EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Artikel I

 • 1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire worden aangewezen:

  het bewerken, verwerken, vernietigen of opslaan van;

  • a.

   meer dan 5 kubieke meter huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   meer dan 8 autowrakken;

  • c.

   gevaarlijke afvalstoffen zoals bedoeld in de EU Richtlijn 91/689/EEG.

 • 2. Het tijdelijk op of in de bodem brengen van afvalstoffen.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid worden onder huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen niet begrepen dierlijke of overige organische meststoffen, niet zijnde zuiveringsslib.

 • 4. Voor de toepassing van het eerste lid blijven inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater buiten beschouwing.

Artikel II

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.