Regeling vervallen per 01-01-2024

Distelverordening

Geldend van 01-01-1988 t/m 31-12-2023

Intitulé

Distelverordening

VERORDENING OP DE BESTRIJDING VAN DISTELS IN DE PROVINCIE FRIESLAND

Artikel 1.

 • 1.

  Rechthebbenden van gronden zijn verplicht deze te zuiveren of doen zuiveren van distels, behorende tot de soorten Cirsium arvense (akkerdistel), Cirsium lanceolatum (speerdistel) en Cirsium palustre (kale jonker), nadat zij van burgemeester en wethouders der gemeente, waarin de gronden zijn gelegen - of, indien de gemeente zelve rechthebbende is, van gedeputeerde staten - een daartoe strekkende aanschrijving hebben ontvangen. De aanschrijving vermeldt de termijn, binnen welke aan de verplichting moet zijn voldaan. Indien de rechthebbende is een rechtspersoon, rust de verplichting op bestuurders.

 • 2.

  Onder de rechthebbende wordt in deze verordening verstaan:

  • -

   De gebruiker, of, bij ontstentenis van deze, de eigenaar, met dien verstande, dat wanneer de gronden in vruchtgebruik, erfpacht of opstal zijn uitgegeven, de zakelijk gerechtigde voor de eigenaar in de plaats treedt.

  • -

   In geval van inscharing geldt als rechthebbende degene, bij wie het vee in de weide is gebracht.

Artikel 2.

Alvorens de in artikel 1, eerste lid, bedoelde aanschrijving te doen uitgaan, plegen burgemeester en wethouders, c.q. gedeputeerde staten, overleg met de betrokken hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling, voor zover zij niet reeds handelen op diens advies.

Artikel 3.

Onverminderd de bevoegdheid van burgemeester en wethouders c.q. gedeputeerde staten, tot het op kosten van de nalatige doen zuiveren van de grond van distels, wordt het niet voldoen aan de artikel 1, eerste lid, bedoelde verplichting gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 4.

 • 1.

  Met de opsporing van overtredingen dezer verordening zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, alsmede zij, die daartoe door gedeputeerde staten worden aangewezen.

 • 2.

  Zij hebben daartoe tussen zonsop- en zonsondergang het recht van vrije toegang tot alle gronden.

Artikel 5.

Deze verordening kan aangehaald worden als “Distelverordening”.

Ondertekening

Leeuwarden, 4 januari 1951
voorzitter J.L. Hoogland
griffier N.L. Muller