Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Langedijk

Geldend van 21-01-2010 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Langedijk

De gemeente stelt de Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Langedijk vast:

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

2. Besluit: het Besluit gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen.

3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

1. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

- per post;

- per e-mail;

- telefonisch;

- op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in

ieder geval:

a. de afdoeningstermijn van klachten;

b. de wijze van afdoening van klachten;

c. de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

1. Burgemeester en wethouders sluiten zich aan bij het Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord. Dit bureau verzorgt de aansluiting van de gemeente op de antidiscriminatievoorziening.

2. Burgemeester en wethouders maken deze aansluiting onmiddellijk openbaar bekend.

3. Ingezetenen kunnen een klacht bij burgemeester en wethouders melden, dan wel rechtstreeks bij het antidiscriminatiebureau als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

4. Indien klager de klacht meldt bij burgemeester en wethouders, dan leiden burgemeester en wethouders de klacht onmiddellijk door naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatie-voorziening gemeente Langedijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 12 januari 2010.
De voorzitter,
drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,
J. van den Bogaerde

Bijlage Bijlagen

Toelichting Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening