KONINKLIJK BESLUIT van 3 Maart 1951, houdende de eilandenregeling Nederlandse Antillen

Geldend van 22-07-2006 t/m heden

Intitulé

KONINKLIJK BESLUIT van 3 Maart 1951, houdende de eilandenregeling Nederlandse Antillen

EERSTE TITEL Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1. De eilandgebieden zijn zelfstandig ten aanzien van de verzorging van eigen aangelegenheden.

 • 2. Alle onderwerpen, niet genoemd in de artikelen 2 en 2a, behoren tot de zorg van een eilandgebied.

Artikel 2

Niet tot de zorg van een eilandgebied behoren:

 • A.

  Alle onderwerpen waarvan de regeling ingevolge de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen bij wet of algemene maatregel van bestuur moet of kan geschieden.

 • B.

  Hetgeen krachtens de Landsregeling of deze Eilandenregeling bij landsverordening moet of kan worden geregeld, behoudens de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 7, 162, 176 en 180 van de Landsregeling.

 • C.

  [vervallen].

 • D.

  1.Het burgerlijk- en handelsrecht, de burgerlijke rechtsvordering, het strafrecht, de strafvordering, het notarisambt, de rechtspraak in bestuursgeschillen en belastingzaken, alsmede de samenstelling en de bevoegdheid van de rechterlijke macht.

  • 2.

   Het politiewezen.

  • 3.

   De posterijen,

  • 4.

   Het verkeer tussen de eilandgebieden.

  • 5.

   De meteorologische dienst.

  • 6.

   De vaststelling van minimumtarieven voor loodsgelden en van de tarieven voor het gebruik van de vliegvelden.

  • 7.

   De toelating, vestiging en uitzetting.

 • E.

  De regeling van:

  • 1.

   het gevangeniswezen en het tucht- en opvoedingswezen;

  • 2.

   het deviezenverkeer;

  • 3.

   het geld- en bankwezen;

  • 4.

   het kadaster- en hypotheekwezen;

  • 5.

   de rechtstoestand van ambtenaren en van werklieden in overheidsdienst, alsmede van hun pensioenaanspraken;

  • 6.

   de gezondheidszorg;

  • 7.

   de sociale verzekeringen;

  • 8.

   het ijkwezen;

  • 9.

   de onderwijsorganisatie, voor zover voorwerp van zorg der landsregering;

  • 10.

   de telecommunicatie;

  • 11.

   het milieu- en het natuurbeheer alsmede de natuurbescherming voor zover voortvloeiende uit verdragen.

  • 12.

   het arbeidsrecht

Ten aanzien van de onder E genoemde onderwerpen worden bij landsverordening of bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, uitvoerende bevoegdheden toegekend aan organen en diensten van de eilandgebieden, voor zover een zodanige behartiging door de betrokken eilandgebieden doelmatig is.

Artikel 2a

 • 1. Niet tot de zorg van een eilandgebied behoren voorts:

  • A.

   De wetgeving inzake, alsmede de heffing en invordering van:

   • 1°.

    invoerrechten, bijzondere invoerrechten, uitvoerrechten, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, belasting op de openbare verkoop van roerend goed, successiebelasting, overgangsbelasting, registratierecht, deviezenprovisie en andere belastingen op en in het geld-, goederen-, diensten- en rechtsverkeer;

   • 2°.

    accijnzen;

   • 3°.

    vermogensbelasting en andere belastingen op het vermogen, de grondbelasting niet daaronder begrepen;

   • 4°.

    bijzondere heffingen, in verband met door het Land tot stand gebrachte werken, getroffen voorzieningen, verrichte diensten of verleende rechten geheven van degenen, die in het bijzonder bij deze werken, voorzieningen, diensten of rechten betrokken zijn.

  • B.

   De wetgeving inzake de heffing van, en de oplegging van de aanslagen in de belastingen op inkomens en winsten, de grondbelasting en de gebruiksbelasting, met dien verstande dat de bevoegdheid tot opcentenheffing bij uitsluiting aan de eilandgebieden toekomt, en wel tot een gelijk aantal voor alle aanslagen in dezelfde belasting, welke door het betrokken eilandgebied worden ingevorderd; op de belastingen op inkomens worden ten hoogste dertig en op de belastingen op winsten ten hoogste vijftien opcenten geheven. Garanties door het Land te verlenen nopens de hoogte der tarieven strekken zich mede uit tot de opcentenheffing.

  • C.

   De wetgeving inzake de dwanginvordering.

 • 2. Een ontwerp-landsverordening tot wijziging van de in het eerste lid onder B genoemde wetgeving wordt niet ter goedkeuring aan de Staten aangeboden, en een landsverordening tot zodanige wijziging wordt, in de gevallen bedoeld in de artikelen 74 en 77 der Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, niet door de Gouverneur vastgesteld dan nadat daarvoor overleg is gepleegd met de bestuurscolleges der eilandgebieden.

 • 3. Opcenten op de aanslagen in een in het eerste lid onder B genoemde belasting worden ten aanzien van enig belastingjaar slechts geheven, indien de daartoe strekkende eilandsverordening vóór een nader bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen tijdstip is afgekondigd.

Artikel 3

Het bestuur van elk eilandgebied bestaat uit:

de eilandsraad;

het bestuurscollege;

de gezaghebber.

TWEEDE TITEL Het eilandgebied Curaçao

EERSTE HOOFDSTUK De eilandsraad

EERSTE AFDELING De leden en hun benoeming

Artikel 4

De eilandsraad vertegenwoordigd de gehele bevolking van het eilandgebied.

Artikel 5

De eilandsraad bestaat uit een en twintig leden.

Artikel 6

 • 1. De leden van de eilandsraad worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van het eilandgebied die voldoen aan de eisen gesteld voor kiezers van de Staten en niet krachtens artikel 46 van de Staatsregeling van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten.

 • 2. De verkiezingen geschieden op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging. Zij zijn vrij en geheim. Iedere kiezer brengt één stem uit.

Artikel 7

 • 1. Verkiesbaar zijn, behoudens het bepaalde in het tweede lid, de ingezetenen van het eilandgebied die de leeftijd van eenentwintig jaren hebben vervuld, en die overigens aan de vereisten voldoen, genoemd in artikel 6.

 • 2. Uitgesloten van de verkiesbaarheid zijn degenen, genoemd in het tweede lid van artikel 48 van de Staatsregeling, benevens de gezaghebber.

Artikel 8

 • 1. Bij eilandsverordening wordt geregeld alles wat betreft het kiesrecht, de wijze van verkiezing, de vaststelling van de uitslag der verkiezing en de wijze van inzending van de geloofsbrieven.

 • 2. De straf, op te leggen aan degene die in het jaar waarin de verkiezing van de leden van de eilandsraden gehouden wordt, in meer dan een eilandgebied persoonlijk of bij volmacht zijn stem voor de bedoelde verkiezing uitbrengt, wordt bij landsverordening geregeld.

Artikel 9

 • 1. De tot lid van de Raad benoemde legt, nevens zijn geloofsbrief, aan de raad over een door hem ondertekende verklaring, vermeldende alle openbare betrekkingen, en alle betrekkingen, in dienst van het eilandgebied, door hem of zijn echtgenoot bekleed.

 • 2. Indien hij niet reeds eerder tot lid van de Raad is toegelaten, legt hij tevens over een uittreksel uit de geboorteregisters, bij gemis daarvan een akte van bekendheid, waaruit tijd en plaats van zijn geboorte blijken.

 • 3. De gezaghebber legt aan de raad over een door hem ondertekende verklaring, getuigende, dat de benoemde ingezetene is van het eilandgebied.

Artikel 10

 • 1.

  De leden van de raad, die zijn toegelaten als lid, kunnen te allen tijde hun ontslag nemen. Zij geven daarvan kennis aan de raad.

 • 2.

  Zij, die hun ontslag hebben genomen, blijven lid van de raad totdat hun opvolgers tot de raad zijn toegelaten of totdat door het hoofdstembureau is beslist, dat geen candidaten meer benoemd verklaard kunnen worden.

TWEEDE AFDELING De vereisten voor het lidmaatschap van de eilandsraad, de daarmede onverenigbare betrekkingen en de verboden handelingen.

Artikel 11

 • 1. Bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad of huwelijk mag niet bestaan tussen de gezaghebber en de leden van de raad, noch tussen de leden onderling.

 • 2. Wanneer personen, die verkeren in één der gevallen, bedoeld in het eerste lid, tegelijkertijd gekozen worden, wordt toegelaten hij, die de meeste stemmen verkreeg, en, bij gelijk aantal stemmen, de oudste. Indien in laatstbedoeld geval ook de leeftijden gelijk zijn, beslist het lot.

 • 3. Het raadslid, dat na zijn toelating komt te verkeren in één der gevallen, bedoeld in het eerste lid, behoeft vóór de afloop van zijn tijd van zitting niet af te treden.

 • 4. De aanverwantschap houdt op de door de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, dat haar veroorzaakte.

Artikel 12

 • 1. Het lidmaatschap van de raad is onverenigbaar met de betrekking of functie van:

  • a.

   militair in werkelijke dienst;

  • b.

   diplomatiek vertegenwoordiger van een vreemde mogendheid;

  • c.

   beroepsconsul;

  • d.

   lid van de Regeringsraad;

  • e.

   lid of buitengewoon lid van de Raad van Advies;

  • f.

   procureur-generaal;

  • g.

   griffier der Staten;

  • h.

   secretaris van het eilandgebied;

  • i.

   ambtenaar, met het ontvangen of uitgeven van gelden van het eilandgebied belast of aan enige aan het bestuur van het eilandgebied ondergeschikte administratie rekenplichtig;

  • j.

   geneeskundige, belast of mede belast met de armenpraktijk van een overheidsdienst.

 • 2. Bij eilandsverordening wordt verder geregeld welke andere functies, betrekkingen en werkzaamheden onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad.

 • 3. De echtgenoot van de in of krachtens dit artikel van het lidmaatschap uitgeslotene kan evenmin lid van de raad zijn.

 • 4. De eilandsverordening regelt, voor zoveel nodig, de gevolgen van de vereniging van het lidmaatschap van de raad met andere uit een openbare kas bezoldigde ambten en betrekkingen.

Artikel 13

 • 1. De leden van de eilandsraad mogen niet:

  • a.

   in rechtsgedingen, waarin het eilandgebied betrokken is, als praktizijn werkzaam zijn;

  • b.

   over de vaststelling of goedkeuring der rekening en verantwoording van een lichaam, tot welks bestuur zij behoren, met uitzondering van het slot der rekening van het eilandgebied, in de raad medestemmen;

  • c.

   werken ten behoeve van het eilandgebied aannemen noch zich borg daarvoor stellen, of daarin, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings, deel hebben;

  • d.

   rechtstreeks noch zijdelings deelnemen aan onderhandse pacht van goederen of rechten van het eilandgebied of aan het kopen van betwiste vorderingen ten laste daarvan.

 • 2. Indien het belang van het eilandgebied dat vordert, kan de raad van deze verbodsbepalingen in bepaalde gevallen dispensatie verlenen.

Artikel 14

 • 1. Een lid van de raad, van wie na zijn toelating blijkt, dat hij een der in artikel 7 vermelde vereisten niet bezit of van de verkiesbaarheid is uitgesloten of die een der in of krachtens artikel 12 uitgesloten functies, betrekkingen of werkzaamheden vervult of aanneemt, houdt op lid te zijn. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de raad, met vermelding der reden.

 • 2. Indien de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet is gedaan, doch de voorzitter van de raad van oordeel is, dat één der aldaar bedoelde gevallen zich voordoet, geeft hij kennis aan de belanghebbende, dat en op welke gronden deze heeft opgehouden lid van de raad te zijn. De belanghebbende is bevoegd binnen veertien dagen na de verzending der kennisgeving schriftelijk in beroep te komen bij de raad, die, desverzocht na het horen van de belanghebbende, beslist. Van deze, met redenen te omkleden, beslissing wordt aan belanghebbende mededeling gedaan.

 • 3. De gezaghebber of de belanghebbenden kan gedurende tien dagen, te rekenen van de dag waarop de raad heeft beslist, bij het Hof van Justitie in beroep komen.

 • 4. Het Hof is bevoegd de leden van de eilandsraad, de gezaghebber en de belanghebbende te horen. Het doet uitspraak binnen één maand nadat het beroep is gedaan en verklaart, indien de uitspraak daartoe leidt, dat de belanghebbende niet heeft opgehouden lid van de eilandsraad te zijn.

 • 5. Zolang de uitspraak, in het vorige lid bedoeld, niet is gegeven, geldt de beslissing van de raad.

Artikel 15

 • 1.

  Het lid, dat in strijd handelt met het in artikel 13 bepaalde, kan door de raad worden geschorst.

 • 2.

  De gezaghebber geeft terstond van de schorsing kennis aan de Gouverneur. De Gouverneur kan, de Raad van Advies gehoord, de geschorste, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich schriftelijk te verweren, van zijn lidmaatschap vervallen verklaren. Indien de Gouverneur daartoe geen aanleiding vindt, heft hij de schorsing op.

 • 3.

  De Gouverneur brengt zijn beslissing terstond ter kennis van de gezaghebber, van de raad en van de belanghebbende.

 • 4.

  De Gouverneur kan, de Raad van Advies gehoord, het raadslid, dat in strijd handelt met artikel 13, uit eigen beweging, na de belanghebbende in de gelegenheid te hebben gesteld zich schriftelijk te verweren, van zijn lidmaatschap vervallen verklaren. Het bepaalde in het vorige lid is hierbij van toepassing.

 • 5.

  Aan de belanghebbende en aan de raad staat beroep open op de Koning gedurende dertig dagen, nadat de beslissing van de Gouverneur te hunner kennis is gebracht. De Koning beslist, de Raad van State gehoord, bij een met redenen omkleed besluit. Het besluit wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt, en aan belanghebbende en de raad medegedeeld.

 • 6.

  De van zijn lidmaatschap vervallen verklaarde is gedurende twee jaren, te rekenen van de dag der beslissing, niet tot raadslid verkiesbaar.

DERDE AFDELING De tijd van zitting van de leden van de eilandsraad

Artikel 16

 • 1. De leden hebben zitting gedurende vier jaren.

 • 2. Degene, die ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is gekozen, treedt af op hetzelfde tijdstip als de andere leden.

Artikel 17

In afwijking van het bepaalde in het vorige artikel blijven de leden van de raad, indien niet op de datum van aftreding de geloofsbrieven van meer dan de helft van het in artikel 5 genoemd getal leden goedgekeurd zijn, zitting houden, totdat dit zal zijn geschied. Gedurende deze tijd aanvaarden de wegens periodieke aftreding verkozen leden hun betrekking niet. Indien in de volgens het bepaalde in dit artikel zitting houdende raad een plaats openvalt, wordt daarin voorzien op gelijke wijze als zou zijn geschied, indien zij vóór de datum van aftreding van de raad zou zijn opengevallen.

VIERDE AFDELING Het onderzoek der geloofsbrieven en het zitting nemen van nieuw inkomende leden

Artikel 18

 • 1. De eilandsraad onderzoekt de geloofsbrieven der nieuw inkomende leden. Bij eilandsverordening wordt de wijze van het onderzoek geregeld.

 • 2. Het onderzoek van de geloofsbrieven der wegens periodieke aftreding inkomende leden geschiedt binnen dertig dagen na de dag der indiening.

 • 3. Het onderzoek van de geloofsbrieven der tussentijds inkomende leden geschiedt binnen vijftien dagen na de dag der indiening.

 • 4. Van elke genomen beslissing wordt terstond aan de benoemde kennis gegeven.

Artikel 19

 • 1. Indien de termijnen, in artikel 18 genoemd, verstreken zijn zonder dat over de toelating een beslissing is genomen, beslist het Hof van Justitie daarover. Daartoe zendt de gezaghebber binnen tien dagen nadien de betreffende geloofsbrieven met bijbehorende stukken aan het Hof.

 • 2. Het Hof is bevoegd de leden van de raad, de gezaghebber en de benoemde te horen en aan ieder van hen bewijsvoering door getuigen of een eed op te leggen. Het doet uitspraak binnen één maand nadat de stukken ter griffie zijn ontvangen.

 • 3. Door de tussenkomst van de gezaghebber wordt van de uitspraak van het Hof onverwijld mededeling gedaan aan de raad en aan de benoemde.

Artikel 20

 • 1. Gedurende veertien dagen, te rekenen van de dag waarop de eilandsraad over de toelating van een benoemde heeft beslist, kunnen de niet-toegelatene, ieder lid en de gezaghebber bij het Hof van Justitie in beroep komen. Het tweede en het derde lid van artikel 19 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Zolang de uitspraak van het Hof niet is gegeven, geldt de beslissing van de raad.

Artikel 21

Bij eilandsverordening worden de gevolgen van niet-toelating van een benoemde geregeld.

Artikel 22

De leden van de eilandsraad leggen vóór het aanvaarden hunner betrekking in handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring of belofte) af:

"Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of wat voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de eilandsraad, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven.

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; dat ik de voor Curaçao geldende wettelijke regelingen steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van de Nederlandse Antillen in het algemeen en van Curaçao in het bijzonder naar mijn vermogen zal voorstaan.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

(Dat verklaar en beloof ik.)".

Artikel 23

De schadeloosstelling en het presentiegeld van de leden van de eilandsraad, de vergoeding voor hun reis- en verblijfkosten, alsmede de pensioenen van de leden van de eilandsraad en van de weduwen en wezen van leden of gewezen leden van de eilandsraad kunnen bij eilandsverordening worden geregeld.

VIJFDE AFDELING De bevoegdheid en de werkwijze van de eilandsraad

Artikel 24

 • 1. Aan de eilandsraad behoort met betrekking tot de regeling en het bestuur van de eigen aangelegenheden van het eilandgebied alle bevoegdheid, die niet bij deze of enige andere wettelijke regeling, bedoeld in artikel 2, onder 2, a, b en c, van de Landsregeling, aan de gezaghebber of aan het bestuurscollege is opgedragen.

 • 2. Aan hem behoort het maken van de eilandsverordeningen betreffende de in het eerste lid genoemde aangelegenheden.

Artikel 25

 • 1. Er is een secretaris van het eilandgebied.

 • 2. De secretaris wordt door de raad benoemd, geschorst en ontslagen. Het bestuurscollege dient voor de benoeming een aanbeveling in.

 • 3. De secretaris is de raad, het bestuurscollege en de gezaghebber in alles, wat het hun opgedragen bestuur aangaat, behulpzaam.

 • 4. Door hem worden alle stukken, die van de raad en van het bestuurscollege uitgaan, mede ondertekend.

 • 5. Zijn bezoldiging wordt bij eilandsverordening vastgesteld.

Artikel 26

De raad is bevoegd de belangen van het eilandgebied voor te staan bij de Koning, bij de Staten-Generaal, bij de Gouverneur en bij de Staten.

Artikel 27

Bij ontstentenis van de gezaghebber en van de waarnemende gezaghebber treedt de in leeftijd oudste gedeputeerde als voorzitter van de raad op.

Artikel 28

De raad vergadert zo dikwijls de voorzitter of het bestuurscollege het nodig oordeelt dan wel het door drie leden schriftelijk, met opgave van redenen, wordt gevraagd.

Artikel 29

 • 1. De voorzitter bepaalt, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in het reglement van orde voor de vergadering van de raad is voorzien, dag en uur der vergadering.

 • 2. Indien de vergadering is gevraagd door het vereiste getal leden, wordt zij, behoudens het bepaalde in artikel 41, binnen een week gehouden.

 • 3. De leden worden schriftelijk tot de vergadering opgeroepen. Tegelijk met deze oproeping worden dag en uur van de vergadering ter openbare kennis gebracht.

Artikel 30

 • 1. De oproepingsbriefjes worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste tweemaal vierentwintig uren vóór het houden der vergadering aan de leden van de raad bezorgd. Zij vermelden, zoveel mogelijk, de zaken waarover de vergadering is belegd.

 • 2. De raad kan steeds, behoudens het bepaalde in het reglement van orde voor zijn vergadering en behoudens het geval, bedoeld in het laatste lid van artikel 41, over andere dan in de oproepingsbriefjes genoemde zaken beraadslagen en, op voorstel van de voorzitter of van het bestuurscollege, besluiten.

Artikel 31

De voorzitter zorgt voor de handhaving der orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door de toehoorders wordt verstoord, hen, die dit doen, of alle toehoorders

te doen verwijderen. De toepassing van deze maatregel ontneemt aan de vergadering niet het karakter van een openbare vergadering.

Artikel 32

 • 1. Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, wordt hem dit door de voorzitter onder het oog gebracht en wordt hij tot de behandeling van het onderwerp teruggeroepen.

 • 2. Wanneer een lid zich beledigende uitdrukkingen veroorlooft, de orde verstoort of, zij het slechts door het betuigen van instemming, aanspoort tot onwettige handelingen, wordt hij door de voorzitter vermaand en in de gelegenheid gesteld woorden, die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven, terug te nemen. Maakt hij van die gelegenheid gebruik, dan worden die woorden in het officieel verslag van de beraadslaging der vergadering niet opgenomen.

 • 3. Wanneer een spreker van de gelegenheid, in het vorige lid bedoeld, niet gebruik maakt dan wel voortgaat van het onderwerp af te wijken, zich beledigende uitdrukkingen te veroorloven, de orde te verstoren of, zij het slechts door het betuigen van instemming, aan te sporen tot onwettige handelingen, kan de voorzitter hem het woord ontnemen.

 • 4. Het lid, aan wie het woord is ontnomen, mag in de vergadering waarin dit plaats heeft niet meer aan de beraadslagingen over het voorstel in behandeling deelnemen.

 • 5. De voorzitter is bevoegd te gelasten, dat in het officieel verslag van de beraadslagingen der vergadering niet worden opgenomen de gedeelten van het gesprokene, welke hem tot het nemen van een of meer der in dit artikel genoemde maatregelen aanleiding hebben gegeven.

Artikel 33

 • 1. De voorzitter kan een spreker, op wie het vorige artikel is toegepast, en ieder ander lid, dat zich schuldig maakt aan gedragingen als in dat artikel bedoeld, uitsluiten van de vergadering of van de vergaderingen, welke aanvangen op de dag, waarop de uitsluiting plaats heeft. Het uitgesloten lid is verplicht het gebouw, waarin de vergadering wordt gehouden, onmiddellijk te verlaten. Bij weigerachtigheid doet de voorzitter hem verwijderen.

 • 2. De voorzitter kan de raad tijdens de vergadering waarin de uitsluiting, in het vorige lid bedoeld, plaatsvindt, voorstellen de uitsluiting voor een bepaalde tijd, doch niet langer dan voor vijf vergaderingen, te verlengen. Over dit voorstel, waarover niet wordt beraadslaagd, wordt in dezelfde vergadering een beslissing genomen, ongeacht het aantal leden dat aan de stemming deelneemt. Bij aanneming mag het uitgesloten lid het gebouw, waarin de vergadering wordt gehouden, niet betreden alvorens de termijn van uitsluiting is verstreken.

Artikel 34

Van de beslissingen, ingevolge de artikelen 31, 32 en 33, eerste lid, door de voorzitter genomen, is beroep op de raad niet toegelaten.

Artikel 35

 • 1. De raad vergadert in het openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter het nodig keurt of vier leden het vorderen.

 • 3. De vergadering kan niet dan met tweederden der uitgebrachte stemmen besluiten, dat met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

 • 4. Omtrent de punten, in een besloten vergadering behandeld, kan in die vergadering ook een besluit worden genomen.

Artikel 36

 • 1. In een besloten vergadering kan niet beraadslaagd, noch een besluit worden genomen over:

  • a.

   de toelating van nieuw benoemde leden;

  • b.

   de begroting en de rekening van het eilandgebied;

  • c.

   het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen;

  • d.

   het aanleggen en opheffen van inrichtingen van openbaar nut.

 • 2. In een besloten vergadering kan geen besluit worden genomen over:

  • a.

   ontwerpen van eilandsverordeningen;

  • b.

   het doen van uitgaven, op de begroting niet voorkomende of de daarop uitgetrokken posten te boven gaande;

  • c.

   het aanwijzen der middelen tot dekking van zodanige uitgaven;

  • d.

   het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden en het aangaan van rekening-courant-overeenkomsten;

  • e.

   het geheel of gedeeltelijk vervreemden en het bezwaren van de eigendommen van het eilandgebied;

  • f.

   het onderhands verhuren, verpachten of in gebruik geven van eigendommen van het eilandgebied;

  • g.

   Het onderhands gunnen of aanbesteden van werken of leveranties.

Artikel 37

De leden van de raad stemmen naar eed en geweten, zonder last van of ruggespraak met hen, door wie zij zijn gekozen.

Artikel 38

 • 1. Zij onthouden zich van medestemmen over de zaken, benoemingen, schorsingen en ontslagen inbegrepen, die hen, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn betrokken.

 • 2. Een benoeming wordt geacht iemand persoonlijk aan te gaan wanneer hij behoort tot die personen, tot welke de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing bij de beslissing over de toelating van de na periodieke aftreding nieuw inkomende leden.

Artikel 39

 • 1. De voorzitter en de leden van de raad, alsmede de personen, bedoeld in artikel 40, zijn, terzake van hetgeen zij in de vergadering gezegd of schriftelijk aan haar overgelegd hebben, niet gerechtelijk vervolgbaar, tenzij zij daarmede openbaar maken hetgeen in besloten vergadering of onder geheimhouding is gezegd of overgelegd, zonder dat de geheimhouding is opgeheven.

 • 2. Het bestuurscollege kan omtrent de inhoud van aan de raad overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze oplegging is voorlopig indien zij is geschied op verzoek van anderen dan de landsregering of de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk. Indien in dat geval de oplegging in de eerstvolgende vergadering van de raad niet wordt bekrachtigd, vervalt de voorlopige oplegging.

Artikel 40

De gedeputeerden kunnen zich in de vergadering van de raad doen bijstaan door de personen, daartoe door hen aangewezen.

Artikel 41

 • 1. De vergadering van de raad wordt niet gehouden, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het getal zitting hebbende leden is opgekomen.

 • 2. Wanneer het vereiste getal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 30 voorgeschreven wijze. In dat geval behoeven er slechts vier en twintig uren tussen de rondzending der oproepingsbriefjes en het uur der vergadering te verlopen.

 • 3. Wanneer ook dan het vereiste getal niet is opgekomen, geschiedt het beleggen der vergadering andermaal op dezelfde wijze, met aanhaling in de oproepingsbriefjes van de bepalingen van dit artikel.

 • 4. Deze vergadering wordt gehouden ongeacht het getal leden, dat is opgekomen.

Artikel 42

 • 1. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen bij gesloten en ongetekende briefjes.

 • 2. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen der leden hoofdelijke stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

Artikel 43

 • 1. Een stemming is nietig, indien niet meer dan de helft van het getal leden, dat zitting heeft en zich niet van medestemmen moet onthouden, aan de stemming heeft deelgenomen.

 • 2. Bij het doen van keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen, worden leden, die blanco briefjes hebben ingeleverd, voor de toepassing van dit artikel geacht aan de stemming te hebben deelgenomen.

 • 3. Een stemming is geldig, ongeacht het getal leden dat er aan heeft deelgenomen, in geval opnieuw wordt gestemd over een voorstel, ten aanzien waarvan in een vroegere vergadering een stemming op grond van het bepaalde in het eerste lid nietig was. Hetzelfde geldt in een vergadering als bedoeld in het laatste lid van artikel 41.

Artikel 44

 • 1. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van de leden, die aan de stemming hebben deelgenomen.

 • 2. Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen worden leden, die blanco briefjes hebben ingeleverd, voor de toepassing van dit artikel geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

Artikel 45

 • 1. Indien bij benoeming, voordracht of aanbeveling van personen de stemmen staken, beslist terstond het lot, tenzij bij meerderheid van stemmen het nemen van een besluit tot de volgende vergadering wordt uitgesteld. Indien in die vergadering de stemmen wederom staken, beslist het lot.

 • 2. Bij staking van de stemmen in alle andere zaken wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. In deze, en evenzo in een voltallige vergadering, wordt bij staken van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

 • 3. Indien herstemming plaats vindt, kunnen de beraadslagingen worden heropend.

Artikel 46

Het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad wordt bij eilandsverordening vastgesteld.

TWEEDE HOOFDSTUK Het bestuurscollege

Artikel 47

 • 1. Het bestuurscollege bestaat uit de gezaghebber als lid, tevens voorzitter en tenminste twee en ten hoogste zeven gedeputeerden als leden. Bij eilandsverordening kan in het aantal gedeputeerden wijziging worden gebracht, met dien verstande dat dit aantal steeds minder zal zijn dan de helft van het aantal leden van de eilandsraad.

 • 2. De gedeputeerden worden in de eerste vergadering van een zittingsperiode voor de gehele duur daarvan door de eilandsraad al dan niet uit zijn midden gekozen. Ten minste de helft van het aantal gedeputeerden wordt door de raad uit zijn midden gekozen.

 • 3. Een gedeputeerde, die geen lid van de raad is, heeft daarin een adviserende stem. De artikelen 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 32, 33 en 39 zijn op hem van overeenkomstige toepassing.

Artikel 48

 • 1. De gedeputeerde, wiens lidmaatschap van de eilandsraad eindigt, houdt tevens op gedeputeerde te zijn.

 • 2. De gedeputeerde, die als lid van de raad wordt geschorst, is tevens voor de duur dier schorsing als gedeputeerde geschorst.

Artikel 49

 • 1. Het eerste en het tweede lid van artikel 64 zijn op de gedeputeerde van overeenkomstige toepassing, behoudens het verbod lid van de eilandsraad of ambtenaar van het eilandgebied te zijn.

 • 2. Hij mag niet actief dienend ambtenaar van het eilandgebied of van de Nederlandse Antillen zijn, noch een actieve functie bekleden, waaraan enigerlei ten laste van de begroting van het eilandgebied komende bezoldiging of uitkering is verbonden.

Artikel 50

 • 1. Een der in het eerste lid van artikel 64 bedoelde betrekkingen aannemende, neemt de gedeputeerde zijn ontslag. Hij geeft daarvan kennis aan de raad.

 • 2. Eveneens neemt hij zijn ontslag en geeft hij daarvan kennis aan de raad, zodra hij in strijd komt met het bepaalde in het tweede lid van artikel 64.

 • 3. Indien de gedeputeerde nalaat van zijn ontslag kennis te geven aan de raad, wordt hij door deze van zijn betrekking vervallen verklaard.

Artikel 50a

 • 1. De raad is eveneens bevoegd een gedeputeerde van zijn betrekking vervallen te verklaren, in geval deze heeft opgehouden het vertrouwen van de raad te bezitten.

 • 2. Over een voorstel tot vervallenverklaring van een gedeputeerde als bedoeld in het eerste lid kan niet worden beraadslaagd of besloten, dan nadat in een vergadering, tenminste veertien dagen tevoren gehouden, is besloten te verklaren, dat de betrokken gedeputeerde het vertrouwen niet meer bezit.

 • 3. Het voorstel tot vervallenverklaring moet met redenen zijn omkleed, schriftelijk worden ingediend en tenminste acht dagen vóór de vergadering aan de raad worden bezorgd.

 • 4. Het oproepingsbriefje voor die vergadering vermeldt het voorstel; het wordt tenminste twee maal vier en twintig uren vóór het houden van de vergadering aan de leden van de raad bezorgd. Artikel 30 is in deze niet toepasselijk.

 • 5. Een besluit tot vervallenverklaring van een gedeputeerde kan niet meer dan één gedeputeerde betreffen. Het besluit vermeldt de verklaring, waarbij het vertrouwen aan die gedeputeerde is opgezegd en de datum ervan; het is met redenen omkleed. De vervallenverklaring gaat onmiddellijk in.

Artikel 51

Bij eilandsverordening kan aan gedeputeerden een toelage worden toegekend en kunnen de pensioenen van de gedeputeerden en van de weduwen en wezen van gedeputeerden of gewezen gedeputeerden worden geregeld.

Artikel 52

 • 1. Indien een gedeputeerde als zodanig ontslag neemt of ophoudt gedeputeerde te zijn, wordt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering van de eilandsraad in de opengevallen plaats voorzien.

 • 2. Gaat het ontslag of het ophouden gedeputeerde te zijn gepaard met het openvallen van een plaats in de raad, dan wordt als eerste vergadering van de raad, waarin in de opengevallen plaats wordt voorzien, beschouwd de vergadering, in welke het ter vervulling van de opengevallen plaats benoemde lid is toegelaten, tenzij door het hoofdstembureau is beslist, dat geen candidaten meer benoemd verklaard kunnen worden.

 • 3. Het tweede lid van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing.

 • 4. De gedeputeerde, die ontslag heeft genomen, blijft zijn betrekking waarnemen, totdat zijn opvolger die heeft aanvaard.

 • 5. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis van een gedeputeerde voor langere duur wordt hij, zo nodig, vervangen door een lid van de raad, door de raad aan te wijzen.

Artikel 53

 • 1. Het bestuurscollege mag niet beraadslagen of besluiten, zo niet meer dan de helft zijner leden tegenwoordig is.

 • 2. Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

 • 3. Indien bij benoemingen, voordrachten of aanbevelingen van personen bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot; bij het staken van stemmen in alle andere zaken de stem van de voorzitter.

 • 4. Indien het vereiste getal leden niet is opgekomen, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering. Tot deze vergadering worden de leden opgeroepen bij briefjes, welke de te behandelen zaken vermelden.

 • 5. In deze vergadering wordt over de in de oproeping vermelde zaken een besluit genomen door de tegenwoordige leden of het tegenwoordige lid.

Artikel 54

 • 1. De leden van het bestuurscollege onthouden zich van beraadslagen en medestemmen over de zaken, benoemingen, schorsingen en ontslagen inbegrepen, welke hen, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn betrokken.

 • 2. Een benoeming wordt geacht iemand persoonlijk aan te gaan, wanneer hij behoort tot die personen, tot welke de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

Artikel 55

 • 1. De leden van het bestuurscollege, alsmede degenen die hen bijstaan, zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergaderingen hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij daarmede openbaar maken hetgeen onder geheimhouding is gezegd of overgelegd, zonder dat de geheimhouding is opgeheven.

 • 2. De gezaghebber kan omtrent de inhoud van aan het bestuurscollege overgelegde stukken geheimhouding opleggen

Artikel 56

Het bestuurscollege stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast en doet daarvan mededeling aan de eilandsraad.

Artikel 57

 • 1. Het bestuurscollege is belast met:

  • a.

   het voorbereiden van al hetgeen in de eilandsraad ter overweging en beslissing moet worden gebracht, onverminderd het recht van de raad de voorbereiding van een bepaalde regeling aan zich te houden;

  • b.

   het uitvoeren der besluiten van de raad;

  • c.

   het beslissen der over die uitvoering gerezen geschillen, tenzij de beslissing bij wettelijk voorschrift aan andere organen dan het bestuurscollege opgedragen is;

  • d.

   het beheren der inkomsten en uitgaven van het eilandgebied;

  • e.

   het verhuren, verpachten of in gebruik geven van eigendommen van het eilandgebied voor niet langer dan vijf jaren;

  • f.

   het opnemen of doen opnemen der boeken en kas van ambtenaren, met het ontvangen of uitgeven van gelden van het eilandgebied belast;

  • g.

   het beheer en onderhoud van alle werken en eigendommen van het eilandgebied;

  • h.

   de instandhouding en het onderhoud der publieke wegen, bruggen, veren, wateren, vaarten, straten, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen bij het publiek in gebruik;

  • i.

   het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding der werken en leverantiën, ten behoeve van het eilandgebied te doen, tenzij de raad zich de goedkeuring daarvan heeft voorbehouden;

  • j.

   de zorg voor de brandweer en het toezicht op al wat brandgevaar zou kunnen opleveren;

  • k.

   het nemen, alvorens de raad tot het voeren van een rechtsgeding machtiging heeft verleend, van alle conservatoire maatregelen, zo in als buiten rechten, en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  • l.

   het toezicht op het beheer der banken van lening en de instellingen van liefdadigheid waarover aan het eilandgebied toezicht is opgedragen;

  • m.

   het houden van een gedurig toezicht op al wat het eilandgebied aangaat.

 • 2. Het bestuurscollege oefent voorts de bestuursbevoegdheden van de eilandsraad als bedoeld in artikel 24 uit, tenzij deze ten aanzien van bepaalde aangelegenheden of in bepaalde gevallen anders heeft beslist, of deze regeling anders bepaalt.

Artikel 58

 • 1. Wanneer aan de uitvoering van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, door organen van het eilandgebied moet worden medegewerkt, geschiedt dit door het bestuurscollege, voorzover niet de medewerking bepaaldelijk van de eilandsraad of van de gezaghebber wordt gevorderd.

 • 2. Vorderen de landsverordeningen en de landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, een bepaalde medewerking van de raad en wordt die door deze niet verleend, dan voorziet het bestuurscollege daarin.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan in de landsverordeningen en de landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, bedoeld in het eerste lid, voor zover betrekking hebbende op onderwerpen als bedoeld in artikel 2, onderdeel E, onder 11, worden bepaald dat in de daarin genoemde onderwerpen wordt voorzien bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, indien de eilandsraad daarin niet tijdig heeft voorzien.

  Een zodanig landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt niet vastgesteld dan nadat het desbetreffende bestuurscollege is gehoord.

Artikel 59

 • 1. Het bestuurscollege is bevoegd tot het vaststellen van eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen.

 • 2. Bepalingen, door straffen te handhaven, worden in die besluiten niet gemaakt dan krachtens een eilandsverordening, met inachtneming van artikel 82 vastgesteld.

 • 3. De eilandsverordening regelt de op te leggen straffen.

 • 4. Bij eilandsverordening wordt geregeld alles wat betreft de publicatie van de besluiten, de te gebruiken formulieren en de afkondiging en inwerkingtreding.

Artikel 60

Het bestuurscollege benoemt, schorst en ontslaat de ambtenaren van het eilandgebied en stelt hun bezoldigingen vast, behoudens het bepaalde in artikel 25.

Artikel 61

Het bestuurscollege doet aan de eilandsraad jaarlijks vóór 1 April een verslag van de toestand van het eilandgebied toekomen. Het verslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 62

Het bestuurscollege is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de eilandsraad. Zijn leden geven te dien aanzien, zowel gezamenlijk als persoonlijk, alle door de raad verlangde inlichtingen.

DERDE HOOFDSTUK De gezaghebber

Artikel 63

 • 1. De gezaghebber wordt door de Koning benoemd, geschorst en ontslagen. Hij wordt benoemd voor de tijd van zes jaren. Hij kan te allen tijd worden ontslagen.

 • 2. Tot gezaghebber is alleen benoembaar de in de Nederlandse Antillen woonachtige Nederlander, die niet krachtens artikel 46 van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen van het kiesrecht is uitgesloten, noch van de verkiesbaarheid is ontzet en de ouderdom van vijfentwintig jaren heeft vervuld.

 • 3. Bij het bereiken van de leeftijd van zestig jaren eindigt de ambtsperiode. De Koning kan personen boven de leeftijd van zestig jaren benoemen, doch ten hoogste voor de tijd van één jaar.

 • 4. De gezaghebber moet zijn woonplaats hebben in het eilandgebied Curaçao.

Artikel 64

 • 1. De betrekking van gezaghebber is onverenigbaar met de betrekkingen of functies, welke met het lidmaatschap van de eilandsraad onverenigbaar zijn. Zij is bovendien onverenigbaar met de betrekking van:

  • a.

   waarnemend gouverneur;

  • b.

   lid van de Staten of van de eilandsraad;

  • c.

   lid van de rechterlijke macht;

  • d.

   ambtenaar van een eilandgebied.

 • 2. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg zijn voor enige onderneming, ten grondslag hebbende een overeenkomst om winst of voordeel, aangegaan met de Nederlandse Antillen of met enig deel daarvan. Het houden van aandelen in een naamloze vennootschap, die een onderneming als bovenbedoeld bedrijft, wordt niet beschouwd als het zijn van deelhebber in een onderneming, tenzij de betrokkene tezamen met zijn bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad vijf en twintig procent der aandelen houdt.

 • 3. Hij mag geen bestuurder of commissaris zijn van enige onderneming van welke aard ook, in de Nederlandse Antillen gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende.

 • 4. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings deel hebben in enige concessie, van welke aard ook, in het eilandgebied.

Artikel 65

Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de gezaghebber in handen van de Gouverneur of van een door deze aangewezen persoon de eed (verklaring of belofte) af:

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of wat voorwendsel ook, in verband met het verkrijgen mijner benoeming tot gezaghebber iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven.

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken aannemen zal, middellijk of onmiddellijk.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; dat ik de voor Curaçao geldende wettelijke regelingen steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van de Nederlandse Antillen in het algemeen en van Curaçao in het bijzonder naar mijn vermogen zal voorstaan.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)".

Artikel 66

 • 1. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis wordt de gezaghebber vervangen door de waarnemend gezaghebber, die door de Gouverneur zo mogelijk uit de gedeputeerden wordt aangewezen.

 • 2. Op de waarnemend gezaghebber is toepasselijk al hetgeen omtrent de gezaghebber is bepaald, met uitzondering van het verbod lid van de eilandsraad te zijn en van het bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 64 en het eerste en tweede lid van artikel 75. Indien hij lid van de eilandsraad is, behoudt hij stem in dat college.

Artikel 67

De gezaghebber werkt mede aan de uitvoering van de taak van de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk en volgt daarbij diens aanwijzingen op.

Artikel 68

 • 1. De gezaghebber staat de Gouverneur bij overeenkomstig diens aanwijzingen.

 • 2. Vorderen de wettelijke regelingen een bepaalde medewerking of uitvoering van het bestuurscollege en vindt deze niet plaats dan voorziet de gezaghebber daarin behoudens in het geval krachtens een ingevolge artikel 58, derde lid, vastgestelde landsverordening of landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regeling bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in dat artikellid heeft plaatsgevonden.

Artikel 69

 • 1. De gezaghebber is voorzitter van de eilandsraad en heeft daarin een raadgevende stem.

 • 2. Hij is, behoudens het bepaalde in het derde lid van artikel 57, derde lid sub b, belast met de uitvoering van de besluiten van de raad en van de besluiten en beschikkingen van het bestuurscollege.

Artikel 70

 • 1. Hij ontvangt en opent alle aan de raad of aan het bestuurscollege gerichte stukken.

 • 2. Hij brengt die terstond ter tafel in het college tot welke zij gericht zijn, tenzij die stukken behoren te worden verzonden aan het lid of aan de leden meer in het bijzonder met de zaken, waartoe de stukken betrekking hebben, belast.

Artikel 71

 • 1. Hij is, in spoedeisende gevallen, bevoegd het gevorderd voorlopig onderzoek der stukken, alvorens ze ter tafel te brengen, te doen plaats hebben, en geeft daarvan in de eerstkomende vergadering kennis.

 • 2. Ten behoeve van dit onderzoek zijn alle ambtenaren van het eilandgebied verplicht hem de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 72

Hij tekent alle stukken, welke van de raad en het bestuurscollege uitgaan.

Artikel 73

De gezaghebber is plaatselijk hoofd van politie.

Artikel 74

 • 1. De gezaghebber vertegenwoordigt het eilandgebied in alle rechtsgedingen. Voor het voeren van een rechtsgeding is voorafgaande machtiging van de eilandsraad vereist.

 • 2. Hij treedt voor het eilandgebied op in alle buitengerechtelijke rechtshandelingen, welke voor hetzelve moeten worden gedaan. Hij kan daartoe een gemachtigde aanwijzen.

Artikel 75

 • 1. De bezoldiging van de gezaghebber wordt door de Gouverneur vastgesteld.

 • 2. Boven zijn bezoldiging, met inbegrip van toeslagen, en de vergoeding der kosten, bedoeld in het derde lid, geniet de gezaghebber generlei inkomsten uit de eilandskas onder welke benaming ook.

 • 3. Kosten van dienstreizen, door de gezaghebber ten behoeve van het eilandgebied gemaakt, komen ten laste van de begroting van het eilandgebied.

Artikel 76

 • 1. De waarnemend gezaghebber, die met de waarneming belast is geweest, geniet voor de tijd van de waarneming een toelage tot het bedrag van de aan het ambt verbonden bezoldiging, met inbegrip van toeslagen, indien de waarneming:

  • a.

   dertig dagen of langer onafgebroken heeft geduurd;

  • b.

   in een tijdvak van zes maanden in totaal dertig dagen of langer heeft geduurd;

  • c.

   in een tijdvak van twaalf maanden in totaal zestig dagen of langer heeft geduurd.

 • 2. Hij geniet een evenredig deel van de vergoeding wegens representatiekosten, bedoeld in het eerste lid van artikel 121 der Landsregeling.

 • 3. Indien hij gedeputeerde is, wordt zijn toelage als zodanig verrekend met de toelage, in het derde lid bedoeld.

Artikel 77

De gezaghebber kondigt, behoudens in de gevallen, genoemd in de artikelen 98 en 99, de eilandsverordeningen en de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, uiterlijk binnen veertien dagen na de vaststelling af.

Artikel 78

Hij behoeft verlof van de Gouverneur om zich langer dan acht dagen buiten het eilandgebied op te houden.

VIERDE HOOFDSTUK De eilandsverordeningen

Artikel 79

De ontwerp-eilandsverordeningen worden door het bestuurscollege ter vaststelling aan de eilandsraad aangeboden

Artikel 80

Aan de openbare beraadslagingen over een ontwerp-eilandsverordening gaat een onderzoek van dit ontwerp vooraf. De raad bepaalt in zijn reglement van orde de wijze waarop dit onderzoek zal worden ingesteld.

Artikel 81

De raad heeft het recht van wijziging.

Artikel 82

In eilandsverordeningen kunnen geen straffen worden bedreigd dan met inachtneming van regelen, bij landsverordening gesteld.

Artikel 83

Bij eilandsverordening wordt geregeld alles wat betreft de publicatie van de eilandsverordeningen en andere bekendmakingen en mededelingen, de te gebruiken formulieren en de afkondiging.

Artikel 84

Wanneer geen ander tijdstip is vastgesteld, treedt de afgekondigde eilandsverordening in werking met ingang van de tiende dag na die van de afkondiging.

Artikel 85

De bepalingen van de eilandsverordeningen en van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, verbinden niet - tenzij tot de opneming dier bepalingen vrijheid is gegeven - voor zover zij in strijd zijn met een verdrag of een andere overeenkomst met een vreemde mogendheid of internationale organisatie, met een rijkswet, met een algemene maatregel van rijksbestuur, alsmede met een landsverordening of met een landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

VIJFDE HOOFDSTUK De financiën

Artikel 86

 • 1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid komt de opbrengst van de belastingen en bijzondere heffingen, genoemd in het eerste lid van artikel 2a onder A, ten goede aan het Land.

 • 2. Vijftig ten honderd van de opbrengst van de in-, uit- en doorvoerrechten, de belastingen op omzetten en de accijnzen, die uit het eilandgebied Curaçao is verkregen, komt aan dat eilandgebied ten goede.

 • 3. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het dienstjaar, wordt door de Gouverneur vastgesteld, welk bedrag van de opbrengst van de in het tweede lid genoemde belastingen uit het eilandgebied geacht moet worden te zijn verkregen.

Artikel 87

 • 1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid komt de opbrengst van de belastingen, genoemd in het eerste lid van artikel 2a onder B, ten goede aan het eilandgebied volgens bij of krachtens landsverordening te stellen regelen.

 • 2. Vijf en twintig ten honderd van de opbrengst van de hoofdsommen van de belastingen op inkomens en winsten komt ten goede aan het Land.

Artikel 88

De belastingopbrengsten, die krachtens de artikelen 86, lid 2 en 87, lid 2 respectievelijk aan het eilandgebied Curaçao en aan het Land toekomen, worden verrekend in het jaar, volgend op dat waarin de ontvangst heeft plaats gevonden, op de wijze nader bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen.

Artikel 89

 • 1. Bij landsverordening, al dan niet tevens houdende wijziging van de wetgeving inzake de heffing, kan worden bepaald dat voor een bepaald aantal jaren een ander aandeelpercentage zal gelden dan dat, genoemd in artikel 86, lid 2 of artikel 87, lid 2.

 • 2. Een ontwerp van zodanige landsverordening wordt niet ter goedkeuring aan de Staten aangeboden, en een zodanige landsverordening wordt, in de gevallen bedoeld in de artikelen 74 en 77 der Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, niet door de Gouverneur vastgesteld dan nadat daarvoor overleg is gepleegd met het bestuurscollege.

 • 3. Indien tengevolge van een zodanige landsverordening de inkomsten van het eilandgebied uit de belastingen waarop het percentage betrekking heeft verminderen, treedt deze landsverordening niet in werking alvorens daarmede door het eilandgebied blijkens eilandsverordening is ingestemd.

Artikel 90

[vervallen]

Artikel 91

 • 1. Belastingen en retributies, welker regeling niet aan de zorg van een eilandgebied is onttrokken, worden geheven uit kracht en volgens voorschriften van de eilandsverordening.

 • 2. Geen privilege op het stuk van de belasting mag worden verleend.

 • 3. De belastingen mogen niet strekken om de vrije handel met Aruba of Nederland te belemmeren of om de handel, de nijverheid en de landbouw van de Nederlandse Antillen te bevoorrechten boven die van Aruba of Nederland. Zij mogen de doorvoer, de uitvoer en de invoer uit andere eilandgebieden niet belemmeren.

Artikel 92

 • 1. De begroting voor het eilandgebied wordt jaarlijks in een of meer ontwerpen door het bestuurscollege ontworpen en uiterlijk op de eerste October van het jaar, voorafgaande aan het dienstjaar waarop zij betrekking heeft, aan de eilandsraad aangeboden.

 • 2. Op de begroting der uitgaven, welke alle uitgaven van het eilandgebied vermeldt - tenzij bij eilandsverordening is bepaald, dat bepaalde uitgaven in een afzonderlijke begroting zullen worden opgenomen - worden gebracht ramingen terzake:

  • a.

   de bedragen bedoeld in de artikelen 87 lid 2 , 94 en 95;

  • b.

   de uitkering aan de Nederlandse Antillen wegens de rente en aflossing van door de Nederlandse Antillen vóór de zelfstandigmaking der eilandgebieden gesloten geldleningen;

  • c.

   alle uitgaven welke krachtens landsverordening moeten worden gedaan.

 • 3. De middelen ter dekking van de uitgaven worden op de begroting aangegeven.

 • 4. De begroting wordt vastgesteld bij eilandsverordening.

 • 5. Zij treedt in werking met ingang van 1 Januari van het dienstjaar, waarop zij betrekking heeft. Zij wordt geacht met ingang van die dag in werking te zijn getreden, indien zij eerst daarna is openbaar gemaakt. Zolang dit niet is geschied, strekt de begroting van het vorige dienstjaar tot grondslag van het beheer.

 • 6. Bij landsverordening worden voorschriften gegeven met betrekking tot de inrichting en de uitvoering der begroting. Het ontwerp daartoe wordt niet aan de Staten aangeboden, alvorens overleg is gepleegd met het bestuurscollege van elk der eilandgebieden en met het onafhankelijke contrôle-orgaan, bedoeld in artikel 163 der Landsregeling [thans artikel 134 van de Staatsregeling].

Artikel 93

 • 1. Alle tot één dienstjaar behorende ontvangsten en uitgaven worden opgenomen in de jaarlijkse rekening van het eilandgebied.

 • 2. Het slot van de rekening wordt voor elk dienstjaar afzonderlijk bij eilandsverordening vastgesteld.

 • 3. Bij landsverordening worden voorschriften gegeven met betrekking tot de inrichting der rekening. Het ontwerp daartoe wordt niet aan de Staten aangeboden, alvorens overleg is gepleegd met het bestuurscollege van elk der eilandgebieden en met onafhankelijke contrôle-orgaan, bedoeld in artikel 163 der Landsregeling [thans artikel 134 van de Staatsregeling].

Artikel 94

 • 1. De aanvullingsbijdragen aan de pensioenfondsen verschuldigd voor de ambtenaren en werklieden in dienst van het eilandgebied Curaçao, komen ten laste van dat eilandgebied.

 • 2. De bijdragen, aan de pensioenfondsen verschuldigd ter dekking van de na 1 januari 1950 berekende tekorten in die fondsen, worden verdeeld over de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden in de verhouding, welke op de datum van de wetenschappelijke balans, waarin de grootte van het tekort wordt vastgesteld, bestaat tussen de pensioengronslagen van de deelgenoten in de fondsen, onderscheidenlijk werkzaam voor de Nederlandse Antillen en voor ieder der eilandgebieden.

Artikel 95

De bedragen, welke de Nederlandse Antillen verschuldigd zijn voor rente en aflossing van thans lopende geldleningen, worden over de eilandgebieden omgeslagen naar verhouding van de ten behoeve dier eilandgebieden bestede bedragen van die geldleningen.

Artikel 96

 • 1. Geldleningen ten name en ten laste van het eilandgebied kunnen niet worden aangegaan dan krachtens eilandsverordening.

 • 2. Het aangaan of garanderen van een geldlening buiten het Koninkrijk ten name of ten laste van het eilandgebied geschiedt in overeenstemming met de Regering van het Koninkrijk.

 • 3. De Raad van Ministers van het Koninkrijk verenigt zich met het aangaan of garanderen van zodanige geldlening, tenzij de belangen van het Koninkrijk zich daartegen verzetten.

Artikel 97

[vervallen]

ZESDE HOOFDSTUK Het hoger toezicht

Artikel 98

 • 1. Indien de gezaghebber vermeent, dat een eilandsverordening of een eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, in strijd is met een verdrag of een andere overeenkomst met een vreemde mogendheid of internationale organisatie, met een rijkswet, met een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met het algemeen belang van het Koninkrijk, schort hij de afkondiging daarvan op.

 • 2. Van deze opschorting geeft hij terstond kennis aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk en aan de eilandsraad. De Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk geeft binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van de gezaghebber een beslissing. Hij kan deze termijn éénmaal met ten hoogste dertig dagen verlengen. Wanneer de Gouverneur beslist, dat zodanige strijd niet aanwezig is, kondigt de gezaghebber de eilandsverordening alsnog terstond af. Het besluit van de Gouverneur, houdende de beslissing dat zodanige strijd wel aanwezig is, wordt met redenen omkleed in het Publicatieblad bekend gemaakt en ter kennis van de raad respectievelijk van het bestuurscollege gebracht.

 • 3. Aan het bestuurscollege staat beroep open op de Koning gedurende dertig dagen nadat het besluit van de Gouverneur te zijner kennis is gekomen. De Koning beslist, de Raad van State gehoord, bij een met redenen omkleed besluit. Het besluit wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt en ter kennis van het bestuurscollege gebracht.

Artikel 99

 • 1. Indien de gezaghebber vermeent, dat een eilandsverordening of een eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, in strijd is met een landsverordening of een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, dan wel met het algemeen belang van de Nederlandse Antillen, schort hij de afkondiging daarvan op.

 • 2. Het tweede en het derde lid van artikel 98 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in plaats van de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk wordt gelezen de Gouverneur, en dat de Raad van Advies wordt gehoord.

Artikel 100

 • 1. De gezaghebber zendt elke eilandsverordening en elk eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, binnen tweemaal vier en twintig uur na de afkondiging aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk en aan de Gouverneur als hoofd der landsregering.

 • 2. De eilandsverordeningen en de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, kunnen op de gronden in artikel 98 vermeld door de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk en op de gronden in artikel 99 vermeld door de Gouverneur als hoofd der landsregering, de Raad van Advies gehoord, geheel of gedeeltelijk worden geschorst of vernietigd.

 • 3. Schorsing geschiedt binnen dertig dagen nadat de verordening of het besluit ter kennis van de Gouverneur is gekomen. Zij geschiedt bij een met redenen omkleed besluit, welke in het Publicatieblad wordt bekend gemaakt en ter kennis van de eilandsraad respectievelijk van het bestuurscollege wordt gebracht.

 • 4. De schorsing stuit onmiddellijk de werking der geschorste bepalingen.

 • 5. Indien binnen drie maanden na de dagtekening van het besluit tot schorsing geen besluit tot vernietiging tot stand is gekomen, vervalt de schorsing.

 • 6. Bepalingen, welke geschorst zijn geweest, kunnen niet opnieuw worden geschorst.

 • 7. Het besluit tot vernietiging is met redenen omkleed en regelt de gevolgen van de vernietiging. Het wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt en ter kennis van de raad respectievelijk van het bestuurscollege gebracht

 • 8. Aan het bestuurscollege staat beroep open op de Koning gedurende dertig dagen, nadat de beslissing van de Gouverneur te zijner kennis is gekomen. De Koning beslist, de Raad van State gehoord, bij met redenen omkleed besluit. Het besluit wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt en ter kennis van het bestuurscollege gebracht.

Artikel 101

Behoudens de stuiting in geval van schorsing en onverminderd het bepaalde bij artikel 85, verbinden de bepalingen van een eilandsverordening of van een eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, totdat zij tengevolge van een latere eilandsverordening of van een later eilandsbesluit zijn vervallen, of het besluit tot vernietiging in het eilandgebied in werking is getreden.

Artikel 102

 • 1. Beschikkingen van eilandsorganen kunnen op de gronden in artikel 98 vermeld door de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk en op de gronden in artikel 99 vermeld door de Gouverneur als hoofd der landsregering, de Raad van Advies gehoord, geheel of gedeeltelijk worden geschorst of vernietigd.

 • 2. Het derde tot en met het achtste lid van artikel 100 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 103

 • 1. Indien de gezaghebber vermeent, dat een beschikking van een eilandsorgaan in aanmerking komt voor schorsing of vernietiging, doet hij binnen twee maal vier en twintig uren, nadat het besluit of de beschikking te zijner kennis is gekomen, van zijn oordeel met opgave van redenen mededeling aan het betrokken orgaan en aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk onderscheidenlijk aan de Gouverneur als hoofd der landsregering.

 • 2. De uitvoering van de beschikking wordt opgeschort, totdat de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk onderscheidenlijk de Gouverneur als hoofd der landsregering, de Raad van Advies gehoord, beslist heeft dat de beschikking niet in aanmerking komt voor schorsing of vernietiging, alsmede indien geen beslissing is genomen binnen dertig dagen nadat het oordeel van de gezaghebber te zijner kennis is gekomen.

 • 3. Het vijfde tot en met het achtste lid van artikel 100 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 104

 • 1. Indien een eilandsverordening, een eilandsbesluit houdende algemene maatregelen of een beschikking van een eilandsorgaan aan goedkeuring van de Gouverneur is onderworpen, zendt de gezaghebber binnen tweemaal vier en twintig uren na de vaststelling de verordening, het besluit of de beschikking aan de Gouverneur.

 • 2. De Gouverneur geeft, de Raad van Advies gehoord, binnen dertig dagen na ontvangst een beslissing. Zij geschiedt bij een met redenen omkleed besluit, dat in het Publicatieblad wordt bekend gemaakt en ter kennis van de eilandsraad respectievelijk van het bestuurscollege wordt gebracht. De Gouverneur kan deze termijn eenmaal met ten hoogste dertig dagen verlengen. Indien na verloop van de verlengde termijn geen beslissing is genomen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

 • 3. Tegen het besluit, waarbij de gevraagde goedkeuring wordt onthouden, kan het bestuurscollege in beroep komen bij de Koning binnen dertig dagen, nadat het besluit van de Gouverneur te zijner kennis is gebracht. De Koning beslist, de Raad van State gehoord, bij een met redenen omkleed besluit. Het besluit des Konings wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt en ter kennis van het bestuurscollege gebracht.

Zevende Hoofdstuk De zelfstandige bestuursorganen

Artikel 104a

 • 1. Bij eilandsverordening kan een zelfstandig bestuursorgaan worden ingesteld.

 • 2. De eilandsverordening regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van het zelfstandige bestuursorgaan, alsmede de openbaarheid van zijn vergaderingen.

 • 3. Bij eilandsverordening kan aan een zelfstandig bestuursorgaan verordenende bevoegdheid worden verleend. Deze eilandsverordening regelt de publicatie van verordeningen van een zelfstandig bestuursorgaan.

 • 4. De eilandsverordening regelt het toezicht op een zelfstandig bestuursorgaan. Voorzover in deze eilandsverordening besluiten van een zelfstandig bestuursorgaan onderworpen zijn aan goedkeuring van een door de eilandsverordening aangewezen orgaan, kan onthouding van goedkeuring daaraan alleen plaatsvinden wegens strijd met het recht.

 • 5. De besluiten van een zelfstandig bestuursorgaan kunnen door de Gouverneur, de Raad van Advies gehoord, bij met redenen omkleed besluit, worden vernietigd wegens strijd met het recht. Een besluit tot vernietiging wordt met redenen omkleed en regelt de gevolgen daarvan.

 • 6. Het zelfstandige bestuursorgaan zendt al zijn besluiten binnen tweemaal vierentwintig uur na de dag waarop het besluit is genomen aan de Gouverneur en de gezaghebber.

 • 7. Tegen een besluit tot vernietiging van de Gouverneur als bedoeld in het vijfde lid kan het desbetreffende zelfstandig bestuursorgaan binnen zes weken nadat het besluit te zijner kennis is gebracht beroep instellen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikel 104b

 • 1. Indien twee of meer eilandgebieden gezamenlijk een zelfstandig bestuursorgaan instellen, komt de instelling tot stand door een in ieder van de eilandgebieden vastgestelde eenvormige eilandsverordening, bevattende de regeling betreffende de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van het zelfstandig bestuursorgaan, alsmede de openbaarheid van zijn vergaderingen.

 • 2. Artikel 104a, derde tot en met het zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het ontwerp van een eenvormige eilandsverordening als bedoeld in het eerste lid wordt, nadat daaromtrent door de bestuurscolleges van de betrokken eilandgebieden overeenstemming is bereikt, als ontwerp-eilandsverordening ter vaststelling aan de onderscheidenlijke eilandsraden aangeboden.

 • 4. Indien tijdens de schriftelijke of mondelinge behandeling in een eilandsraad van de betrokken eilandgebieden wijzigingen van een ontwerp van een eenvormige eilandsverordening worden voorgesteld welke door de betrokken eilandsraad wordt aanvaard, wordt de behandeling, zodra de mogelijkheid tot het voorstellen en aanvaarden van zulke wijzigingen volgens de orde van behandeling niet langer bestaat, geschorst en het ontwerp van een eenvormige eilandsverordening met de aanvaarde wijzigingen aan de bestuurscolleges van de betrokken eilandgebieden toegezonden.

 • 5. Het bestuurscollege van het eilandgebied waarin zich het in het vierde lid bedoelde geval heeft voorgedaan, verwittigt daarvan en van de inhoud van de aanvaarde wijzigingen onverwijld de voorzitter van de eilandsraad van het ander eilandgebied of de andere eilandgebieden.

 • 6. De voorzitter van de eilandsraad van het andere eilandgebied of van de andere eilandgebieden doet na ontvangst van het bericht van het bestuurscollege, de behandeling, indien die nog niet is voltooid, voortgang vinden, totdat ook in die eilandsraad of eilandsraden de mogelijkheid als bedoeld in het vierde lid niet langer bestaat. Met aanvaarde wijzigingen wordt verder gehandeld als in het vierde en vijfde lid voorgeschreven.

 • 7. Het ontwerp van een eenvormige eilandsverordening wordt in de betrokken eilandgebieden als verworpen beschouwd, indien het door de eilandsraad van één van de eilandgebieden is verworpen.

 • 8. Een eilandgebied is bevoegd, nadat daartoe door de eilandsraad is besloten, zijn deelneming in een zelfstandig bestuursorgaan als bedoeld in het eerste lid te beëindigen. De eilandsraad van het andere deelnemende eilandgebied of de eilandsraden van de andere deelnemende eilandgebieden worden van een beslissing daartoe schriftelijk in kennis gesteld. De beëindiging geschiedt bij eilandsverordening strekkende tot intrekking van de eilandsverordening, bedoeld in het eerste lid, van het betrokken eilandgebied en treedt niet eerder in werking dan drie maanden na ontvangst van de in de vorige volzin bedoelde kennisgeving.

DERDE TITEL De eilandgebieden Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten

Artikel 105

Behoudens het bepaalde in de volgende artikelen van deze titel zijn de bepalingen van de tweede titel ten aanzien van de eilandgebieden Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten van overeenkomstige toepassing.

Artikel 106

 • 1. De eilandsraad van het eilandgebied Bonaire bestaat uit negen leden. Bij eilandsverordening kan dit aantal op ten hoogste elf worden gesteld. Zij vergadert zo dikwijls de voorzitter of het bestuurscollege het nodig oordeelt dan wel het door twee leden, schriftelijk, met opgave van rdenen, wordt gevraagd.

 • 2. De eilandsraad van het eilandgebied Sint Maarten bestaat uit zeven leden. Met ingang van 2 juli 1987 bestaat de eilandsraad van dit eilandgebied uit negen leden; bij eilandsverordening kan dit aantal op ten hoogste elf worden gesteld.

  Zij vergadert zo dikwijls de voorzitter of het bestuurscollege het nodig oordeelt dan wel het door twee leden schriftelijk, met opgave van redenen wordt gevraagd.

 • 3. De eilandsraden van de eilandgebieden Saba en Sint Eustatius bestaan elk uit vijf leden.

  Zij vergaderen zo dikwijls de voorzitter of het bestuurscollege het nodig oordeelt, dan wel het door één lid schriftelijk, met opgave van redenen, wordt gevraagd.

Artikel 107

 • 1. Het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire bestaat uit de gezaghebber en drie gedeputeerden.

 • 2. Het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten bestaat uit de gezaghebber en tenminste twee en ten hoogste drie gedeputeerden.

 • 3. De bestuurscolleges van de eilandgebieden Saba en Sint Eustatius bestaan elk uit de gezaghebber en twee gedeputeerden.

 • 4. Bij eilandsverordening kan in het aantal gedeputeerden bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, wijziging worden gebracht, met dien verstande dat dit aantal steeds minder zal zijn dan de helft van het aantal leden van de eilandsraad.

Artikel 108

De deuren van een vergadering van de eilandsraad worden gesloten indien de voorzitter het nodig oordeelt of twee leden het vorderen.

Artikel 109

De betrekking van secretaris van het eilandgebied kan door de gezaghebber worden vervuld.

Artikel 110

 • 1. De begroting wordt uiterlijk op de eerste mei van het jaar, voorafgaande aan het dienstjaar waarop zij betrekking heeft, in één ontwerp aan de eilandsraad aangeboden. Indien de raming der uitgaven die der middelen overtreft, wordt in het ontwerp het verschil als nadelig saldo vermeld.

 • 2. Indien de begroting sluit met een nadelig saldo, wordt zij uiterlijk op de eerste Juli bij eilandsverordening voorlopig vastgesteld. Indien de begroting niet tijdig voorlopig is vastgesteld, geschiedt de vaststelling bij landsverordening.

 • 3. Het nadelig saldo wordt bij landsverordening goedgekeurd, dan wel gewijzigd met dien verstande dat gewaarborgd is, dat het eilandgebied in staat is zijn bestuursapparaat normaal te doen functioneren en die voorzieningen te treffen, welke, gezien zijn behoefte en de voorzieningen in het eilandgebied Curaçao, redelijk zijn te achten. Bij landsverordening kunnen, zo nodig, hieromtrent nadere regels worden gesteld.

 • 4. Indien het nadelig saldo wordt goedgekeurd, geldt de voorlopig vastgestelde begroting als definitief vastgesteld. Wordt het nadelig saldo gewijzigd dan wordt de begroting bij eilandsverordening definitief vastgesteld, in dier voege, dat met het gewijzigde nadelig saldo een sluitende begroting wordt verkregen.

Artikel 111

 • 1. Het eilandgebied ontvangt uit een bij onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in te stellen solidariteitsfonds een bedrag, gelijk aan het nadelige saldo van de definitief vastgestelde begroting.

 • 2. De inrichting van het solidariteitsfonds, de door de drie landen van het Koninkrijk daarin te storten bijdrage, en de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde bedragen aan elk daarvoor in aanmerking komend eilandgebied zullen worden overgemaakt, worden nader bij of krachtens de onderlinge regeling geregeld.

Artikel 112

De artikelen 86, leden 2 en 3, 87 lid 2, 88, 89 en 96 zijn niet van overeenkomstige toepassing. Geldleningen kunnen niet ten name of ten laste van het eilandgebied worden aangegaan.

Artikel 113

De in de artikelen 12, tweede en vierde lid, 23, 51, 59, vierde lid en 83 genoemde aangelegenheden worden geregeld bij landsverordening.

VIERDE TITEL

[vervallen]

Slotartikelen

Artikel 114

Dit besluit kan worden aangehaald als "Eilandenregeling Nederlandse Antillen".

Artikel 115

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad, waarin het is geplaatst.

Overgangsbepalingen

I

 • 1. Hetgeen krachtens de artikelen 8, 12, tweede en vierde lid, 18, 21, 23, 46, 59, vierde lid, en 83 bij eilandsverordening moet of kan worden geregeld, wordt voor de eerste maal bij landsbesluit houdende algemene maatregelen geregeld. Een zodanig landsbesluit kan bij eilandsverordening worden gewijzigd of ingetrokken.

 • 2. Hetgeen krachtens artikel 113 bij landsverordening moet of kan worden geregeld, wordt voor de eerste maal bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geregeld.

 • 3. De strafbepalingen voorkomende in het Kiesreglement voor de Staten (Publicatieblad 1948, no. 126, zoals nader gewijzigd) zijn van overeenkomstige toepassing voor het landsbesluit regelende het kiesrecht voor de wijze van de verkiezing van de eilandsraden.

II

De gezaghebbers en de ondergezaghebbers, die als zodanig fungeren op de datum van inwerkingtreding van de Eilandenregeling voor de Nederlandse Antillen, zijn vanaf deze datum belast met de taak in enige wettelijke regeling toegewezen onderscheidenlijk aan de gezaghebbers en de administrateurs. De termijn, voorkomende in het eerste lid van artikel 63, wordt ten aanzien van deze functionarissen geacht te zijn aangevangen op de datum van hun benoeming.

III

De in wetten, algemene maatregelen van bestuur en landsverordeningen voorkomende bepalingen nopens onderwerpen, ingevolge de artikelen 1 en 2 van de Eilandenregeling tot de zorg van de eilandgebieden behorende, kunnen, voor zover die zorg aan de eilandgebieden is overgedragen, bij eilandsverordening worden gewijzigd, ingetrokken en door andere vervangen.

IV

Zolang nog geen gedeputeerden zijn aangewezen, oefent de gezaghebber de bevoegdheden van het bestuurscollege uit en voorziet de Gouverneur tijdelijk in zijn vervanging.

V

 • 1. Bij of krachtens landsverordening wordt het tijdstip bepaald, waarop onderwerpen, ingevolge de artikelen 1 en 2 van de Eilandenregeling tot de zorg van de eilandgebieden behorende, aan deze worden overgedragen, en wordt voor zoveel nodig bepaald, door welke eilandsorganen de bevoegdhedeun, in wettelijke regelingen betreffende de vorenbedoelde onderwerpen aan landsorganen toegekend, zullen worden uitgeoefend.

 • 2. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, blijven alle op het tijdstip van inwerkingtreding van de Eilandenregeling verbindende wettelijke regelingen, besluiten en beschikkingen betreffende onderwerpen, ingevolge de artikelen 1 en 2 der Eilandenregeling tot de zorg van de eilandgebieden behorende, van kracht totdat zij door andere zijn vervangen. Voorzover die wettelijke regelingen, besluiten en beschikkingen onderwerpen betreffen, welke ingevolge het vorig lid aan de eilandgebieden zijn overgedragen zonder dat een voorziening is getroffen als in het slot van dat lid bedoeld, worden de daarin aan landsorganen toegekende bevoegdheden uitgeoefend door het bestuurscollege. Het bestuurscollege is bevoegd deze uitoefening aan door hetzelve aan te wijzen functionarissen over te dragen.

VI

 • 1. Alle bij de inwerkingtreding van deze Eilandenregeling in 's Lands dienst zijnde landsdienaren en gouvernements-werklieden blijven op de bestaande en nader vast te stellen voorwaarden in dienst van de Nederlandse Antillen.

 • 2. Voor zover de eilandgebieden ambtenaren en werklieden behoeven kan de Gouverneur na overleg met de besturen der betrokken eilandgebieden landsdienaren en werklieden ter hunner beschikking stellen. De eilandgebieden zijn gehouden de hun ter beschikking gestelde personen te aanvaarden.

 • 3. De benoeming van ambtenaren en de aanstelling van werklieden door de besturen der eilandgebieden geschieden, na overleg met de Gouverneur, bij voorkeur uit het personeel dat bij het in werking treden der Eilandenregeling in dienst is, voor zover voor de functie geschikt. De bij de inwerkingtreding van deze Eilandenregeling voor landsdienaren en gouvernementswerklieden geldende en nader vast te stellen regelingen vinden, zolang daarin niet is voorzien, overeenkomstige toepassing voor de ambtenaren en werklieden in dienst van een eilandgebied. De diensttijd, als landsdienaar of gouvernementswerkman verkregen voor de berekening en de toekenning van pensioen, verlof of wachtgeld, blijft onverkort van kracht.

 • 4. De bezoldiging met inbegrip van toeslagen en vergoedingen van en de aan de pensioenfondsen verschuldigde aanvullingsbijdragen voor de hun ter beschikking gestelde landsdienaren en werklieden, komen ten laste van de eilandgebieden.

 • 5. De tekorten op de voor de inwerkingtreding van deze Eilandenregeling vastgestelde wetenschappelijke balansen van de pensioenfondsen, komen ten laste van de Nederlandse Antillen.

 • 6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden de voorwaarden geregeld, waaronder het personeel van de Nederlandse Antillen tevens werkzaam kan zijn voor een eilandgebied.

VII

 • 1. In afwijking van het onder V bepaalde wordt het tijdstip, waarop de verdeling van het belastinggebied tussen de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden, zoals omschreven in artikel 2, in werking treedt, gesteld op 1 januari 1953. Alle belastingbedragen en retributies, voordien verschuldigd of betrekking hebbend op enige periode of enige verrichting vóór die datum, zijn verschuldigd aan en komen toe aan de Nederlandse Antillen.

 • 2. In het jaar 1953 verstrekken de Nederlandse Antillen aan de eilandgebieden ter voorziening in de kasbehoeften zodanige renteloze voorschotten als nodig zijn om de in de begroting der eilandgebieden geraamde uitgaven te doen, voor zover deze tijdelijk niet uit eigen kasmiddelen kunnen worden gefinancierd. De terugbetaling dezer voorschotten wordt door de Gouverneur geregeld na overleg met het betrokken bestuurscollege.

 • 3. Zolang niet kan worden beschikt over de verhoudingscijfers, bedoeld in artikel 89, geschiedt de voorlopige verdeling van de bijdrage, bedoeld in het tweede lid van artikel 90, zodanig, dat het aandeel van Aruba vijf en dertig procent daarvan bedraagt en dat van Curaçao vijf en zestig procent.

VIII

 • 1. In de jaren 1951 en 1952 krijgen de eilandgebieden - voor zover de gelden nog beschikbaar zijn - de beschikking over de op de landsbegroting, met inbegrip van eventuele aanvullende begrotingen, uitgetrokken credieten voor:

  • a.

   de bestuursorganen en de inrichting van het bestuur;

  • b.

   de diensten en aangelegenheden, ingevolge het bepaalde onder V aan de eilandgebieden overgedragen.

 • 2. De verplichtingen, door de Nederlandse Antillen terzake van de overgedragen diensten en aangelegenheden, in het vorige lid bedoeld, aangegaan, worden door de eilandgebieden volledig nagekomen; de te dier zake aan de Nederlandse Antillen toekomende rechten gaan op de eilandgebieden over.

 • 3. De gezaghebber is aansprakelijk tegenover de Gouverneur, dat geen verplichtingen worden aangegaan of uitgaven gedaan, die niet volledig gedekt worden door de ter beschikking gestelde bedragen.

 • 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ter uitvoering van deze overgangsbepaling nadere voorschriften worden gegeven.

IX

 • 1. De Gouverneur beslist welke domeingronden, andere onroerende goederen en domaniale rechten van de Nederlandse Antillen aan de eilandgebieden worden overgedragen, met dien verstande, dat slechts die gronden, goederen en rechten niet worden overgedragen, welke naar het oordeel van de Gouverneur voor de defensie of voor landsdiensten nodig zijn of in de naaste toekomst nodig zullen zijn. De desbetreffende besluiten worden in de openbare registers ingeschreven. De overdracht geschiedt met alle rechten en verplichtingen en zonder kostenverrekening.

 • 2. De Gouverneur beslist, na het advies te hebben ingewonnen van een door hem in te stellen commissie van deskundigen, welke roerende landsgoederen in verband met de zelfstandigmaking van de eilandgebieden aan deze zullen worden overgedragen. De overdracht geschiedt zonder kostenverrekening, tenzij om bijzondere redenen hiervan wordt afgeweken.

X

De archieven van aan de eilandgebieden overgedragen diensten worden, voor zover dit doelmatig is, aan de eilandgebieden overgedragen. De Gouverneur besluit over de overdracht; hij is bevoegd bepalingen vast te stellen met betrekking tot het beheer der archieven.

XI

 • 1. De eerste vergadering van de eilandsraad wordt door de gezaghebber bijeengeroepen op een door de Gouverneur te bepalen dag. De in artikel 16 genoemde termijn vangt op die dag aan.

 • 2. Het onderzoek van de geloofsbrieven der bij de eerste verkiezing gekozen leden geschiedt binnen dertig dagen na de dag der indiening.

 • 3. Van elke genomen beslissing wordt terstond aan de benoemde kennis gegeven.

 • 4. De artikelen 19 en 20 zijn van overeenkomstige toepassing.