Verordening op het burgerinitiatief De Bilt 2010

Geldend van 29-12-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening op het burgerinitiatief De Bilt 2010

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

VERORDENING OP HET BURGERINITIATIEF DE BILT 2010

Artikel 1

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad te plaatsen.

Artikel 2

 • 1.

  Een burgerinitiatief wordt in behandeling genomen indien door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • b.

   niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn alle ingezetenen van de gemeente die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, alsmede de ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die, met uitzondering van leeftijd, voldoen aan de vereisten voor het recht voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van een gemeentelijk bestuursorgaan;

  • b.

   een vraag over het gemeentelijk beleid;

  • c.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

  • e.

   een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin de indiening van het verzoek plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.

 • 2.

  Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, worden doorgezonden naar het college of, indien het de bevoegdheid van de burgemeester betreft, naar de burgemeester.

 • 3.

  Het college of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5

 • 1.

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de gemeenteraad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het verzoek bevat tenminste:

  • a.

   Een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de indiener,

   d) een lijst met de voornamen, achternamen, adressen en handtekeningen van 99 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Voor indiening van het verzoek wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een bij de raadsgriffie verkrijgbaar modelformulier.

Artikel 6

 • 1.

  De raad besluit over de wijze van afhandeling van een burgerinitiatief na hierover advies te hebben ontvangen van de functionele raadscommissie.

 • 2.

  Het initiatiefvoorstel wordt op de agenda voor de eerstvolgende vergadering van de betreffende raadscommissie geplaatst indien het voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5. Er dienen tenminste drie weken te liggen tussen de dag van de indiening van het burgerinitiatief en de vergadering waarin deze wordt behandeld.

 • 3.

  De commissievoorzitter nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

 • 4.

  De commissie kan besluiten nader onderzoek te (laten) doen naar het burgerinitiatief.

 • 5.

  De commissie brengt binnen drie maanden een advies over de afhandeling van het burgerinitiatief uit aan de raad. In overleg met de indiener kan deze termijn worden verlengd.

 • 6.

  Het advies wordt op de agenda geplaatst van de eerstvolgende raadsvergadering. De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over het advies en de raadsbehandeling. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekend gemaakt aan de initiatiefnemer.

 • 7.

  De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

Artikel 7

De burgemeester brengt in het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op het burgerinitiatief De Bilt 2010.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.