Regeling vervallen per 01-01-2024

Grondwaterheffingsverordening Flevoland 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2023

Intitulé

Grondwaterheffingsverordening Flevoland 2010

Provinciale Staten van Provincie Flevoland

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Waterwet;

  • b.

   inrichting: een inrichting of werk, bestemd tot het onttrekken van grondwater;

  • c.

   onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een inrichting;

  • d.

   infiltreren van water: water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater met het oog op het onttrekken van grondwater;

  • e.

   register: een register ter zake van onttrekkingen en infiltraties.

 • 2.

  Inrichtingen tot het onttrekken van grondwater die een samenhangend geheel vormen, worden als één inrichting aangemerkt.

Artikel 2 Aard van de heffing

Onder de naam ‘Grondwaterheffing’ wordt bij wijze van een directe provinciale belasting een heffing ingesteld.

Artikel 3 Heffingsplicht

Heffingsplichtig is de houder van een inrichting welke is ingeschreven in het register.

Artikel 4 Grondslag

 • 1.

  De heffing geschiedt naar in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar verminderd met 10.000 kubieke meters.

 • 2.

  Indien in een heffingsjaar minder grondwater wordt onttrokken dan 20.000 kubieke meters per jaar wordt geen heffing opgelegd.

 • 3.

  Indien op grond van voorschriften, opgenomen in een vergunning, in directe relatie met een onttrekking van grondwater, water wordt geïnfiltreerd, wordt de helft van het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid grondwater als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5 Tarief

Het tarief bedraagt €. 0,0141 per kubieke meter onttrokken grondwater.

Artikel 6 Heffingsjaar

Het heffingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De heffing wordt opgelegd bij wege van aanslag.

Artikel 8 kwijtschelding

Ter zake van de grondwaterheffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Grondwaterheffingsverordening Flevoland 2010”.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van provinciale staten van Flevoland, d.d. 7 januari 2010.

, griffier ,voorzitter