Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht

Geldend van 31-01-2008 t/m 30-01-2008

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2 Vereisten plaatsen verzoek op raadsagenda

 • 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   Niet door tenminste 50 van de initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   Een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • c.

   Niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigden

 • 1.

  Initiatiefgerechtigden zijn:

  a. Degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad;

  b. Ingezetenen van 14 jaar en ouder die – met uitzondering van hun leeftijd – voldoen aan de vereisten van het kiesrecht voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

 

Artikel 4 Ùitgesloten onderwerpen

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a.

  Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  Een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  Een zienswijze in de zin van de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Vormvereisten verzoek

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad dient persoonlijk in schriftelijke vorm te worden ingediend bij de voorzitter van de raad bij aanvang van de raadsvergadering. Hierbij kan door de indiener een korte toelichting worden gegeven van maximaal vijf minuten.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   Een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   Een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel

  • c.

   De achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, en

  • d.

   Een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Voor indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 en 2 van deze verordening opgenomen model.

 

Artikel 6 Behandeling verzoek

 • 1.

  Op de eerstvolgende politieke markt na de datum van indiening van het verzoek wordt het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de carrousel geplaatst.

 • 2.

  Na bespreking in de carrousel wordt dezelfde avond een van de volgende adviezen uit de carrousel aan de gemeenteraad voorgelegd:

  a. het burgerinitiatiefvoorstel niet verder in behandeling nemen;

  b. het burgerinitiatiefvoorstel door de gemeenteraad laten behandelen;

  c. het burgerinitiatiefvoorstel om advies voorleggen aan burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Indien de raad het verzoek niet in behandeling neemt wegens strijd met artikel 4, onder a, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Indien de raad overeenkomstig het tweede lid, sub c, van dit artikel aan burgemeester en wethouders verzoekt om over het burgerinitiatiefvoorstel advies uit te brengen, overleggen burgemeester en wethouders binnen 14 dagen een procedurevoorstel inzake het burgerinitiatiefvoorstel aan de griffie. Hierin geven zij aan binnen hoeveel weken c.q. maanden zij een advies over het burgerinitiatief uitbrengen.

 • 5.

  Het procedurevoorstel bevat de wijze en de termijn van behandeling alsmede de wijze waarop de verzoeker verder geïnformeerd wordt.

 • 6.

  Dit procedurevoorstel wordt automatisch op de agenda  van de eerstvolgende vergadering van de raad geplaatst.

 • 7.

  De raad dient in meerderheid in te stemmen met het procedurevoorstel. De raad kan het procedurevoorstel amenderen.  

 • 8.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekend gemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en/of op de website van de gemeente.

 • 9.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7 Jaarverslag burgerinitiatief

De burgemeester brengt elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeerartikel

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking en kan worden aangehaald als  “Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 december 2007.

De griffier, De voorzitter,

Nota-toelichting

Toelichting Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht

 

Artikel 1 - Begripsomschrijving

In deze regeling is er voor gekozen de term “burgerinitiatiefvoorstel” te hanteren voor de aanduiding van het voorstel dat door een burger bij de raad kan worden ingediend. In de begripsomschrijving is uitgegaan van het recht van de burger een "onderwerp" op de agenda te plaatsen en niet de beperkte mogelijkheid van een concreet voorstel. Dit biedt de mogelijkheid dat burgers een onderwerp aan de gemeenteraad aandragen, zonder dat hierbij een concreet voorstel is gevoegd. Overigens hebben burgers uiteraard ook de vrijheid om een concreet voorstel in te dienen.

 

Artikel 2 - Vereisten plaatsen verzoek op raadsagenda

Uit dit artikel volgt dat de raad een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van een raadsvergadering "moet" plaatsen indien er sprake is van een geldig verzoek, ingediend door een initiatiefgerechtigde. De raad zal zich in dat geval dus in ieder geval moeten uitspreken over het burgerinitiatiefvoorstel. Van een geldig verzoek is sprake als (a) het verzoek door ten minste 50 van de initiatiefgerechtigden wordt ondersteund, (b) het onderwerp van het burgerinitiatiefvoorstel niet in artikel 4 is uitgezonderd en (c) aan de in artikel 5 gestelde procedurele voorwaarden wordt voldaan. In artikel 3 (zie hierna) wordt nader omschreven  wanneer een persoon initiatiefgerechtigd is.

 

Over het vereiste dat het verzoek door ten minste 50 van de initiatiefgerechtigden wordt ondersteund kan het volgende worden opgemerkt. Het burgerinitiatief biedt burgers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de agenda van de raad. Het is daarom een inbreuk op het uitgangspunt dat de raad zijn eigen agenda vaststelt. Dit is alleen gerechtvaardigd als het burgerinitiatiefvoorstel ook daadwerkelijk door een bepaald gedeelte van de bevolking wordt gedragen. Het vastleggen van een vast aantal in plaats van een percentage van de initiatiefgerechtigden, waar sommige andere gemeenten voor kiezen, heeft een praktische grond: het voorkomt voor de inwoners onduidelijkheid over het juiste aantal. het inwoneraantal fluctueert niet zodanig dat een vast aantal regelmatig bijstelling zou behoeven.

 

Artikel 3 - Initiatiefgerechtigden

Het initiatiefrecht wordt toegekend aan kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen en ingezetenen van 14 jaar en ouder die – met uitzondering van hun leeftijd - voldoen aan de vereisten van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, vanuit de gedachte dat het burgerinitiatief een instrument is om burgers bij de besluitvorming van de raad te betrekken en die te beïnvloeden. Wie kiesgerechtigd is, is vastgelegd in artikel B 3 van de Kieswet.

Voor de toetsing of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is het moment van indiening van het verzoek aangewezen. Het verzoek vindt immers formeel op dit moment plaats. Om te kunnen onderzoeken of op dat moment wordt voldaan aan de vereisten, zijn verschillende gegevens nodig. Welke dat zijn, wordt geregeld in artikel 5.

 

Artikel 4 - Uitgesloten onderwerpen

De beperkingen die dit artikel stelt aan de inhoud van een burgerinitiatiefvoorstel vloeien vooral voort uit doelmatigheidsoverwegingen. Het is bijvoorbeeld weinig efficiënt om de raad te belasten met de beraadslaging over een onderwerp waarover de raad uiteindelijk geen beslissende bevoegdheid heeft. Een ander argument voor deze uitzondering is, dat de afstand tussen burger en bestuur alleen maar zou worden vergroot als de burger na het doorlopen van de burgerinitiatiefprocedure te horen krijgt dat de raad niets met het burgerinitiatiefvoorstel kan doen, omdat hij er niet over gaat.

 

Een vraag over gemeentelijk beleid kan ook geen onderwerp van een burgerinitiatief zijn. Voor dit soort vragen staan de burger andere wegen open, zoals het spreekrecht in een carrousel- of raadsvergadering of een spreekuur van een portefeuillehouder.

Ook moet voorkomen worden dat het burgerinitiatief andere procedures zoals de zienswijze- bezwaar- of  de klachtprocedure doorkruist. Met het oog hierop is bepaald dat het burgerinitiatiefvoorstel geen zienswijze tegen een voorgenomen besluit, een bezwaar tegen een genomen besluit of een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur kan inhouden. Hiervoor heeft de burger andere wegen.

 

Artikel 5 - Vormvereisten verzoek

Omdat de burgemeester de voorzitter van de raad is, ligt het voor de hand om het burgerinitiatiefvoorstel in schriftelijke vorm bij hem te laten indienen voor aanvang van de vergadering. De indiener kan zijn intentie kort toelichten. 

Aan het verzoek wordt een aantal minimumvereisten gesteld. Het is uit praktische overwegingen zoals uniformiteit, overzichtelijkheid en duidelijkheid raadzaam indiening van een burgerinitiatiefvoorstel plaats te laten vinden door middel van een standaardformulier voor burgerinitiatieven. Op dit formulier zal de verzoeker naast het voorstel plus toelichting, in ieder geval zijn personalia en die van zijn plaatsvervanger moeten aangeven. Ook de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen zullen uiteraard vermeld moeten worden. Om fraude met namen te voorkomen wordt naar personalia gevraagd zoals adressen en geboortedata. Met name dat laatste gegeven kan niet aan openbare bronnen als telefoonboeken worden ontleend. Controle erop zal binnen het ambtelijk apparaat (bevolkingsadministratie) moeten plaatsvinden. Op grond van deze gegevens wordt onderzocht of het verzoek de steun van voldoende daartoe gerechtigde personen heeft. De desbetreffende formulieren zijn als bijlagen toegevoegd.

 

Artikel 6 - Behandeling verzoek

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat zijn voorstel spoedig aan de vereisten wordt getoetst en een besluit neemt over de behandeling. Het burgerinitiatiefvoorstel wordt na indiening, op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de carrousel geplaatst en wordt dan dezelfde avond nog aan de raad voorgelegd. Hierbij kan de raad uit 3 adviezen kiezen: a. het burgerinitiatiefvoorstel niet in behandeling nemen; b. het burgerinitiatiefvoorstel door de gemeenteraad laten behandelen; c. het burgerinitiatiefvoorstel alvorens door de gemeenteraad te laten afhandelen eerst     om advies voor te leggen aan burgemeester en wethouders. Als de raad voor advies c. kiest overlegt het college binnen 14 dagen een procedurevoorstel aan de griffie. Dit procedurevoorstel komt automatisch op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad.

 

Verzoeken waarover de raad niet bevoegd is, kan de raad doorzenden naar het college. Dat zal met name gebeuren als het college wel bevoegd is.

 

Met het achtste en het negende lid worden vooral waarborgen gecreëerd voor transparantie bij de afhandeling van een burgerinitiatiefvoorstel door de raad. Op grond van het negende  lid wordt de verzoeker altijd schriftelijk meegedeeld wat met het ingediende voorstel gebeurt. Dat kan dus een mededeling zijn dat het verzoek wordt afgewezen of een inhoudelijk besluit. Wordt het verzoek tot plaatsing op de agenda van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad afgewezen, dan ligt er een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep op de rechter openstaan. Besluit de raad het burgerinitiatiefvoorstel te agenderen, dan is sprake van een voorbereidingsbeslissing die niet vatbaar is voor bezwaar of beroep (artikel 6:3 Awb). Afhankelijk van de inhoud van de beslissing op het initiatiefvoorstel zelf, zal een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. 

 

Artikel 7 - Jaarverslag burgerinitiatief

De burgemeester wordt verplicht jaarlijks verslag te doen over het burgerinitiatief. Hierbij wordt gedacht aan getalsmatige gegevens (aantal ingediende, aantal toegewezen en aantal afgewezen burgerinitiatiefvoorstellen), alsmede aan een beknopt overzicht van de inhoud van de burgerinitiatiefvoorstellen, de besluiten op de burgerinitiatiefvoorstellen en de motivering op grond waarvan tot deze besluiten is gekomen. De burgemeester is, in het kader van de dualisering, verplicht een burgerjaarverslag op te stellen. Het verslag over de werking van  burgerinitiatieven zal hierin worden opgenomen.

 

 

Uw voorstel op tafel! Gemeenteraad Zwijndrecht 

Verzoek Burgerinitiatief

 

Vul dit formulier duidelijk in, loop alle vragen zorgvuldig langs, kruis aan wat van toepassing is en controleer de gegevens en handtekeningen.

 

 

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad van Zwijndrecht te plaatsen:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Dit verzoek heeft een:

 

O buurtgericht karakter

O wijkgericht karakter

O bovenwijks of stedelijk karakter

 

 

Toelichting op burgerinitiatief:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

Gegevens eerste vertegenwoordiger (verplicht invullen):

 

 

Achternaam          ………………………………………………………………………

 

………………………………………………………….................................………M/V

 

Eerste voornaam

+ voorletters                   ………………………………………………..

 

Geboortedatum     ………__………__………

 

Adres                             ………………………………………………………….nr…………

 

Postcode               …………………Woonplaats………………………………………

 

Emailadres           ………………………………………………………………………..

 

 

Handtekening       …………………………………..

 

Datum                  ………__………__………

 

 

 

Gegevens tweede vertegenwoordiger (niet verplicht):

 

 

Achternaam          ………………………………………………………………………

 

………………………………………………………...................................…………M/V

 

Eerste voornaam

+ voorletters                   ………………………………………………..

 

Geboortedatum     ………__………__………

 

Adres                             ………………………………………………………….nr…………

 

Postcode               …………………Woonplaats………………………………………

 

Emailadres           ………………………………………………………………………..

 

Handtekening       …………………………………..

 

Datum                  ………__………__………

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens derde vertegenwoordiger (niet verplicht):

 

 

Achternaam          ………………………………………………………………………

 

………………………………………………….................................………………M/V

 

Eerste voornaam

+ voorletters                   ………………………………………………..

 

Geboortedatum     ………__………__………

 

Adres                             ………………………………………………………….nr…………

 

Postcode               …………………Woonplaats………………………………………

 

Emailadres           ………………………………………………………………………..

 

 

Handtekening       …………………………………..

 

 

Datum                  ………__………__………

 

 

A

Dit verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van .............. initiatiefgerechtigden die het burgerinitiatief ondersteunen.

De handtekeningenlijst (bijlage) bestaat uit………….genummerde pagina’s.

 

 

Toelichting voor de verzoeker

 

 • -

  Een burgerinitiatief is een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft op een gemeentelijke aangelegenheid.

 • -

  Alle ingezetenen van veertien jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen (zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente Zwijndrecht hebben).

 

 • -

  Het burgerinitiatief vermeldt de naam, het adres en de geboortedatum van minimaal één en maximaal drie ingezetenen die als vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden.

 

 • -

  Het burgerinitiatief wordt ondersteund door tenminste 50 ingezetenen van veertien jaar en ouder:

 

 • -

  Die ondersteuning moet blijken uit ondertekening door de ingezetene van een aan het burgerinitiatief gehechte, door de gemeente verstrekte handtekeninglijst (zie bijlage). Een ondertekening is pas geldig als naast de handtekening tevens de naam, het adres en de geboortedatum van de ingezetene worden vermeld. Digitale handtekeningen zijn niet geldig.

 

 • -

  Boven aan de handtekeningenlijst dient het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van het burgerinitiatief. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het burgerinitiatief te worden omschreven en de pagina voorzien te zijn van een paginanummer.

 

 • -

  Een burgerinitiatief mag niet gaan over:

  a.       de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

  b.       gemeentelijke procedures;

  c.       de gemeentelijke organisatie;

  d.       vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting;

  e.       gemeentelijke belastingen en tarieven;

  f.       geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

  g.       handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de raad of het college vastgestelde klachtenregeling;

  h.      benoemingen of functioneren van personen;

  i.       onderwerpen waartegen een zienswijze-, bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;

 

 

 

De volledige tekst van de verordening met de bijbehorende toelichting is verkrijgbaar bij de griffie van de gemeente Zwijndrecht griffie@zwijndrecht.nl; telefoon 078 – 620 6934. Daar kunt u ook terecht met uw overige vragen over het burgerinitiatief. Leest u ook de folder over het burgerinitiatief.

Bijlage handtekeningenlijst                                       Paginanummer…

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief

 

 

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Naam, eerste voornaam en voorletters

Adres (straat en huisnr)

Geboorte-datum

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer handtekeningen kunt u een kopie maken van deze pagina.