Regeling vervallen per 08-10-2015

Beleidsnotitie openlucht evenementen

Geldend van 14-01-1999 t/m 07-10-2015

Intitulé

Beleidsnotitie openlucht evenementen

Beleidsnotitie openlucht evenementen .

Hoofdstuk 1. Inleiding

In de verschillende kernen van de gemeente Giessenlanden worden regelmatig openlucht evenementen georganiseerd. Om de vijf jaar wordt bijvoorbeeld een feestweek georganiseerd in de kernen Arkel, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos, waarbij er verschillende avonden optredens met levende muziek plaatsvinden.

In deze notitie worden onder openlucht evenementen verstaan; jaarmarkten, tentfees­ten, openlucht optredens van bands en andere in de openlucht gehouden evenementen. Dergelijke openlucht evenementen gaan vaak gepaard met hinder voor de omwonenden, zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen. Dit zou een reden kunnen zijn om of te zien van het toestaan van dergelijke evenementen. Echter gelet op het maatschappelijk belang dat het gemeentebestuur toekent aan het houden van deze evenementen in de kernen van de gemeente Giessenlanden, zal er vanuit het bestuur medewerking verleend blijven worden voor het houden van deze evenementen. Hierbii wordt door het gemeentebestuur meer belang toegekend aan de vijfjaarlijks gehouden feestweken dan aan de openlucht evenementen die een keer per jaar gehouden worden.

Deze beleidsnotitie is opgesteld om duidelijkheid te geven in de wijze waarop het gemeentebestuur de door omwonenden ondervonden hinder, en met name geluid­hinder, zoveel mogelijk wil beperken.

In deze notitie zullen in hoofdstuk 2 de doelstellingen van waaruit deze notitie is opgesteld nader worden toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt bekeken hoe hinder en klachten kunnen worden voorkomen. In hoofdstuk 4 tenslotte zullen de regels die worden gehanteerd bij de vergunningverlening en de handhaving van deze regels worden besproken.

Hoofdstuk 2. Doelstelling van de notitie

Daar er al reeds lange tijd openlucht evenementen in de gemeente worden georgani­seerd en er een breed maatschappelijk belang aan het houden van een groot aantal van dit soort festiviteiten is verbonden, wil het bestuur van de gemeente Giessenlanden medewerking blijven verlenen aan het organiseren van openlucht evenementen binnen de gemeente. Hierbij zal zoals in hoofdstuk 1 reeds is vermeld een onderscheid gemaakt worden in de vijfjaarlijkse feestweken en frequenter georganiseerde feesten.

Er zijn echter veel klachten vanuit het verleenn bekend over (geluid-) hinder die veroorzaakt wordt door het houden van openlucht evenementen in de dorpskernen. Tot op heden is er weinig aandacht besteed aan het voorkomen van geluidhinder en de klachten hierover. Deze notitie en de acties die op grond van deze notitie zullen worden ondernomen, dienen hierin verandering te brengen.

De hoofddoelstelling van deze notitie is dus het beperken van de hinder, welke wordt ondervonden door omwonenden tijdens openlucht evenementen. Hinder is een breed begrip. In eerste instantie wordt onder hinder, geluidhinder verstaan. Daarnaast zijn er andere, minder vaak voorkomende, vormen van hinder waaraan aandacht besteed dient te worden bij de vergunningverlening op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Giesenlanden, zoals parkeer- en doorvoerproblematiek, rommel op struat en in tuinen en vernieling van eigendommen.

Naast hinder dienen andere zaken zoals, de (brand-)veiligheid, sanitaire voorzieningen, het graven van gaten en het slaan van palen, de sluitingstijd en het hebben van een evenementenverzekering in een vergunning voor het houden van een openlucht evenement te worden geregeld.

Ons inziens zal wanneer er voldoende aandacht besteed wordt aan bovengenoemde zaken, sprake zijn van een beperking van de door omwonenden ondervonden hinder en kunnen openlucht evenementen met minder klachten doorgang vinden.

Hoofdstuk 3. Maatregelen ter beperking van hinder en klachten.

In afdeling 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden is aan de burgemeester het toezicht op evenementen verleend. Om dit toezicht uit te kunnen oefenen is bepaald dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren (artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden). Deze vergunning kan geweigerd worden in het belang van:

a. de openbare orde;

b. het voorkomen of beperken van overlast;

c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen; d. de zedelijkheid of gezondheid.

Wanneer, zoals meestal het geval zal zijn, de vergunning verleend wordt zullen aan de vergunning voorschriften verbonden worden om de belangen die met bovengenoemde aspecten gemoeid zijn te beschermen. Hieronder zullen de maatregelen welke bij de vergunningverlening op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden betrokken kunnen worden, besproken worden.

Bovenstaande is eveneens van toepassing op vergunningen voor evenementen op of aan de weg, zoals jaarmarkten etc, waarvoor een vergunning op grond van artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke verordening nodig is.

I. De maatregelen ter beperking van geluidhinder.

De in hoofdstuk 2 genoemde hoofddoelstelling om de hoeveelheid geluidhinder dieondervonden wordt bij openlucht festiviteiten te beperken, zal bereikt kunnen worden door het treffen van een aantal maatregelen, te weten;

- het hanteren van (glijdende) sluitingstijden,

- het spreiden van de feesten over de kernen,

- het van de bebouwing of plaatsen van speakers,

- het afstellen van de geluidsinstallatie,

- het hanteren van geluidsnormen waaraan voldaan moet worden.

Deze maatregelen zulien hieronder besproken worden.

1. Sluitingstijden.

Voor horecagelegenheden in de gemeente gelden de in artikel 2.3.1.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden genoemde sluitingstijden. Deze sluitingstijden zijn als volgt:

a. maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 05.00 uur;

b. zaterdag en zondag tussen 02.30 uur en 05.00 uur, met then verstande, tat na 01.00 uur in het horecabedrijf geen bezoekers mogen worden toegelaten.

Deze sluitingstijden zijn ook voor openlucht evenementen van toepassing.

Op grond van artikei 2.3.1.4 en 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden kan de burgemeester een ander sluitingsuur of andere sluitingsuren vaststellen, waardoor de hinder ondervonden in de nachtperiode beperkt kan worden.

2. Spreiding van feesten.

De feestweken in de kernen Arkel, Hoogblokland, Noordeloos en Hoornaar vinden om de vijf jaar plaats in deze kernen. Op deze wijze wordt de hinder gespreid over de tijd en zal er sprake zijn van minder ondervonden hinder tan wanneer er jaarlijks een feestweek is.

De overige feesten die plaatsvinden in de diverse kernen vinden niet in een meerjaarlijkse cyclus plaats. Bij deze feesten zal bij de verlening van de vergunning met de organisator van het openlucht evenement gezocht worden naar mogelijkheden om de evenementen te spreiden binnen de kern waar het feest (jaarlijks) gehouden wordt. Dit zou kunnen inhouden dat wanneer een jaarfeest in het ene jaar midden in een dorp plaatsvindt, dit feest het andere jaar op een andere lokatie in het dorp words gehouden. Op deze manier wordt eventuele hinder gespreid.

3. Plaatsing speakers.

Waar het mogelijk is, kan door het afgekeerd van bewoning plaatsen van de speakers de geluidsoverlast enigszins beperkt worden, doordat het geluid als het ware van de bewoning of wordt gestuurd.

Hoewel deze maatregel niet veel bijdraagt aan de beperking van geluidsoverlast, zal zij wanneer toegepast toch bijdragen aan een aanvaardbare hoeveelheid geluid.

4. Afstelling van de geluidsinstallatie.

Door het afstellen van de geluidsinstallatie is het mogelijk te verzekeren cat het geluidsniveau van de muziek niet boven een bepaalde grenswaarde uitkomt en er voldaan kan worden aan de in de vergunning vereiste geluidsgrenswaarden.

S. Geluidsnormen.

Het hanteren van geluidsnormen is een van de maatregelen die ook ten aanzien van bedrijven wordt toegepast om geluidhinder voor omwonenden te beperken. De normen zijn als het ware geobjectiveerde waarden, waarboven er sprake van geluidshinder kan zijn.

Voor horecabedrijven die een vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig hebben of meldingsplichtig zijn op grond van het Besluit Horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer bestaat er op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden de mogelijkheid om 12 dagen ontheffing van de geluidsnormen uit de vergunning of Besluit Horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer het te verkrijgen. Dit is geregeld om speciale evenementen doorgang te kunnen laten vinden. De gemeente moet daarvoor in de A.P.V. het een en ander regelen en zij kunnen daarbij een maximaal toegestane geluidsgrenswaarde in de vergunning voor het houden van een tentfeest opnemen.

Daar voor het houden van een eenmalig tentfeest geen milieuvergunning of melding vereist is geldt hiervoor niet deze zogenaamde 12-dagenregeling. Toch gaat het om speciale evenementen vergelijkbaar met die waarvoor de horecabedrijven ontheffing van de geluidsnormen kunnen krijgen.

Het lijkt ons dan ook redelijk om in navolging van de bovengenoemde 12­dagenregeling, voor het houden van tentfeesten ontheffing te verlenen van de algemeen geldende geluidsnormen. In de vergunning voor het houden van het tentfeest zullen dan de toegelaten grenswaarden voor geluid en de plaatsen waar deze normen gelden opgenomen worden, zodat rechtszekerheid aanwezig is. Zowel omwonenden als de organisatoren weten waar ze aan toe zijn.

In hoofdstuk 4 zal besproken worden wat de grenswaarden voor geluid voor tentfeesten in de gemeente Giessenlanden zullen zijn en hoe er tot deze grenswaarden is gekomen. Tevens zal in dat hoofdstuk besproken worden hoe de handhaving van deze normen zal plaatsvinden.

H. Maatregelen ter beperking van overige hinder en andere te Legelen taken

Naast geluidhinder zal bij de vergunningverlening aandacht moeten worden besteed aan de beperking van andere vormen van hinder, (brand-)veiligheid, het graven van gaten en slaan van palen en het hebben van een evenementenverzekering.

1. Ander vormen van hinder.

Daar er andere vormen van hinder dan geluidhinder kunnen optreden moet er een en ander worden geregeld ter beperking van parkeer- en doorvoerproblemen, rommel op straat en in tuinen en aan de vernieling van andermans eigendommen.

Ten aanzien van deze aspecten van hinder zullen er voorwaarden worden opgenomen in de vergunning die op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden moet worden aangevraagd bij de burgemeester. Het opnemen van voorwaarden omtrent deze vormen van hinder gebeurde reeds eerder bij de vergunningverlening en in hoofdstuk 4 zal worden aangegeven welke voorwaarden er opgenomen kunnen worden om andere vormen van hinder te beperken.

2. Andere te regelen zaken.

Tenslotte is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan (brand-)veiligheid, sluitingstijd, evenementenverzekering, aansluiting op het elektriciteitsnet en aan het graven van gaten en het slaan van palen (i.v.m. leidingen etc.).

Ook deze zaken worden en worden geregeld door middel van voorwaarden te verbinden aan de vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden. In hoofdstuk 4 worden deze voorwaarden besproken.

Hoofdstuk 4. De vergunning en de handhaving ervan

In dit hoofdstuk zullen de regels besproken worden die op grond van afdeling 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening en ten aanzien van de in hoofdstuk 3 genoemde zaken worden gehanteerd bij (en in) de vergunningverlening en de handhaving. Hiermee wordt als het ware een blauwdruk gecreeerd van de vergunning die op grond van artikel 2.2.2 (of ingeval het een evenement op of aan de weg betreft, artikel 2.1.4.1) van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden verleend wordt voor het houden van openlucht evenementen.

Opgemerkt dient echter te worden dat dit niet betekent dat elke vergunning voor het houden van een openlucht evenement er hetzelfde uitziet. Binnen de regels bestaat enige speelruimte, waarbij de volgende factoren van belang zijn;

- lokatie van het evenement,

- het aantal dagen dat het evenement wordt gehouden,

Hieronder volgt de algemene regelgeving zoals deze in de vergunningverlening op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden en de handhaving gehanteerd zal worden. Eveneens zal worden aangegeven hoe de bekendmaking van de vergunning plaatsvindt.

De vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden

GELUID

Aan het tijdens de evenementen te produceren geluidsniveau zullen grenzen worden gesteld. Uitgangspunten bij beoordelingsplaatsen van de geluidswaarden zijn de binnenruimten van woningen in de buurt van het evenement. De achtergrondwaarde die gewoonlijk geldt in de binnenruimten van woningen bedraagt 35 dB(A) in de dagperiode, 30 dB(A) in de avondperiode en 25 dB(A) in de nachtperiode. Om geen onaanvaardbare hinder te bewerkstelligen, kan de achtergrondwaarde in de binnenruimten van woningen met maximaal 20 dB(A) worden opgetrokken tot een waarde die maximaal 50 dB(A) kan bedragen. Rekeninghoudend met een gemiddelde gevelisolatie van 25 dB(A), worden de volgende maximaal toelaatbare gevelbelastingen gevonden, die als grenswaarden in de vergunning opgenomen moeten worden;

Periode

Grenswaarde van het

Grenswaarde2 van het

equivalent geluidsniveau

equivalent geluidniveau

in binnenruimte:

op de gevel:

Dag (07.00u -19.00u)

50 dB(A)

75 dB(A)

Avond (19.00u - 23.00u)

50 dB(A)

75 dB(A)

Nacht:

-23.00u - 00.00/01.00'u

45 dB(A)

70 dB(A)

-00.00/01.001 u - 07.00u

25 dB(A)

50 dB(A)

1 Voor de vijfjaarlijkse feestweken zal een muziekstop van 01.00 uur gehanteerd worden. Voor de overige openlucht feesten zal 00.00 uur als muziekstop gehanteerd worden.

Voor de wijze waarop controlemeting en uitgevoerd moeten worden ten aanzien van bovenstaande grenswaarden wordt verwezen naar Bijlage I

De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van bovengenoemde grenswaarden, als blijkt dat het niet mogelijk is om aan deze grenswaarden te voldoen en er sprake is van een bijzondere situatie. De burgemeester moet om of te wegen of afgeweken kan worden in elk geval beschikken over voldoende informatie om te kunnen bepalen wat het te verwachten geluidniveau op de gevels van de in de omgeving van het evenement aanwezige woningen zal zijn.

In de aanvraag om vergunning voor het houden van een openlucht evenement zullen de volgende gegevens opgenomen moeten worden om te kunnen bepalen of afwijken van de grenswaarden overwogen moet worden:

plaats van het feest;

kaartje van de omgeving waarop is aangegeven waar het feest plaatsvindt, waar de tent/podium staat, waar de speakers geplaatst zijn, waar woningen gelegen zijn;

de tijdstippen waarop festiviteiten plaatsvinden (duidelijk aangeven wanneer (mechanische of live) muziek ten gehore wordt gebracht);

verwacht aantal bezoekers;

geproduceerd vermogen bij ten gehore brengen van muziek.

De aanvraag zal beoordeeld worden door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid, waarna deze dienst de burgemeester advies zal geven over de te hanteren grenswaarden. Dit advies zal door de burgemeester betrokken worden bij de afweging om of te wijken van de in principe geldende grenswaarden.

Wanneer in de aanvraag geen of onvoldoende gegevens worden aangeleverd, zullen in ieder geval de in bovenstaande tabel genoemde grenswaarden opgenomen worden.

Bij uitzondering kan de burgemeester bepalen dat in de vergunning voor het houden van openlucht evenementen gedurende een ruimer deel van de nachtperiode voldaan mag worden aan de norm van 70 dB(A). Deze ruimte kan echter maximaal geboden worden tot 02.30 uur.

Om aan de gestelde geluidsnormen te kunnen voldoen (de muziek moet daartoe afgezet worden om 01.00 uur (vijfjaarlijkse feesten) of 00.00 uur (overige evenementen)) zal het soms nodig zijn om naast het verlagen van het volume van de muziek na 23.00 uur, maatregelen te nemen, zoals de plaatsing van speakers van de bebouwing of en het afstellen van de geluidsinstallatie. In overleg met de gemeente en/of de Milieudienst Zuid-Holland Zuid kunnen deze mogelijkheden worden besproken en onderzocht.

Waar dat mogelijk is zal het gemeentebestuur met de organisatoren van de openlucht evenementen zoeken naar mogelijkheden om de lokaties van openlucht evenementen te spreiden binnen de gemeente of de desbetreffende kern om op deze wijze de ervaren hinder te beperken.

SLUITINGSTIJDEN

Aan de vergunning zullen ingevolge artikel 2.2.2, juncto artikel 2.3.1.4 en 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden, de volgende sluitingstijden worden opgenomen:

Voor de vijfjaarlijkse feestweken: - tussen 02.00 uur en 07.00 uur, mogen geen bezoekers meer in de tent of op het terrein aanwezig zijn.

Voor de overige openlucht evenementen: - tussen 01.00 uur en 07.00 uur, mogen geen bezoekers meer in de tent of op het terrein aanwezig zijn.

In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester bepalen dat de glijdende sluitingstijden uit artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden toch van toepassing zijn op een openlucht evenement.

PARKEER- ENDOORVOERPROBLEMEN

In de vergunning wordt de voorwaarde opgenomen dat er voldoende parkeer­gelegenheid wordt gecreeerd ten behoeve van de bezoekers van het evenement en dat in de omgeving van het evenement geparkeerde auto's geen belemmering mogen vormen voor de doorvoer van het reguliere verkeer en eventuele aanwijzingen en bevelen van de politie hieromtrent strikt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd.

Voor het eventueel plaatsen van dranghekken dient kontakt te worden opgenomen met de coordinator buitendienst van de afdeling Gemeentewerken.

AFVAL

Aan de verlening van de vergunning zal de voorwaarde worden verbonden dat er voor bezoekers voldoende mogelijkheden moeten worden geboden om zich van hun afval te ontdoen. Wanneer blijkt dat er toch afval is gedeponeerd op het terrein waar het evenement plaatsvindt, op straat en in tuinen, zal de organisatie van het evenement zorg moeten dragen voor de verwijdering hiervan. Bij het nalaten van deze zorg zal de gemeente op kosten van de organisatoren van het evenement het afval verwijderen.

VERNIELING VAN ANDERMANS EIGENDOMMEN

Wanneer beschadigingen aan eigendommen van de gemeente of derden zijn opgetre­den, zullen, na beoordeling van het hoofd van de afdeling Gemeentewerken, op kosten van de organisatoren van het evenement de beschadigingen worden hersteld.

(BRAND-) VEILIGHEID

In de vergunning zal de voorwaarde worden opgenomen dat met de commandant van de brandweer van de gemeente, overleg wordt gepleegd over eventueel te nemen brandpreventiemaatregelen. Daarnaast zal de voorwaarde worden opgenomen dat voldoende veiligheidsmaatregelen dienen te worden getroffen.

SANITAIRE VOORZIENINGEN

In de vergunning kunnen voorwaarden opgenomen worden ten aanzien van sanitaire voorzieningen ten behoeve van de bezoekers van het evenement. Deze voorwaarden zullen afhankelijk zijn van het soort evenement, de duur van het evenement, de plaats van het evenemenet en het te verwachten aantal bezoekers.

EVENEMENTENVERZEKERING

Voor elk evenement dient een evenementenverzekering te worden afgesloten.

AANSLUITING OP HET WATER- ENIOF ELEKTRICITEITSNET

Wanneer er behoefte is om te worden aangesloten op het water- en/of electriciteitsnet, dient kontakt te worden opgenomen met de betreffende nutsbedrijven, WZHO te Gouda en Eneco te Dordrecht.

HET GRAVEN VAN GATEN EN SLAAN VAN PALEN

De plaatsing van een eventuele tent zal vanaf een bepaalde datum mogen gebeuren en dient te geschieden in overleg met het hoofd van de afdeling Gemeentewerken.

Zonder de toestemming van het afdelingshoofd Gemeentewerken zullen geen gaten mogen worden gegraven en/of palen worden geslagen wanneer de feesttent op gemeentegrond wordt geplaatst. Dit in verband met de aanwezigheid van leidingen, kabels en dergelijke.

Tevens zal de eventuele tent voor een bepaalde datum afgebroken moeten zijn.

POLITIE

Alle aanwijzingen en bevelen van de politie dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Publicatie van de vergunning in "Het Kontakt".

De vergunning zal minstens zes maanden voor aanvang van het evenement moeten worden aangevraagd. Wanneer de burgemeester een besluit heeft genomen om al dan niet een vergunning voor het houden van een openlucht evenement te verlenen, zal deze vergunning worden gepubliceerd in het plaatselijke blad "Het Kontakt".

Omwonenden, organisatoren en andere belanghebbenden kunnen vervolgens gedurende zes weken na publicatie, de vergunning inzien op het gemeentehuis en binnen deze termijn bezwaar maken bij de burgemeester.

Bezwaarmakenden zullen worden uitgenodigd om hun bezwaar mondeling toe te lichten voor de bezwaar- en beroepscommissie van de gemeente, wekke commissie de burgemeester vervolgens adviseert ten aanzien van zijn definitief te nemen besluit. Het definitieve besluit van de burgemeester za eveneens worden gepubliceerd en voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zij die bezwaar hebben gemaakt tegen het eerdere besluit van de burgemeester in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht.

De kosten van publicatie zullen bij de organisator(en) van het evenement in rekening gebracht worden.

10

Handhaving van de vergunning.

De handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening Giessenlanden is in handen van de politie. Dit geldt dus ook voor de naleving van de voorwaarden en voorschriften nit de vergunning voor het houden van openlucht evenementen. Van elke vergunning zal daarom een kopie naar de politie worden gezonden.

Daarnaast zal een kopie van de vergunning naar de Milieudienst Zuid-Holland Zuid worden gezonden, omdat deze dienst betrokken kan zijn bij het vooroverleg over de vergunning. Tevens kan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid door de gemeente of de politie worden ingeschakeld voor de controle op de naleving van de vergunning.

Klachten of bijzonderheden omtrent openluchtevenementen moeten worden gemeld bij de politie of bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht of bijzonderheid zal er actie worden ondernomen om de situatie weer in overeenstemming te brengen met de vergunningvoorwaarden. Aanwijzingen van de politie en/of ambtenaren van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid dienen onmiddellijk opgevolgd te worden.

Bijlage I.

Wijze waarop controlemetingen ten aanzien van de grenswaarden moeten worden uitgevoerd.

Voor het equivalente geluidniveau op de gevel geldt bij controlemetingen gedurende minimaal 2 X 1 minuut gemeten moet zijn in de nabijheid van woningen grenzend aan de lokatie waar het evenment georganiseerd wordt.

Voor het equivalente geluidniveau in de binnenruimte geldt dat controlemetingen moeten worden verricht op ten minste 1 meter van de muren, 1,5 meter boven de vloer en 1,5 meter van de ramen. Ten erode verstoring door staande golven te verminderen, is het noodzakelijk op ten minste 3 punten te meten. Indien er sprake is van laag-frequent geluid, moet zonodig op meer dan 3 punten worden gemeten. De gemeten waarden moeten energetisch worden gemiddeld. Metingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ramen en buitendeuren.