Regeling vervallen per 27-12-2012

Besluit kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 26-12-2012

Intitulé

Besluit kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 2010

De raad der gemeente Teylingen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2009;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 26 van de Invorderingswet 1990;

BESLUIT:

vast te stellen:

BESLUIT KWIJTSCHELDING VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding

Voor de navolgende heffingen kan kwijtschelding worden verleend indien het inkomen van de belastingplichtige niet hoger is dan 100% van de voor hem geldende bijstandsnorm en het vermogen niet meer bedraagt als bedoeld in artikel 34 van de Wet Werk en Bijstand:

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor de navolgende heffingen wordt geen kwijtschelding verleend:

Artikel 3 Termijn van indiening

 • 1.

  Een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, zoals genoemd in Artikel 1, moet binnen zes weken na dagtekening van het desbetreffende aanslagbiljet worden ingediend bij de gemeentewinkel van de gemeente Teylingen door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend formulier.

 • 2.

  Overschrijding van deze termijn kan leiden tot het afwijzen van het verzoek.

 • 3.

  Indien inlichtingen of bijlagen die ten behoeve van de toetsing worden verlangd niet worden verstrekt, zal dit leiden tot het afwijzen van het verzoek.

Artikel 4 Beroep

Indien de belastingschuldige zich niet kan verenigen met de beslissing van de invorderingsambtenaar op zijn verzoek om kwijtschelding, kan hij binnen tien dagen na dagtekening van die beslissing een gemotiveerd beroepschrift richten tot burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Nadere regels stellen

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot het verlenen van kwijtschelding.

Artikel 6 Normen

Voor de toetsing van de verzoeken om kwijtschelding worden de normen toegepast die op basis van artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële regeling worden vastgesteld.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Met het vaststellen van dit besluit vervalt de “Verordening kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 2006” van 23 maart 2006 van de gemeente Teylingen.

 • 2.

  Dit raadsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 8 Citeertitel

Dit raadsbesluit kan worden aangehaald als de “Besluit kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen Teylingen 2010”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 17 december 2009.
De raad voornoemd,
De griffier, de voorzitter,
R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg