Regeling vervallen per 22-11-2013

Verordening winkeltijden voor de Gemeente Nijmegen

Geldend van 02-01-2009 t/m 21-11-2013

Intitulé

Verordening winkeltijden voor de Gemeente Nijmegen

De Raad van de Gemeente Nijmegen,

gezien het advies van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland van 17 juli 1996, kenmerk PvT/JM 96-706

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nijmegen van

12 november 1996, agendanummer 1.16

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

vast te stellen de volgende "Verordening winkeltijden voor de Gemeente Nijmegen".

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders beslist op een verzoek om ontheffing binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.Van het besluit tot verdaging wordt voor de afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het College van Burgemeester en Wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het College van Burgemeester en Wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid , onder a en b van de wet, gelden niet op door het College van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar, voor wat betreft het grondgebied van de gemeente Nijmegen voor ten hoogste 12 dagen, met dien verstande dat hiervan geen gebruik kan worden gemaakt op eerste Kerstdag.

Voor de volgende branches mag van dit aantal dagen voor maximaal 12 zondagen worden afgeweken:

 • -

  de meubel-en keukenbranche;

 • -

  de auto-, boot en caravanbranche;

 • -

  de tuincentra;

 • -

  de bouwmarkten.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur alsmede die op 4 mei en 24 december om 19.00 uur gesloten zijn, voor zover deze dagen op een zondag vallen.

 • 2.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen voor één winkel per 15.000 inwoners waarbij als peildatum voor het inwoneraantal 1 januari van het lopende kalenderjaar wordt aangehouden.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0 uur en 06.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en horecawet;

  • c.

   Tenminste 80% van de omzet moet bestaan uit eet- en drinkwaren.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien:

  • a.

   op het voorgedragen pand geen detailhandelsbestemming rust;

  • b.

   aanvragers/kandidaten niet beschikken over een vergunning/ontheffing in het kader van de Vestigingswet Detailhandel;

  • c.

   naar het oordeel van het College van Burgemeester en Wethouders moet worden aangenomen dat de woonleefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de avondwinkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de avondwinkel;

  • d.

   naar het oordeel van het College van Burgemeester en Wethouders de gevraagde locatie niet samenvalt met plekken waar avondactiviteit heerst en/of niet aansluit bij bestaande winkelconcentraties.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

 • a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b. het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan op aanvraag onthef fing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Toerisme

 • 1.

  De verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden niet op

 • a. de zaterdag, zondag en maandag voorafgaande aan en de dagen waarop

  de Vierdaagse-afstandsmarsen worden gehouden, te weten:

  op zaterdag van 14.00 tot 02.00 uur;

  op zondag en maandag van 06.00 tot 02.00 uur;

  op dinsdag tot en met donderdag van 05.00 tot 02.00 uur;

  op vrijdag van 05.00 tot 02.00 uur.

 • b. tweede Paasdag in verband met de jaarmarkt in de binnenstad;

 • c. de eerste zondag in oktober in verband met de traditionele

  najaarskermis in de binnenstad.

 • d. de zondag ná Eerste en Tweede Kerstdag in verband met het Mariken

  Winterfestival.

 • 2.

  a. Het College van Burgemeester en Wethouders, kan op een daartoe

  strekkend verzoek voor ten hoogste één zondag per evenement

  ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de

  wet voor evenementen met een toeristisch karakter.

 • b. In het geval als bedoeld onder a wordt deze dag als extra

  koopzondag aangemerkt, niet vallende onder het maximale

  aantal van 12 koopzondagen als bedoeld in artikel 3, eerste lid

  van de wet.

 • 3.

  a. Het College van Burgemeester en Wethouders kan op een daartoe

  strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden vervat in

  artikel 2, eerste lid van de wet ten behoeve van een winkel

  gelegen aan de Waalkade, de Grotestraat, Achter de Vismarkt en

  de Lage Markt, waarin uitsluitend plaatsgebonden souvenirartikelen

  alsmede foto- en filmbenodigdheden plegen te worden verkocht.

 • b. De ontheffing geldt op zondagen en voorts op Nieuwjaarsdag, tweede

  Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede

  Kerstdag tot 22.00 uur en op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december

  tot 19.00 uur.

 • 4.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan voorschriften

  verbinden aan de ontheffing.

 • 5.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van

  toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid,

  onder a van de wet.

Artikel 10 Overgangsbepaling

Verleende vrijstellingen, welke zijn geschied met toepassing van artikel 6, eerste lid onder b van de "Verordening winkelsluiting voor de Gemeente Nijmegen" (aanwijzing zon- en feestdagen) worden geacht ontheffingen te zijn op grond van deze verordening.

Artikel 11 In werking treden

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening winkeltijden voor de Gemeente Nijmegen".

Ondertekening

De Voorzitter, mr. E.M. d'Hondt
De Secretaris, W. Smids

Bijlage 1 Overzicht koopzondagen 2011