Heffingsverordening ontgrondingen van de provincie Limburg 2009

Geldend van 14-11-2008 t/m heden

Intitulé

Heffingsverordening ontgrondingen van de provincie Limburg 2009

HEFFINGSVERORDENING ONTGRONDINGEN VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Ontgrondingenwet;

 • b.

  vergunning: vergunning als bedoeld in de wet;

 • c.

  machtiging: machtiging als bedoeld in de wet;

 • d.

  hoeveelheid stoffen: de hoeveelheid vaste stoffen in kubieke meter, gemeten in profiel van de ontgraving, voor de winning waarvan een vergunning of machtiging is verleend. Hieronder zijn begrepen alle vaste stoffen die op basis van een ¬vergunning of machtiging ontgrond kunnen worden, zowel de verhandelbare als de onverhandelbare.

Artikel 2 Aard van de heffing

Onder de naam “ontgrondingenheffing” wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van kosten met betrekking tot schadevergoeding ingevolge artikel 26 van de wet.

Artikel 3 Belastingplicht

Aan de ontgrondingenheffing worden onderworpen de houders van vergunningen en machtigingen.

Artikel 4 Grondslag voor de heffing

De ontgrondingenheffing wordt geheven over de hoeveelheid stoffen waarvoor vergunning of machtiging dan wel een wijziging van een vergunning of machtiging is verleend.

Artikel 5 Vrijstelling

Vrijgesteld van de heffing zijn:

 • a.

  hoeveelheden ten aanzien waarvan eerder is geheven, tenzij en tot zover de heffing op grond van artikel 11 is teruggegeven;

 • b.

  het onder a gestelde is niet van toepassing voor zover is geheven ten behoeve van een in artikel 2 bedoelde bestemming en nadien wordt geheven voor een andere in dat artikel bedoelde bestemming.

Artikel 6 Tarief

 • 1.

  Het tarief van de ontgrondingenheffing bedraagt € 90,-- per vergunde ¬hoeveelheid stoffen van 10.000 kubieke meter.

 • 2.

  De hoeveelheid waarvoor een vergunning of machtiging is verleend wordt voor de berekening van de heffing naar beneden afgerond op eenheden van 10.000 kubieke meter.

Artikel 7 Wijze van heffing

De ontgrondingenheffing wordt opgelegd bij wege van aanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De belastingschuld ontstaat op het tijdstip waarop vergunning of machtiging is verleend.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

De verschuldigde ontgrondingenheffing wordt betaald binnen 30 dagen na ¬dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de ontgrondingenheffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Teruggaaf

 • 1.

  Indien een vergunning of machtiging wordt vernietigd of ingetrokken dan wel wordt gewijzigd in die zin dat de toegestane te winnen hoeveelheid stoffen wordt verminderd vindt op verzoek van de heffingplichtige teruggaaf van de heffing plaats voor zover de vergunning of machtiging is vernietigd of ingetrokken dan wel de hoeveelheid stoffen voor de winning waarvan vergunning of machtiging is verleend, is verminderd.

 • 2.

  Geen teruggaaf vindt plaats over de hoeveelheid stoffen die reeds is gewonnen.

 • 3.

  Teruggaaf blijft achterwege indien het bedrag dat moet worden teruggegeven minder bedraagt dan € 225,--.

Artikel 12 Vermindering

Een onjuiste belastingaanslag kan door de in artikel 227a, lid 2, sub b van de Provinciewet bedoelde provincieambtenaar ambtshalve worden verminderd. 

Artikel 13 Overgangsrecht

Met ingang van de in artikel 15 genoemde datum vervalt de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Limburg 1998, vastgesteld bij besluit van 19 december 1997, nadien gewijzigd, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2009 hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 15 Ingang van de heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

Artikel 16 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Heffingsverordening ontgrondingen provincie Limburg 2009”.

Ondertekening

Provinciale Staten voornoemd,
W.P.G.M. Scheepens, plv. voorzitter  
mr. J.B.J.M. Stijnen, griffier
Uitgegeven, 13 november .2008,  
mr. J.B.J.M. Stijnen,griffier