reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Intitulé

reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst,

gelet op het bepaalde in artikelen 16 en 16C, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluiten:

 • I

  Met ingang van 1 januari 2006 in te trekken de "Verordening op de burgerlijke stand".

 • II

  Vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Reglement Burgerlijke Stand

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke door burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Voorst;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is vier.

 • 3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 Lokatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag tot en met vrijdag van 08:15-16:15 uur.;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08:30-12:15 en van 14:00-16:00 uur.

 • 2. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de openingstijden vermeld in het eerste lid.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Besluiten tot benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand of van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand blijven in stand.

 • 3.

  Het treedt in werking op 1 januari 2006.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 6 december 2005.
E.J.M. van Leeuwen Mr J.H.J. van Blommestein
secretaris burgemeester