Verordening op de Erfgoedcommissie Hof van Twente 2010

Geldend van 20-01-2011 t/m heden

Intitulé

Verordening op de Erfgoedcommissie Hof van Twente 2010.

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2010;

gelet op artikel 147 juncto 149 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Monumentenwet 1988 en artikel 9 van de Monumentenverordening Hof van Twente 2002;

besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE ERFGOEDCOMMISSIE HOF VAN TWENTE 2010.

Hoofdstuk 1 Taakomschrijving

Artikel 1

De Erfgoedcommissie heeft als taak burgemeester en wethouders gevraagd en onge-vraagd te adviseren ingevolge de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening Hof van Twente 2002 en het gemeentelijke monumentenbeleid, waaronder:

 • 1.

  Adviseren om aanvragen om monumentenvergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening Hof van Twente 2002

 • 2.

  Aanwijzen van gemeentelijke monumenten als bedoeld in artikel 3 in de Monumentenverordening Hof van Twente 2002

 • 3.

  Stimuleren van restauratieopleidingsprojecten in de Hof van Twente

 • 4.

  Behartigen van de belangen van het cultureel erfgoed in de Hof van Twente

 • 5.

  Bevorderen van erfgoededucatie in de Hof van Twente

 • 6.

  Uitdragen van cultureel erfgoed ten behoeve van recreatieve en toeristische doeleinden.

 • 7.

  Bevorderen van herbestemming van cultureel erfgoed.

 • 8.

  Stimuleren van regionale samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed.

 • 9.

  Creëren en onderhouden van draagvlak voor het cultureel erfgoed en het stimuleren van publieksactiviteiten.

 • 10.

  Alle aangelegenheden, die van belang zijn voor de behartiging van de belangen van het cultureel erfgoed in de Hof van Twente.

Hoofdstuk 2 Samenstelling

Artikel 2

 • 1.

  De commissie draagt de naam “Erfgoedcommissie Hof van Twente”.

 • 2.

  De “Erfgoedcommissie Hof van Twente” bestaat uit maximaal zeven leden.

 • 3.

  Ten minste drie leden vertegenwoordigen de disciplines restauratietechniek, architectuur- en bouwhistorie, archeologie, historische geografie en stedenbouw. Deze leden beoordelen aanvragen om monumentenvergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening Hof van Twente 2002 en brengen advies uit aan het college.

 • 4.

  De overige leden worden benoemd op basis van deskundigheid. Daarbij valt te denken aan kennis op het gebied van cultuurhistorie, recreatie/toerisme, beleidsadvisering, netwerkprocessen en educatie.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders wijzen een gemeenteambtenaar aan als secretaris van de Erfgoedcommissie Hof van Twente.

 • 6.

  De secretaris is adviseur van de Erfgoedcommissie Hof van Twente, doch heeft geen stemrecht.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om op voorstel van de Erfgoedcommissie Hof van Twente één of meerdere adviseurs aan de raad toe te voegen.

Hoofdstuk 3 Benoeming

Artikel 3

 • 1.

  De leden worden door burgemeester en wethouders benoemd.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 4.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders benoemen op voorstel van de Erfgoedcommissie uit de leden van de commissie een voorzitter en plaatsvervangend voo

Hoofdstuk 4 Vergaderingen

Artikel 4

 • 1.

  Bij voorkomende aanvragen om monumentenvergunning vergadert de Erfgoedcommissie 15 keer per jaar met één onafhankelijke voorzitter en drie leden, die de disciplines restauratietechniek, architectuur- en bouwhistorie, historische geografie en stedenbouw en archeologie vertegenwoordigen.

 • 2.

  De Erfgoedcommissie vergadert vier per jaar in de voltallige samenstelling.

 • 3.

  Vergaderingen van de Erfgoedcommissie zijn openbaar toegankelijk.De leden ontvangen per vergadering een, door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, bijdrage.

Hoofdstuk 5 Besluitvorming

Artikel 5

 • 1.

  In de vergadering van de Erfgoedcommissie hebben de voorzitter en ieder lid een stem. De Erfgoedcommissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  De voorzitter en de leden onthouden zich van medestemmen over zaken die hen persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigde zijn betrokken. 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6

Deze verordening die kan worden aangehaald als "Verordening op de Erfgoedcommissie Hof van Twente 2010", treedt in werking met ingang van de achtste dag na de afkondiging.

Artikel 7

De “Verordening op de monumentenraad Hof van Twente 2002” vervalt op de dag dat deze verordening in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 14 december 2010.
 
 
 
 
De raad van de gemeente Hof van Twente,
de griffier,                      de ondervoorzitter,
 
 
A.W. Averink                  dr. T.A. Peters