EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 2 ter uitvoering van artikel 6, tweede lid en artikel 8, eerste en tweede lid, van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 2 ter uitvoering van artikel 6, tweede lid en artikel 8, eerste en tweede lid, van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Artikel 1

In dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

inrichting: elke categorie milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 1 van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4) welke binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Artikel 2

 • 1. Bij het verzoek om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de Hinderverordening Bonaire moeten, indien het verzoek betrekking heeft op een inrichting, de volgende bescheiden worden overgelegd:

  • a.

   drie afschriften van het verzoek;

  • b.

   een nauwkeurige beschrijving met situatietekening, in viervoud, van de plaats waar de milieubelastende activiteit wordt uitgevoerd en een opgave, in viervoud, van hetgeen wordt verricht, vervaardigd of verzameld, benevens van de beweegkracht welk daarbij wordt gebezigd;

  • c.

   een plattegrondtekening in viervoud, op een schaal van tenminste één op tweehonderdvijftig, aanduidende de uit- en inwendige samenstelling der inrichting en toebehoren;

  • d.

   een opgave van de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen;

  • e.

   een opgave van de maatregelen die de verzoeker denkt te nemen ter voorkoming of beperking van de milieubelasting;

  • f.

   een opgave van de gegevens die nodig zijn om tot een schatting van de aard en de hoeveelheid van de te verwachten milieubelasting te komen;

  • g.

   een opgave van de tijden en dagen, dan wel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan in werking zullen zijn.

 • 2. Bij het verzoek als bedoeld in het eerste lid dat geen betrekking heeft op een inrichting dienen de bescheiden vermeldt in het eerste lid onder a, b, d, e en f te worden overlegd.

 • 3. Het bestuurscollege kan genoegen nemen met een plattegrondtekening op een kleinere schaal dan die welke in het eerste lid, onder c, ten minste is voorgeschreven.

 • 4. Indien de inrichting waarvoor de vergunning wordt aangevraagd naar haar aard tijdelijk is, vermeldt de verzoeker zulks in het verzoek en zo mogelijk ook het tijdstip waarop de inrichting buiten werking zal worden gesteld.

 • 5. Voor zover door het bestuurscollege nodig geacht, verstrekt de verzoeker desgevraagd nadere gegevens.

Artikel 3

Als diensten en afdelingen van diensten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Hinderverordening Bonaire worden aangewezen:

 • -

  de Afdeling Milieu- en Natuurbeleid (MNB) van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (DROB);

 • -

  de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (ROV) van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (DROB);

 • -

  de Dienst Brandweer;

 • -

  de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) van de Bestuursdienst, en

 • -

  de Dienst Economische zaken en Arbeidsaangelegenheden (DEZA).

Artikel 4

De diensten en afdelingen van diensten als bedoeld in artikel 3 brengen binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag om advies, gezamenlijk schriftelijk advies uit. Ingeval het uitbrengen van het advies nader onderzoek vergt, kan de termijn worden verlengd. De verzoeker wordt van deze verlenging schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.