Bezwaarschriften en Klachten Teylingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 januari 2006.
De raad voornoemd,
, voorzitter.
, griffier.
Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 14 februari 2006.
Het college voornoemd,
, burgemeester.
, secretaris.
Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 14 februari 2006.
De burgemeester voornoemd,
, burgemeester.