Regeling vervallen per 01-12-2010

Winkeltijdenverordening Teylingen

Geldend van 26-02-2009 t/m 30-11-2010

Intitulé

Winkeltijdenverordening Teylingen

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 december 2008;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Artikel 6 van de Winkeltijdenverordening Teylingen te laten vervallen en artikel 10 van de Winkeltijdenverordening Teylingen aan te passen en de Winkeltijdenverordening Teylingen als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen vier weken.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Geen ontheffing kan worden verleend voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders geldt voor de drie kernen Warmond, Sassenheim en Voorhout, en het buitengebied van Teylingen afzonderlijk.

Artikel 6 is vervallen

Artikel 7 Ontheffing zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  Geen ontheffing kan worden verleend voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag;

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met toeristische aantrekkingskracht daarvan, niet voor:

 • a.

  Warmond;

 • b.

  gedurende het gehele jaar;

 • c.

  op zon- en feestdagen, met uitzondering van eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag;

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Vanaf dat moment worden de Winkeltijdenverordening Teylingen d.d. 27 september 2007 ingetrokken

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Winkeltijdenverordening Teylingen”

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 februari 2009.
De raad voornoemd,
De griffier, de voorzitter,
R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg